Ha­ra 250 kri­mi­na­la­ca

VLA­DI­MIR MI­TRIĆ

11. 08. 2006. u 19:06

Di­vlja­nje raz­boj­ni­ka i ubi­ca u Lo­zni­ci iz­no­va šo­ki­ra­lo jav­nost Pod­ri­nja. Naj­vi­še za­bri­nja­va či­nje­ni­ca što nar­ko-di­le­ri, vi­še­stru­ki po­vrat­ni­ci iz za­tvo­ra, raz­boj­ni­ci i kri­mi­nal­ci svih bo­ja ima­ju "ne­vi­dlji­vu" za­šti­t

O PO­SLED­NJIM ne­mi­lim do­ga­đa­ji­ma u Lo­zni­ci znam ta­man to­li­ko ko­li­ko je po­li­ci­ja zva­nič­no sa­op­šti­la. Sa­da je na nji­ma da utvr­de o če­mu je za­pra­vo reč. Na­rav­no, da ni­ko ne vo­li da se ta­kve stva­ri do­ga­đa­ju u nje­go­vom naj­bli­žem okru­že­nju.
Ova­ko je za "No­vo­sti" naj­no­vi­je in­ci­den­te u Lo­zni­ci, po­sle po­ku­ša­ja li­kvi­da­ci­je Zo­ra­na Po­po­vi­ća, po­zna­tog ka­ra­ti­ste i raz­boj­ni­štva nad Mi­la­nom Mar­ko­vi­ćem, pri­vat­nim pred­u­zet­ni­kom, pro­ko­men­ta­ri­sao Lju­bin­ko Đo­kić, za­me­nik pred­sed­ni­ka Op­šti­ne Lo­zni­ce. Lo­kal­ni zva­nič­ni­ci ni­su se jav­no do sa­da ogla­ša­va­li po­sle ovih do­ga­đa­ja, ko­ji su, s raz­lo­gom, uz­ne­mi­ri­li ve­li­ki broj Vu­ko­vih ze­mlja­ka. Ovo uto­li­ko pre što je na Po­po­vi­ća pu­ca­no u naj­pro­met­ni­jem de­lu gra­da, na me­stu ko­je je tek ne­što vi­še od 100 me­ta­ra uda­lje­no od zgra­de Skup­šti­ne op­šti­ne Lo­zni­ca i što je nad Mar­ko­vi­ćem raz­boj­ni­štvo po­či­nio Ra­šid S. po­zna­ti­ji kao Će­lo, ko­ji je pre ne­ko­li­ko go­di­na ubio su­gra­đa­ni­na Dra­go­lju­ba De­spo­to­vi­ća, a iza se­be ima još sto­ti­nak kri­vič­nih pri­ja­va!
U po­li­ci­ji u Lo­zni­ci i sa­mi se če­sto ču­de što, nar­ko di­le­ri ko­je pri­ve­du, uz ne­spor­ne do­ka­ze, ne do­bi­ju pri­tvor, a on­da na­sta­ve po sta­rom. Je­dan od ta­kvih "sreć­ko­vi­ća" po­ku­šao je da usmr­ti Po­po­vi­ća. Nje­mu se, ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo, sta­vlja na te­ret sa­mo u jed­noj "tu­ri" po­la ki­lo­gra­ma he­ro­i­na! U po­li­ci­ji sa­zna­je­mo da se pro­tiv Igo­ra M. ne­su­đe­nog Po­po­vi­će­vog ubi­ce vo­de naj­ma­nje dva sud­ska po­stup­ka zbog tr­go­vi­ne nar­ko­ti­ci­ma. Osim po­li­ci­je, uvi­đa­ju po­sle pu­ca­nja u po­zna­tog ka­ra­ti­stu ni­je pri­su­stvo­vao ni­ko dru­gi od za­du­že­nih za is­tra­gu.
