ZAUSTAVITI dalji pad standarda, sprečiti otkaze, pomoći najugroženijem stanovništvu.., samo su neki od zadataka koji očekuju srpsku vladu u vreme kada se i naša zemlja suočava sa posledicama recesije.
Ministarstvo rada i socijalne politike, kao dopunu postojećim merama, dostavilo paket predloga za prevazilaženje socioekonomske krize o kojima će ostali ministri dati sud narednih dana.
Dokument koji je uručen svim članovima Vlade, sastoji se iz dve grupe sugestija. Prva se odnosi na preporuke poslodavcima, a druga na socijalnu zaštitu najugroženijih.
U prvom paketu su preporuke:
n da se radnicima zaposlenima u tekstilnoj, drvnoprerađivačkoj i industriji obuće, koji ne primaju plate ili podižu minimalac, isplati solidarna pomoć od 5.000 dinara ( u 40 opština ima 50.000 do 80.000 takvih zaposlenih).
n da se omogući poslodavcima da smanje fond radnih sati sa 40 na 32 nedeljno, s tim što bi se radnicima zarade i doprinosi isplaćivali u punom iznosu.
n da se, u slučaju smanjenja potrebe za radom, poslodavci opredele da radnike pošalju na plaćeno odsustvo od 45 dana i u to vreme da im isplaćuju 60 odsto plate. Po isteku ovog roka, predlaže se mogućnost još 45 dana “odmora” tokom kojeg bi zaposleni primali minimalac.
n da se u angažovanju na javnim radovima prednost daje izbeglima i raseljenima, Romima, osobama sa invaliditetom, viškovima radnika...
U grupi mera koje se odnose na socijalnu zaštitu najveći naglasak se stavlja na probleme siromašne dece.
1. Predlaže se da se dečji dodaci udvostruče i da se isplaćuju dva puta godišnje. Za tu svrhu bi se moralo obezbediti 1,4 milijarde dinara i tim bi se novcem pokrili troškovi za 365.808 dece. U Ministarstvu navode da bi bi trebalo osigurati dodatna sredstva i za 60.230 dece koja žive sa samohranim roditeljima, u hraniteljskim ili starateljskim porodicama ili sa smetnjama u razvoju, kojima bi takođe trebalo dodeliti duple iznose. Za ove svrhe, neophodno je 277 miliona dinara.
2. Materijalno obezbeđenje i pomoć trenutno prima 59.210 porodica, sa 151.180 članova. Ako bi se najsiromašnijim porodicama koje imaju dvoje dece, a takvih je 18.412, obezbedila jednokratna isplata od 2.000 dinara, potrebno je izdvojiti 37 miliona dinara. A ako se porodicama sa troje i više, kakvih je 8.969, isplaćivalo po 3.000 dinara, bilo bi potrebno 27 miliona dinara. I ove bi iznose, ocenjuju u ministarstvu, trebalo udvostručiti jer su i više nego simbolični.
- Naš predlog je da se osnuje Fond za socijalne intervencije u koji bi se slivao deo prihoda od igara na sreću kao i sredstava dobijenih primenom Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnim radnjama - kaže Rasim Ljajić, ministar rada i socijlne politike. - Na taj način bi bilo moguće da se socijalna davanja dodele onima kojima su najpotrebnija. Predložena dodatna minimalna sredstva koja bi trebalo da se izdvoje iz budžeta su izuzetno restriktivna i namenjena su isključivo najugroženijim kategorijama stanovništva.

POREZI I OLAKŠICE
DA bi se, bar iole, rasteretili poslodavci u Srbiji, u Ministarstvu rada i socijalne politike predlažu kolegama iz ostalih resora da razmotre mogućnost fiskalnog rasterećenja malih privrednika. Ideja je da bi se smanjenje poreza i doprinosa na niže zarade pozitivno odrazilo na poslovni bilans. Zato se predlaže da se važeći limit od 5.000 dinara, na koji se sada ne plaćaju dažbine državi, podigne na 10.000 dinara.

STIPENDIJE
Neophodno je:
* nastaviti sa stipendiranjem 1.000 srednjoškolaca iz siromašnih porodica, i razmisliti o proširenju liste. Sa dodatnih 90 miliona dinara moglo bi da se omogući školovanje još 2.000 srednjoškolaca.
* na razmatranju je i predlog da se obezbedi dodatnih 80 miliona dinara za organizovanje pomoći u kući starima u seoskim domaćinstvima, otvaranje novih dnevnih boravaka,
* nastaviti sa politikom subvencija računa za struju. Veliki dužnici sa malim primanjima mogli bi svoja potraživanja plaćati u ratama.