UPRA­VA za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne na­lo­ži­la je nad­le­žni­ma u Ru­dar­sko-to­pi­o­ni­čar­skom ba­se­nu (RTB) Bor da za­u­sta­vi rad To­pi­o­ni­ce i ra­fi­na­ci­je (TIR) ba­kra! Raz­log pre­ko­mer­no za­ga­đe­nje otrov­nim sum­por-di­ok­si­dom iz ovog me­ta­lur­škog po­go­na pret­hod­nih da­na ko­je je po­vre­me­no bi­lo i do - 40 pu­ta ve­će od do­zvo­lje­nih vred­no­sti.
Pro­tiv mr Dra­gi­še Jo­va­no­vi­ća, di­rek­to­ra TIR, pod­ne­ta je kri­vič­na pri­ja­va. Ru­ko­vod­stvo RTB je, tim po­vo­dom, odr­ža­lo hi­tan sa­sta­nak sa ko­jeg je upu­će­no pi­smo dr Alek­san­dru Po­po­vi­ću i Mi­ro­sla­vu Nik­če­vi­ću, mi­ni­stru na­u­ke i teh­no­lo­gi­je i di­rek­to­ru Upra­ve za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne. Za­tra­žen je hi­tan sa­sta­nak u Vla­di Sr­bi­je. Isto­vre­me­no, za­po­če­lo je i po­ste­pe­no ga­še­nje To­pi­o­ni­ce, jer bi u su­prot­nom mo­glo do­ći do ha­va­ri­je.
- Traj­no za­u­sta­vlja­nje To­pi­o­ni­ce do­ve­šće do ko­lap­sa RTB i osta­vi­ti bli­zu 9.000 rad­ni­ka ovog pred­u­ze­ća bez po­sla - ka­zao je za "No­vo­sti" Bo­ri­vo­je Sto­ja­di­no­vić, ge­ne­ral­ni di­rek­tor bor­ske kom­pa­ni­je. - Uz to, Ak­ci­o­nim pla­nom Vla­de Sr­bi­je pred­vi­đen je pre­la­zni pe­ri­od ra­da To­pi­o­ni­ce dok se po­sto­je­ća, za­sta­re­la teh­no­lo­gi­ja to­plje­nja ne za­me­ni no­vom, pot­pu­no bez­bed­nom po ži­vot­nu sre­di­nu. Po­seb­no tre­ba na­gla­si­ti da će za­u­sta­vlja­njem na­šeg me­ta­lur­škog po­go­na bez ba­kra osta­ti i svi do­ma­ći pre­ra­đi­va­či ko­ji ko­ri­ste ovaj me­tal, a Ba­sen će na me­seč­nom ni­vou gu­bi­ti bli­zu - 40 mi­li­o­na do­la­ra.
Sto­ja­di­no­vić ni­je ne­gi­rao da je bi­lo pre­ko­mer­nog za­ga­đe­nja nad Bo­rom ovih da­na. On je po­tvr­dio da je kon­cen­tra­ci­ja sum­por-di­ok­si­dom po­vre­me­no pre­la­zi­la i 6.000, dok je do­zvo­lje­na vred­nost ovog ga­sa u va­zdu­hu - 265 mi­kro­gra­ma po ku­bi­ku.
- Me­đu­tim, tre­ba uva­ži­ti i či­nje­ni­cu da RTB ra­di sa za­sta­re­lom teh­no­lo­gi­jom. Uz to, i stru­ja ve­tro­va bi­la je ta­kva da je ga­so­ve iz To­pi­o­ni­ce no­si­la di­rekt­no na grad, zbog če­ga su lju­di ose­ća­li muč­ni­nu, gla­vo­bo­lju i vr­to­gla­vi­cu.


MA­SKE KAO AL­VA
NA bor­skoj ze­le­noj pi­ja­ci, ko­ja se na­la­zi u ne­po­sred­noj bli­zi­ni to­pi­o­ni­čar­skih dim­nja­ka, već ne­ko­li­ko da­na pro­da­ju se gas-ma­ske.
- Idu kao al­va - ka­zao nam je Ni­ko­la Pe­tro­vić, je­dan od pro­da­va­ca. - Ko­šta­ju 25 di­na­ra, a pa­za­re ih i tr­gov­ci, ali i mu­šte­ri­je na ze­le­noj pi­ja­ci. Sa­mo ju­tros sam pro­dao 50 ko­ma­da.