- Sve­dok sam u po­stup­ku ko­ji se pro­tiv biv­ših čel­ni­ka lo­znič­ke po­li­ci­je vo­di pred Okru­žnim su­dom u Šap­cu zbog če­ga sam do­bio i po­li­cij­sku za­šti­tu, ali to ni­je sme­ta­lo moć­nim kru­go­vi­ma da or­ga­ni­zu­ju pod­me­ta­nje sna­žne eks­plo­ziv­ne na­pra­ve is­pod pro­zo­ra vi­ken­di­ce u ko­joj sam bo­ra­vio na Ce­ru - pri­ča Mi­li­vo­je An­drić, od­bor­nik u Skup­šti­ni op­šti­ne Lo­zni­ca. Imam slu­žbe­nu po­li­cij­sku be­le­šku, ko­ju su pot­pi­sa­la dvo­ji­ca po­li­ca­ja­ca, gde sto­ji da je naj­od­go­vor­ni­ji čo­vek za is­tra­gu, u tre­nut­ku ka­da su raz­go­va­ra­li o po­stup­ku pre­po­zna­va­nja na­pa­da­ča, za ošte­će­nog re­kao "što ni­je po­gi­nuo". Ume­sto nje­go­ve od­go­vor­no­sti sa 10 od­sto je ka­žnjen je­dan od po­li­ca­ja­ca zbog na­vod­nog oda­va­nja slu­žbe­ne taj­ne.
Mla­den Si­mić, član Op­štin­skog ve­ća, ka­že da za­bri­nja­va to što pre­stup­ni­ci, vi­še­stru­ki po­vrat­ni­ci iz za­tvo­ra i ubi­ce na­sta­vlja­ju po sta­rom. Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, ne mo­že se re­ći da "škri­pi" u po­li­ci­ji. U naj­ma­nju ru­ku, do­da­je on, u ov­da­šnjem pra­vo­su­đu do­ga­đa­ju se čud­ne stva­ri.
U Lo­zni­ci je, ka­ko sa­zna­je­mo, re­gi­stro­va­no oko 250 te­ških kri­mi­na­la­ca, što je za grad ko­ji ima pe­de­se­tak hi­lja­da sta­nov­ni­ka, vi­še ne­go simp­to­ma­tič­no. Iz ovog gra­da, va­lja pod­se­ti­ti, su ubi­ca Iva­na Stam­bo­li­ća, op­tu­že­ni za ubi­stvo Želj­ka Ra­žnja­to­vi­ća Ar­ka­na, mla­di­ći ko­ji su u Sme­de­re­vu kid­na­po­va­li bo­san­skog Sr­bi­na, Dra­ga­na Ni­ko­li­ća Jen­ki­ja. Ova tri do­ga­đa­ja de­si­la su se u re­la­tiv­no krat­kom vre­me­nu.
Bli­zi­na gra­ni­ce na Dri­ni i te ka­ko uti­če na bu­ja­nje kri­mi­na­la u Lo­zni­ci. Gra­ni­ca ko­ja je du­ga oko 40 ki­lo­me­ta­ra, u nad­le­žno­sti je sa­mo dva kri­mi­na­li­stič­ka in­spek­to­ra. Oni ima­ju pu­ne ru­ke po­sla, ali i ve­li­kih pro­ble­ma kad uda­re na "zver­ku", ko­ja ima ja­ko upo­ri­šte u ne­kim in­sti­tu­ci­ja­ma.

ŠO­KI­RA­NI
MIR­JA­NA Mi­tro­vić - Vuk­mi­ro­vić, od­bor­nik u SO Lo­zni­ca, ina­če pred­sed­ni­ca OO DSS, ka­že da su gra­đa­ni oprav­da­no šo­ki­ra­ni onim što se de­ša­va u Lo­zni­ci. Na to mo­ra­ju, po­ru­ču­je, hit­no, bez trun­ke od­la­ga­nja, da re­a­gu­ju nad­le­žni i oče­ku­je da će stva­ri po­če­ti da idu u bo­ljem prav­cu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije