Štrp­ce na ni­ša­nu

D. DA­MJA­NO­VIĆ

27. 10. 2005. u 19:10

Штрп­це на ни­ша­ну
Al­ban­ski te­ro­ri­sti kre­nu­li u osva­ja­nje Šar pla­ni­ne. Cilj te­ro­ri­sta je da oči­ste ovu izo­lo­va­nu srp­sku en­kla­vu od 10.000 Sr­ba i da oda­tle kre­nu na cen­tral­no Ko­so­vo.
ŠTRP­CE - Si­ri­nić­ka žu­pa, pod­no Šar pla­ni­ne, izo­lo­va­na srp­ska en­kla­va, iz ko­je se ma­lo ko ise­lio, a u nju pre šest go­di­na do­šlo i mno­go iz­be­gli­ca iz Uro­šev­ca, Pri­zre­na i Su­ve Re­ke, je opet u ve­li­kom stra­hu.
Če­tvr­ti put u po­sled­nja dva me­se­ca iz­vr­šen je te­ro­ri­stič­ki na­pad na Sr­be. Kao i u dva pret­hod­na slu­ča­ja, na me­ti su bi­li Sr­bi - po­li­caj­ci, pri­pad­ni­ci Ko­sov­ske po­li­cij­ske slu­žbe Sto­jan Ja­ni­će­vić, Slav­ko Stan­ko­vić, Vi­o­le­ta Jo­va­no­vić i Zo­ran Ta­sić, svi iz po­li­cij­ske sta­ni­ce Štrp­ce, u ko­joj je za­po­sle­no 55 Sr­ba i pet­na­e­stak Al­ba­na­ca.
Ov­de sum­nja­ju da ne­ko do­ja­vlju­je al­ban­skim te­ro­ri­sti­ma ka­da u vo­zi­li­ma ima sa­mo srp­skih po­li­ca­ja­ca. Do sa­da ni­je bi­lo slu­ča­ja da po­li­cij­ska pa­tro­la bu­de na­pad­nu­ta ka­da je njoj i ne­ko od Al­ba­na­ca. Če­tvo­ro srp­skih po­li­ca­ja­ca, ovo­ga pu­ta su se vra­ća­li svo­jim ku­ća­ma, iz prav­ca Ka­ča­ni­ka, sa dnev­ne sme­ne na po­gra­nič­nom pre­la­zu Đe­ne­ral Jan­ko­vić. Na njih je kod me­sta Do­ga­no­vić, dva­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od Štrp­ca, pu­ca­no iz šu­mar­ka, sa­mo sto­ti­nak me­ta­ra da­lje od auto­bu­skog sta­ja­li­šta, na ko­jem je bi­lo na de­se­ti­ne put­ni­ka Al­ba­na­ca.
Ka­ko je Štrp­ce ne­da­le­ko od tro­me­đe Ko­so­va, Ma­ke­do­ni­je i Al­ba­ni­je, mno­gi Sr­bi iz Štrp­ca ne is­klju­ču­ju mo­guć­nost da se te­ro­ri­sti uba­cu­ju i iz su­sed­nih dr­ža­va, da im je cilj, da po­sle pro­go­na Sr­ba iz Pri­zre­na, kao i onih pod­no Pro­kle­ti­ja, pro­te­ra­ju i pre­o­sta­le Sr­be pod­no Šar pla­ni­ne. U pret­hod­nim na­pa­di­ma bi­lo je i žr­ta­va. U pr­vom su ubi­je­ni Alek­san­dar Stan­ko­vić i Ivan De­ja­no­vić, a te­ško ra­nje­ni Ni­ko­la Du­kić i Alek­san­dar Ja­ni­ći­je­vić. Ne­što ka­sni­je, ra­njen je pu­kov­nik ko­sov­ske po­li­ci­je iz Štrp­ca De­jan Jan­ko­vić. I po­red mno­gih obe­ća­nja, čak i ci­vil­nog ad­mi­ni­stra­to­ra So­re­na Je­se­na Pe­ter­se­na, ko­ji je po­sle svih tih na­pa­da raz­go­va­rao sa Sr­bi­ma u Štrp­cu, ni­ko od po­či­ni­la­ca ovih zlo­de­la do sa­da ni­je ot­kri­ven.
- Svi­ma je ja­sno da je cilj al­ban­skih eks­tre­mi­sta da nas iz ove, je­di­ne srp­ske en­kla­ve na ju­gu Ko­sme­ta, pro­te­ra­ju. Ako bi u to­me us­pe­li, on­da bi la­ko "oči­sti­li" Sr­be iz ne­ko­li­ko pre­o­sta­lih se­la u Me­to­hi­ji, a po­tom bi uda­ri­li na cen­tral­no Ko­so­vo oko Gra­ča­ni­ce, či­me bi okon­ča­li po­sao et­nič­kog či­šće­nja. Za­to Sr­bi­ja mo­ra da ulo­ži još vi­še na­po­ra da nam po­mog­ne i sa­ču­va nas, da op­sta­ne­mo ov­de. Ali, i da sve­tu pre­do­či sve na­še mu­ke i ne­vo­lje, kao i ci­lje­ve al­ban­skih te­ro­ri­sta - ka­te­go­rič­ni su Sr­bi pod­no Šar pla­ni­ne, ko­ji sve vi­še stra­hu­ju za svo­ju bu­duć­nost.

HAP­SI­ĆE­MO TE­RO­RI­STE
- TAČ­NO je da po­ja­vlji­va­nje na­o­ru­ža­nih li­ca u ma­skir­nim uni­for­ma­ma u po­je­di­nim de­lo­vi­ma Ko­so­va, po­seb­no u Me­to­hi­ji, iza­zi­va i uz­ne­mi­re­nje KFOR-a, ali na sve te po­ja­ve mi će­mo re­a­go­va­ti nji­ho­vim hap­še­njem i pre­da­va­njem na da­lju ob­ra­du po­li­ci­ji - po­ru­čio je ju­če Džon Ha­rel, ko­man­dant mul­ti­et­nič­ke bri­ga­de Is­tok, po­ja­šnja­va­ju­ći da uni­for­mi­sa­na li­ca Ko­so­vom kru­že od po­čet­ka go­di­ne, ak­tiv­ni­je od pre pet me­se­ci, pa će KFOR uči­ni­ti sve da is­tra­ži ko iza njih sto­ji, tač­ni­je ko nji­ma ko­man­du­je.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije