Uspostavljen DOSITEJ - jedinstveni registar instututa, fakulteta, istraživača...

Tanjug

10. 09. 2017. u 21:43

U informacionom sistemu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "DOSITEJ" uspostavljen je jedinstven registar instituta, visokoškolskih ustanova i inovacionih organizacija, kao i zaposlenih

Успостављен ДОСИТЕЈ - јединствени регистар инстутута, факултета, истраживача...

Free Images Pixabay

U informacionom sistemu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "DOSITEJ" uspostavljen je jedinstven registar instituta, visokoškolskih ustanova i inovacionih organizacija, kao i zaposlenih istraživača, nastavnika i saradnika koji imaju nastavno-naučno, naučno, istraživačko ili stručno zvanje.

Cilj uspostavljanja registra je povećanje kvaliteta, praćenje i unapređenje naučno-istraživačkog rada i visokog obrazovanja u Srbiji na nivou ustanove i zaposlenih sa zvanjima, s obzirom da će on omogućiti praćenje performansi sistema u realnom vremenu i transparentnost kroz portal otvorenih podataka, saopštilo danas Ministarstvo prosvete.

Trenutno u registru ima 290 ustanova, koje su u državnom, privatnom i mešovitom vlasništvu.

Ukupan broj istraživača sa zvanjima u registru je 17.421, od čega je njih 13.455 zaposleno u visokoškolskim ustanovama, 4.120 na institutima i 325 u inovacionim organizacijama.

U saopštenju se napominje da je 4.327 istraživača u statusu studenta doktorskih studija, a od tog broja njih 1.705 nije uključeno u tekući projektni ciklus.

U odnosu na 11.450 do sada finansiranih istraživača u okviru tekućeg projektnog ciklusa, u registru je prijavljeno 5.523 novih istraživača, i to njih 4.490 koji su zaposleni u visokoškolskim ustanovama, 474 na institutima i 65 u inovacionim organizacijama.

Istraživača mlađih od 30 godina, koji nisu uključeni u projekte, je 994 .

Prema podacima Registra, najviše novih istraživača je u zvanju docenta 1.492, zatim asistenta 1.369, a nešto manje u zvanju vanrednog i redovnog profesora 950 i 875.

U istraživačkim zvanjima je njih 360, naučnim 125 a sa stručnim zvanjima je 357 novih istraživača.

U jedinstvenom registru postoje podaci o ugovornim angažovanjima istraživača, nastavnika i saradnika na ustanovama u Srbiji, a za one koji su uključeni u nastavu na akreditovanim studijskim programima i podaci o njihovom akreditacionom opterećenju izraženom u prosečnom broju časova aktivne nastave nedeljno na nivou školske godine.

To će, kako je ukazano, omogućiti kvalitetnije osiguranje i kontrolu kvaliteta u visokom obrazovanju i nauci, kao i transparentnost u angažovanju zaposlenih na više od jedne ustanove.

Svaka ustanova u informacionom sistemu DOSITEJ ima uvid u sve podatke koji se odnose na tu ustanovu preko Ovlašćene Osobe Institucije (OOI) koju je imenovao dekana ili direktor, pa na taj način i ustanova može da prati napredak svojih istraživača - kroz pojedinačno i zbirno bodovanje naučnih rezultata (M-kategorija) koje je omogućeno u informacionom sistemu.

Pored toga, omogućeno je svakom istraživaču i zaposlenom sa zvanjem da ima i sopstveni korisnički panel i pristup preko kredencijala koji su OOI dodelile novim istraživačima u junu mesecu, a istraživačima na projektima u avgustu.

Svaki istraživač i zaposleni može videti svoje podatke, a posebno imati uvid i u reference koje su u periodu od 2010. do 2016. godine rukovodioci projekata unosili u njihovo ime.

Pošto su reference preuzete iz baza naučnih projekata, na osnovu recenzija koje su radili Matični odbori u tom periodu, i na taj način kategorisali reference u skladu sa važećim Pravilnikom o vrednovanju naučnih rezultata (M-kategorije), pri preuzimanju u DOSITEJ bazu i registar desila su se dupliranja referenci u slučajevima kada je istraživač bio angažovan na dva i više projekata istovremeno, navodi se u saoopštenju Ministarstva prosvete.

Pri unosu referenci od strane rukovodioca projekta korišćenjem tadašnje softverske aplikacije nije bilo omogućeno da se zadrži redosled autora kako je to u objavljenom radu, već su imena autora sačuvana u abecednom redosledu, pa su reference u registru prikazane na taj način.

Postoje i slučajevi kada rukovodioci projekta nisu naveli sve koautore rada odnosno reference.

Tada definisana struktura opisa reference u aplikaciji nije bila adekvatna uobičajenom predstavljanju reference, koje počinje imenima autora, nazivom rada...

Istraživačima je, kako se ističe, od 14. avgusta omogućeno da kroz informacioni sistem DOSITEJ i uvid u svoje reference, na ovaj način pridružene registru, zahtevaju i predlažu izmene referenci slanjem tiketa ka analitičarima u Ministarstvu.

Takođe, njima je omogućeno da referencu označe kao duplikat ili je brišu. Inicijalni rok za ove korekcije je bio produžen do 4. septembra, ali će istraživači moći da "upravljaju" svojim podacima i u narednom periodu i signaliziraju potrebe za izmenama.

Istraživač može predlagati izmene u opisu reference, ali ne i u njenoj kategoriji, s obzirom da su one recenzirane i verifikovane odlukom matičnih odbora u prethodnim godinama.

U saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije u narednom periodu će biti omogućeno da se sve reference koje se nalaze u bazi KOBSON, odnosno na portalu "Naši u WOS-u" (Web of Science) proveravaju pri unosu od strane istraživača, pa će se na taj način verifikovati automatski kroz informacioni sistema DOSITEJ, lista i redosled autora, kao i M-kategorija reference.

Do sada je kroz "tiketing sistem" pristiglo 34.425 zahteva istraživača za izmenu referenci, od čega su analitičati u Ministarstvu rešili 23.376 zahteva.

Preostali zahtevi će biti rešavani sukcesivno, sa prosečnom dnevnom dinamikom od 1.000 rešenih zahteva dnevno, kroz komunikacioni alat u DOSITEJ-u i obezbeđenu istoriju izmena koja se trajno čuva u informacionom sistemu.

Uskoro će, kako se napominje, biti pokrenut i modul za unos dodatnih (novih) referenci od strane istraživača, koje su publikovane od 2010. do 2016. godine a nisu unete od strane rukovodioca projekta, sa izborom autora direktno iz baze istraživača DOSITEJ, definisanjem prvog autora rada, uključujući i verifikaciju sa KOBSON bazom.

Za unos referenci koje su publikovane u 2017. godini će se primenjivati novi Pravilnik koji je usvojen početkom ove godine, pa će se unos tih referenci pokrenuti kasnije i trajno omogućiti za budući period na dnevnom nivou.

Transparentnost podataka o ustanovama i istraživačima i zaposlenima sa zvanjima je omogućena kroz Portal otvorenih podataka, koji je razvijen i čije se javno objavljivanje očekuje u narednom periodu kada se zajedničkim naporima Ministarstva, istraživača i naučne zajednice bibliografija naučnih rezultata istraživača unapredi i standardizuje njenu kategorizacija i verifikaciju.

Prijavljivanje projekata koje su/finansira Ministarstvo će biti posredstvom on-line aplikacija u DOSITEJ-u, koristećenjem podataka iz jedinstvenog registra ustanova, istraživača, nastavnika i saradnika, navodi se u saopštenju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije