Prst ume­sto olov­ke

Vla­dan Ra­kić

04. 09. 2006. u 18:47

Прст уме­сто олов­ке
Na ni­vou Sr­bi­je pro­ce­nat ne­pi­sme­no­sti je 3,45 a u Ja­bla­nič­kom okru­gu je du­plo ve­ći - 8,49 pro­ce­na­ta, ili 18.314 ne­pi­sme­nih od 250 hi­lja­da sta­nov­ni­ka. Broj onih ko­ji se pot­pi­su­ju "pr­stom" ve­ći je sa­mo u To­plič­kom okru­gu.
LE­SKO­VAC - Na ni­vou Sr­bi­je pro­ce­nat ne­pi­sme­no­sti je 3,45 a u Ja­bla­nič­kom okru­gu je du­plo ve­ći - 8,49 pro­ce­na­ta, ili 18.314 ne­pi­sme­nih od 250 hi­lja­da sta­nov­ni­ka. Broj onih ko­ji se pot­pi­su­ju "pr­stom" ve­ći je sa­mo u To­plič­kom okru­gu. Dra­gan Kr­stić, na­čel­nik Ode­lje­nja sta­ti­sti­ke, ka­že da se broj ne­pi­sme­nih ipak sma­nju­je jer pri­rod­no ne­sta­je sta­ro­sna struk­tu­ra u ko­joj je naj­vi­še ne­pi­sme­nih.
Za pi­sme­ne oso­be se sma­tra­ju oni ko­ji su za­vr­ši­li naj­ma­nje tri raz­re­da osnov­ne ško­le, ali i oni bez ško­le ko­ji mo­gu da na­pi­šu i pro­či­ta­ju kra­ći tekst.
- Pre­ma na­šoj evi­den­ci­ji, broj ne­pi­sme­nih se znat­no sma­njio u od­no­su na pret­po­sled­nji po­pis, ali to je sa­mo zbog to­ga što se pri­rod­no me­nja sta­ro­sna struk­tu­ra sta­nov­ni­štva. Naj­ve­ći broj ne­pi­sme­nih je u se­li­ma i to, uglav­nom, me­đu sta­ri­jim že­na­ma ko­ji­ma ro­di­te­lji ni­su do­zvo­lja­va­li da idu u ško­lu - ve­li Dra­gan Kr­stić i do­da­je da je op­šti­na Boj­nik, sa naj­ni­žim pr­o­seč­nim pla­ta­ma u Sr­bi­ji, re­kor­der i po bro­ju ne­pi­sme­nih sa čak 15,36 od­sto. Le­sko­vac je sa 7,36 od­sto naj­bo­lje pla­si­ran me­đu šest op­šti­na Ja­bla­nič­kog okru­ga.
Pro­ble­mi sa ne­pi­sme­no­šću na­sta­ju pri­li­kom ban­kar­skih nov­ča­nih tran­sak­ci­ja jer u tim fi­nan­sij­skim in­sti­tu­ci­ja­ma se ne pri­zna­je prst kao iden­ti­fi­ka­ci­o­no sred­stvo.
- Ne­dav­no smo ima­li pra­vi ha­os ka­da je Vla­da Sr­bi­je od­lu­či­la da do­de­li po 40 hi­lja­da di­na­ra jed­no­krat­ne po­mo­ći sta­rač­kim se­o­skim do­ma­ćin­stvi­ma. Od de­se­to­ro ko­ji su do­la­zi­li da po­dig­nu no­vac, njih osmo­ro ni­je ume­lo da se pot­pi­še ili da sta­vi ma­kar ini­ci­ja­le. To nam je stvo­ri­lo ve­li­ke pro­ble­me i gu­žve jer smo ne­ke mo­ra­li vi­še pu­ta da vra­ća­mo sa šal­te­ra, sve dok ni­su obez­be­di­li ovla­šće­no li­ce ko­je će se ume­sto njih pot­pi­sa­ti na na­lo­gu za is­pla­tu - is­ti­če Alek­san­dar Ma­rin­ko­vić, ban­kar fi­li­ja­le "Agro ban­ke" u Vla­so­tin­cu.

OBRA­ZO­VA­NjE OD­RA­SLIH
ŠKO­LU za osnov­no obra­zo­va­nje od­ra­slih "Do­si­tej Ob­ra­do­vić", sa osam ode­lje­nja u Le­skov­cu, Vla­so­tin­cu i Gr­de­li­ci po­ha­đa oko 200 uče­ni­ka i to, uglav­nom Ro­ma, sta­ro­sti od 14 do 45 go­di­na.
- Oni sta­ri­ji do­la­ze u ško­lu iz stra­ha da ne iz­gu­be po­sao, a mla­đi po­ti­ču iz so­ci­jal­no pro­ble­ma­tič­nih po­ro­di­ca - ka­že di­rek­tor ško­le Go­ran An­dre­je­vić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije