NO­VI SAD - Za­vr­še­tak ka­pi­tal­nog re­mon­ta de­o­ni­ce pru­ge Čor­ta­nov­ci Pe­tr­o­va­ra­din u du­ži­ni od 15 ki­lo­me­ta­ra ima iz­u­zet­no ve­li­ki zna­čaj za Sr­bi­ju, po­što nam omo­gu­ću­je da za­dr­ži­mo svo­je me­sto na Ko­ri­do­ru 10, oce­nio je ju­če, pri­li­kom otva­ra­nja ove de­o­ni­ce Ve­li­mir Ilić, re­pu­blič­ki mi­ni­star za ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je.
Ilić, ko­ji se, sa naj­vi­šim ru­ko­vo­di­o­ci­ma Že­le­zni­ca Sr­bi­je u Že­le­znič­ku Sta­ni­cu Pe­tro­va­ra­din, ju­če, u 11 ča­so­va i 15 mi­nu­ta, do­ve­zao "Pla­vim vo­zom" i na taj na­čin, sve­ča­no otvo­rio ovaj deo pru­žnog prav­ca, do­dao je ka­ko se uz ove ra­do­ve, ob­na­vlja i dru­gi krak ovog Ko­ri­do­ra, od­no­sno pru­ga Niš - Di­mi­trov­grad.
- Iz me­đu­na­rod­nih iz­vo­ra, već smo bez­be­di­li 140 mi­li­o­na evra za fi­nan­si­ra­nje pre­o­sta­lih kra­ko­va Ko­ri­do­ra 10, a ra­do­vi bi tre­ba­lo da poč­nu idu­će go­di­ne - is­ta­kao je Ilić. - Zbog ra­do­va na pru­ga­ma, na­rav­no, ne­će bi­ti za­ne­ma­re­no ni ob­na­vlja­nje drum­skih pra­va­ca na Ko­ri­do­ru 10.
Je­dan od naj­zna­čaj­ni­jih ra­do­va na drum­skom de­lu ovog ko­ri­do­ra, od­no­sno, Kon­ce­si­ja za iz­grad­nju auto­pu­ta Hor­goš - Po­ža­re­vac, pre­ma Ili­će­vim re­či­ma, već se pri­vo­di kra­ju.
- Ma­te­ri­jal za ovaj kon­kurs pre­u­ze­lo je 18 naj­ve­ćih evrop­skih pred­u­ze­ća ko­ja se ba­ve grad­njom pu­te­va - is­ta­kao je Ilić.
Ustu­pa­nje kon­ce­si­ja za ova­kve po­slo­ve uobi­ča­je­no je i po­zna­to je da se na isti na­čin, kon­ce­si­jom, već gra­di auto­put Bu­dim­pe­šta - Bu­ku­rešt - So­fi­ja, a u Hr­vat­skoj se gra­de auto­pu­te­vi pre­ma mo­ru ta­ko da mi mo­ra­mo da "odr­ži­mo ko­rak" i sa­gra­di­mo sa­vre­me­ne auto­pu­te­ve, jer bi u pro­tiv­nom mo­glo da nam se de­si da nas Ko­ri­dor 10 "za­o­bi­đe".

KRE­ĆU I PUT­NI­CI
PR­VI put­nič­ki voz na prav­cu No­vi Sad - Be­o­grad, po­sle "pa­u­ze" od 75 da­na, po­ći će da­nas u 18 ča­so­va, dok je te­ret­ni sa­o­bra­ćaj, ko­ji se u ovom pe­ri­o­du od­vi­jao pre­ko Or­lo­va­ta i Pan­če­va, ob­no­vlje­nom pru­gom kre­nuo ju­če.
Ka­pi­tal­ni re­mont 15 ki­lo­me­ta­ra otvo­re­ne pru­ge od Čor­ta­no­va­ca do Pe­tro­va­ra­di­na, i oko šest ki­lo­me­ta­ra Pe­tr­o­va­ra­di­na, pre­ma re­či­ma Mi­lan­ka Ša­ran­či­ća, ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra Že­le­zni­ca Sr­bi­je, tra­jao je 75 da­na, fi­nan­si­ran je kre­di­tom Evrop­ske in­ve­sti­ci­o­ne ban­ke za ob­no­vu že­le­zni­ce i ko­štao je 14 mi­li­o­na evra.