Bo­em ži­vi u pe­smi

J. Su.

30. 09. 2006. u 19:57

U Be­o­gra­du je u subotu obe­le­že­na pet­na­e­sto­go­di­šnji­ca smr­ti To­me Zdrav­ko­vi­ća, naj­slu­ša­ni­jeg i naj­e­mi­to­va­ni­jeg pe­va­ča i kan­ta­u­to­ra grad­ske pe­sme. Skrom­no ali sa mno­go emo­ci­ja u Do­mu sin­di­ka­ta odr­ža­na je iz­lo­žba

U Be­o­gra­du je u subotu obe­le­že­na pet­na­e­sto­go­di­šnji­ca smr­ti To­me Zdrav­ko­vi­ća, naj­slu­ša­ni­jeg i naj­e­mi­to­va­ni­jeg pe­va­ča i kan­ta­u­to­ra grad­ske pe­sme. Skrom­no ali sa mno­go emo­ci­ja u Do­mu sin­di­ka­ta odr­ža­na je iz­lo­žba fo­to­gra­fi­ja, odev­nih pred­me­ta i mu­zič­kih iz­da­nja ovog ve­li­ka­na do­ma­će mu­zi­ke.
Pe­sme "Za Lji­lja­nu", "Se­ćaš li se Sa­nja", "Ka­fa­na je mo­ja sud­bi­na", "Šta će mi ži­vot" ko­je su ti­ho svi­ra­le iz­ma­mi­le su su­ze ali i se­ća­nja go­to­vo svih pri­sut­nih.
- To­ma je po­sled­nji bo­em - re­kao je Aca Ko­stić, no­vi­nar ra­di­ja "Hit". - Da bi to bi­li tre­ba da ima­te sr­ce, a To­ma ga je imao. Svi pam­ti­mo ne­ki nje­gov kon­cert ili dru­že­nje s njim u ka­fa­ni. Nje­go­ve pe­sme i duh još ži­ve u na­ro­du.
Or­ga­ni­za­tor i autor ove je­din­stve­ne iz­lo­žbe pod na­zi­vom "U sla­vu pe­sme i lju­ba­vi" je ku­stos Mu­ze­ja isto­ri­je Ju­go­sla­vi­je Velj­ko Sma­je­vić. Ka­ko nam je ob­ja­snio iz­lo­žba će bi­ti po­klo­nje­na To­mi­noj udo­vi­ci Gor­da­ni Zdrav­ko­vić.
- Dra­go mi je da se nje­go­ve pe­sme slu­ša­ju go­di­na­ma po­sle nje­go­ve smr­ti - re­kla je Gor­da­na Zdrav­ko­vić. - To­ma je ži­veo ona­ko ka­ko se ose­ćao. Ta­ko je pi­sao, pe­vao i ra­dio. Već go­di­na­ma sa si­nom ži­vim u Ka­na­di. Na­rav­no, nje­go­ve pe­sme stal­no slu­ša­mo u ku­ći. To­mu sam vo­le­la i ni­sam se uda­la za nje­ga jer je bio ve­li­ki umet­nik, pe­vač i kom­po­zi­tor.
To­mi­ni pri­ja­te­lji pam­te da je vo­leo da tro­ši pa­re na kar­te i ru­let. Ne­ki se se­ća­ju i da je znao ceo ho­no­rar da po­klo­ni de­voj­či­ci ko­ja je pro­da­va­la cve­će.
Ve­li­kan na­rod­ne mu­zi­ke sa­hra­njen je na be­o­grad­skom Cen­tral­nom gro­blju. Že­lja mno­gih estrad­nih umet­ni­ka bi­la je da jed­na uli­ca u Be­o­gra­du no­si nje­go­vo ime i da mu se po­smrt­ni osta­ci pre­me­ste u Ale­ju ve­li­ka­na.
Iako je bi­lo na­ja­vlji­va­no da će se na go­di­šnji­ci smr­ti To­me Zdrav­ko­vi­ća po­ja­vi­ti mno­ge po­zna­te lič­no­sti, one su iz­o­sta­le.

