Ubi­stva, na­si­lje, iz­nu­de, tr­go­vi­na nar­ko­ti­ci­ma - bi­le su "osnov­ne de­lat­no­sti" mo­ma­ka iz "Vo­ždo­vač­kog kla­na", na­ve­de­no je u be­loj po­li­cij­skoj knji­zi o or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­nal­nim gru­pa­ma u Sr­bi­ji. Naj­no­vi­ji do­ga­đaj, ot­mi­ca i mu­če­nje iz­ve­snog Be­o­gra­đa­ni­na, po­tvr­da da su da se ova eki­pa ni­je od­re­kla sta­rog "za­na­ta".
U po­me­nu­toj stu­di­ji MUP Sr­bi­je, ko­ja je za­vr­še­na pro­le­ća 2001. po­mi­nje se da su pri­pad­ni­ci "vo­ždo­vač­kog kla­na" Mi­o­drag Mi­ja Ba­ška­lo­vić, Vla­dan Kon­tić Kon­ta, Sr­đan Ka­ča­ven­da, Mi­lan Bog­da­no­vić Mi­ško, Bo­jan Pa­vi­će­vić Đu­ra, Bo­ško Ra­ca i Alek­san­dar Pe­tro­vić Aca.
Po­lo­vi­na iz ove eki­pe ume­ša­na je u ne­sva­ki­da­šnje zlo­sta­vlja­nje mla­di­ća ko­ji je za život tre­ba­lo da "pla­ti" 400.000 evra. Na kra­ju su ot­mi­ča­ri pri­sta­li na ma­nju "ce­nu" - džip, mo­tor i stan!
Iza re­še­ta­ka su se na­šli Sr­đan Ka­ča­ven­da, ko­ji je za žrtvu iza­brao svog ven­ča­nog ku­ma, Bo­ško Ra­ca i An­dri­ja Za­rić. U bek­stvu je če­tvr­ti član ove eki­pe - Vla­dan Kon­tić, za ko­jim po­li­ci­ja in­ten­ziv­no tra­ga. Be­o­gra­đa­nin ko­ga su se­kli ruč­nom te­ste­rom, uda­ra­li ga se­ki­rom i ma­co­lom, a po­tom po­li­va­li vre­lim uljem - po­la­ko se opo­ra­vlja u bol­ni­ci.
"Vo­ždo­vač­ki klan" ne­kad je slo­vio za "naj­ja­ču eki­pu u gra­du". "Ze­nit" su doživeli za vre­me še­fo­va­nja Go­ra­na Vu­ko­vi­ća Maj­mu­na, ko­ji se "pro­sla­vio "ubi­stvom Lju­bo­mi­ra Ma­ga­ša, po­zna­ti­jeg kao Lju­ba Ze­mu­nac, u Frank­fur­tu. U po­li­ci­ji tvr­de da je Vu­ko­vić i for­mi­rao gru­pu ko­ja je u to vre­me (po­če­tak de­ve­de­se­tih) važila za "naj­or­ga­ni­zo­va­ni­ju i naj­bru­tal­ni­ju u kri­mi­nal­nim sre­di­na­ma na pod­ruč­ju ce­log Be­o­gra­da".
Ova eki­pa če­sto je bi­la u su­ko­bu sa dru­gim "ko­le­ga­ma" pa je do­sta čla­no­va ubi­je­no - Alek­san­dar Kne­že­vić Kne­le, Bo­jan Ba­no­vić, Ro­meo Sa­vić, Zo­ran Di­mi­trov Žu­ća... Kra­jem 1994. go­di­ne stra­dao je i sam Vu­ko­vić.
Na nje­go­vo me­sto "uska­če" Mi­ja Ba­ška­lo­vić, uče­snik, ka­ko po­li­ci­ja na­vo­di, mno­gih oružanih ob­ra­ču­na u ko­ji­ma je i sam vi­še pu­ta ra­nja­van. Ipak, "vo­ždo­vač­ki klan" vi­še ni­kad ni­je bio u vr­hu kri­mi­na­la, kao ka­da je na nje­go­vom če­lu bio Vu­ko­vić.
U po­me­nu­toj po­li­cij­skoj stu­di­ji na­ve­de­no je da se ova eki­pa ba­vi­la kri­mi­nal­nim de­li­ma sa eli­men­ti­ma na­si­lja - ubi­stva, ra­nja­va­nja, iz­nu­de, kra­đe auto­mo­bi­la i nji­ho­vo vra­ća­nje za no­vac, kri­jum­ča­re­nje dro­ge... No­vac ste­čen na ova­kav na­čin uložili su u ku­po­vi­nu ne­kret­ni­na, sta­no­va, ka­fi­ća, auto-ser­vi­sa, auto-ot­pa­da, kla­di­o­ni­ca...
O nji­ma se po­sled­njih go­di­na go­to­vo ni­šta ni­je ču­lo. Naj­no­vi­ji do­ga­đaj i hap­še­nje ne­ko­li­ci­ne njih, uči­ni­li su da se oči jav­no­sti po­no­vo okre­nu ka Voždovcu.