NA­GRA­DE
VE­LI­KAN na­rod­ne mu­zi­ke osva­jao je na­gra­de i bio la­u­re­at fe­sti­va­la fol­ka "Be­o­grad­ski sa­bor", "Hi­ta le­ta", sa­ra­jev­ske "Ili­dže" i "Me­sa­ma". Ok­to­bar­sku na­gra­du gra­da Be­o­gra­da do­bio je 1991. go­di­ne, sa­mo me­sec da­na po­sle smr­ti.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (2)

CASLAV

01.10.2006. 12:10

STA RECI O TOMI ZDRAVKOVICU SEM DAJE BIO COVEK VELIKOG SRCA TAKVOG MAJKA VISE NE RADJA STA RECI O COVEKU ONJE PRICA SAMA PO SEBI JER DATI CEO HONORAR DEVOJCI KOJA JE PRODAVALA CVECE U ONO VREME MALO BOGATSTVO TOJE MOGAO TOMA I NIKO VISE NA CELOJ KUGLI ZEMALJSKOJ STA RECI VISE O TOMI KAD NJEGOVA DELA GOVORE SAMA O NJEMU NE POSTOJE RECI KOJE MOGU OPISATI TO STOJE ON BIO DOVOLJNO JE RECI ANDJEO KOJIJE ZIVEO NA ZEMLJI KOJI JE PEVAO ANDJEOSKE PESME STA VISE RECI O TOMI JA MOGU SAMO JEDNO BOG GAJE UZEO KSEBI JER BOGU TREBAJU ANDJELI KAO STOJE BIO TOMA DA TAMO NA NEBESIMA PEVA SVOJE ANDJEOSKE PESME DOBRIM ANDJELIMA KAO STOJE I TOMA BIO APELUJEM NA CITAOCE OVIH REDOVA DA CITAJU KNJIGU O TOMI CITAJUCI KJIGU JASAM MNOGO PLAKAO TU KJIGU TREBA CITATI DABI COVEK OCISTIO SVOJU DUSU I SVOJE TELO DASE NAUCIMO DA BUDEMO LJUDI JOS SAMO DAVAM KAZEM JEDAN CITAT IZ POMENUTE KNJIGE POK TOMA JE PEVAO NA JEDNOJ BOGATOJ SVADBI U BEOGRADU IZA ONO VREME 80te 700 DM BILA JE VELIKA PARA PO ZAVRSETKU SVADBE ONJE SA SVOJIM PRIJATELJEM KRENUO KUCI ALI POCE PROLECNI PLJUSAK I ONI DASE SKLONE OD PLJUSKA NAIDJU NA DEVOJCICU KOJA JE PRADAVALA CVECE TOMA JE UGLEDA PAJE PITA JELI ZORICE KAKO SI NOCAS PROSLA PRI TOM POMILOVA I POLJUBI U CRNU KOSU . - LOSE JE BILO TOMO - MNOGO LOSE - ODGOVORI MU DECJIM GLASOM UMORNIM OD DUGOG LUTANJA OD KAFANE DO KAFANE ALI VECE MI JE I POREDLOSEG PAZARA BILO LEPO-PRELEPO SLUSALA SAM TE KAKO SI PEVAO I ZADOVOLJNA SAM TOMAJE JE IZ DJEPA IZVADIO NOVAC I BEZ RECI GA PROSLEDIO U NJENU KECELJU ZORICA MU JE UZVRATILA JEDNOM LEPOM RUZOM PRAVO IZNENADJENJE JE TEK SLEDILOKAD JE TOMA OD SVOG DRUGARA TRAZIO 100 KINTI ZA TAKSI TEK TADA JE NJEGOV DRUG INACE HARMONIKAS SVATIO DAJE TOMA ZORICI DAO CITAV HONORAR OD 700DM ON POK TOMA NIJE SE DAO IZNENADITI POGLEDAO GAJE ONIM TUZNIM I SETNIM OCIMA I REKAO NJOJ SU PARE POTREBNIJE AI OVA RUZAVERUJ MI VISE VREDI OD BILO KOJIH PARA KAD SE TOMA PRESELIO NA NEKO LEPSE MESTO MEDJU ANDJELE NA TOMINOJ SAHRANI JE DOMINIRAO JEDAN VELIKI VENAC OD PRIRODNIH RUZANA KOJEM JE PISALO TOMO MOJE DETINJSTVO TE ZALI A DONELA GA JE TADA VEC DEVOJKA LEPA CIGANCICA ZORICA OVE REDOVE SAM NAPISAO SA SUZAMA U OCIMA SLAVA TEBI TOMO AMIN

Stefan

14.10.2006. 03:45

Nema sta da se prica...BIO NAJVECI...OSTAO NAJVECI...I UVEK CE BITI NAJVECI...vreme govori svoje...pocivaj u miru Tomo,a tvoje pesme ce ziveti kroz sve nas.U TVOJU SLAVU