Zlatni ljiljan za masakre (4)

V.P.- E.R.

05. 07. 2006. u 18:04

Koje je sve zločine Haški tribunal oprostio Naseru Oriću - Smrt dečaka Slobodana Stojanovića pokazala koliko se mrzelo sve što je srpsko. Većina žrtava je pre likvidacije unakažena. Za "podvige" Orić nagrađen "zlatnim ljiljanom" - najvećim odlikovanjem za vo


     SRPSKI zaseoci ili područja uglavnom muslimanskih sela zvorničke opštine, opkolile su u toku noći lokalne muslimanske oružane formacije - pripadnici Armije BiH i osvojili 6. novembra 1992. Najviše su stradala sela Gornja i Donja Kamenica. Zarobljeni su mnogi Srbi, branioci ovih zaselaka i članovi njihovih porodica.

     Ne zna se pouzdano koliko je ljudi tada ubijeno. Prepostavke se kreću od 109 do preko 250. Vojska Republike Srpske vratila se na ovaj teren i oslobodila Kamenicu 16. februara 1993. Još od tada se traga za nestalima.

     Aktivnosti na iskopavanju grobnica počele su istog dana, nastavile se 15. marta iste godine i narednih nekoliko meseci. U sedam zajedničkih grobnica, uglavnom na lokalitetima Glođansko brdo, Kozjak, Trešnjica, Maskalića potok, i Široki put, pronađena su tela više desetina žrtava. Mnoge od njih bile su ukopane u obližnjim šumama. Tela su im bila u stanju raspadanja.

ODSECALI GLAVE
     SVI nisu mogli da budu identifikovani. Stručnjaci tvrde da tek kada budu pronađene još neotkrivene grobnice, dobiće se konačni rezultati ovog srpskog stradanja početkom novembra 1992. Za sada su poznate 53 žrtve.

     Tim stručnjaka sudske medicine koji je predovdio poznati patolog dr Zoran Stanković sa VMA, prilikom ekshumacije i identifikacije pokojnika, utvrdio je da su bezmalo sve žrtve, prethodno mučene i ubijene na veoma svirep način. O masakru su svedočila izmasakrirana tela i tela bez glave, ili pojedinih udova, ekseri i gvozdene šipke u lobanjama i grudima, lanci na zglobovima nogu i ruku, lobanje razbijene tupim predmetima, odsečene mošnice, spaljeni delovi tela. Samo tri otkopane žrtve ubijene su iz vatrenog oružja.

     Sa obdukcionim brojem Z - 18 sahranjen je jedan od njih, Triša Mihajlović. NA njemu je pronađena siva vojna bluza, košulja, pantalone, dugačke gaće, džemper, čarape. Obuću nije imao. Niti dokumenta ili neke lične stvari.

     - Oko vrata je imao plastificiranu omču - svedoči za "Novosti" dr Stanković. - Na vratu je ostao trag od njenog stezanja. Obe noge u predelu skočnih zglobova bile su mu čvrsto vezane žicom, kao i leva podlaktica koja je bila privezana crnom žicom dugačkom oko metar i po. Drugi kraj je bio obavijen i vezan za donju nadlakticu. Iako je telo bilo u stanju odmakle truleži, sa velikom verovatnoćom mogu da kažem da je smrt bila nasilna.

Poznati patolog je na njegovoj glavi mogao da konstatuje i razorenje i oštećenje velikog mozga, prelome lica, i tragove zadavljenja.

SVUDA RANE
     SMRT dečaka Slobodana Stojanovića pokazala je koliko se mrzelo sve srpsko. Kada je imao samo 12 godina, njegovo telo je pronađeno bez odeće. Oko pojasa je imao obavijen samo teget radnički mantil sa oznakom "Primorje".

     - Velika je verovatnoća da je smrt nastupila usled razaranja i oštećenja velikog mozga - veli naš sagovornik. - Konstantovali smo i ranu na levoj polovini čela, ulazni otvor, prostreline nanete projektilom iz neposredne blizine. Imao je i rane na telu, trbuhu, sekotine...

     Za ove "podvige" Naser Orić je sa još devetoricom od velikog broja svojih saučesnika, Ukazom predsednika Predsedništva BiH Alije Izetbegovića, nagrađen "zlatnim ljiljanom" - najvećim odlikovanjem za vojne zasluge Republike BiH .
     Prema kazivanjima malobrojnih preživelih, odgovorni za zločine su Naser Orić, Šaban Redić, Muhamed Čikarić i Senad Salkić. Neposredni izvršioci bili su, između ostalih, Veiz Bijelić, njegov sin Zoran Bijelić, Muhamed Redžić, Abdurahman (Mustafe) Redžić, Alija (Mustafe) Redžić, Aljo Redžić, Muhamed Rizić, Muhidin Rizlić, i još dvadeset muslimanskih bojovnika regrutovanih iz okolnih sela.
     Sva srpska imovina u zaseocima Kamenice opljačkana je i do temelja uništena.
                                        


ODOH JA PO LESI
     SLOBODAN Stojanović je pronađen sa šest izbijenih zuba gornje vilice i sa razrezanim trbuhom u obliku krsta. Iako se stalno ponavlja da ga je ubila mesna Albanka Elfete Veseli koja je pripadala formacijama Nasera Orića, ona nikada nije odgovarala.

      Videći da ne ide na dobro, Slobodan je sa roditeljima u četvrtak, 4. juna 1992. godine, krišom otišao kod kuma u seoce Dženarike na obali Drine.Tek što su stigli, rekao je ocu:"Tata, ostade nam Lesi na lancu. Odoh po kera."

     Bio je to poslednji put da su ga roditelji videli živog.


ZVORNIK
     U SVIM pravosudnim predmetima do sada, domaćim ili Haškog tribunala, zvornička opština se pominje kao mesto gde su najstrašnije zlostaljvani i ubijani muslimani. Posebno se izdvajaju dom kulture u Čelopeku, poljoprivredno dobro Ekonomija...
     Ni u jednom od njih, međutim, nisu zabeležena stradanja srpskog stanovništva.


SVEĆE
RODBINA ubijenih Srba na području srebreničkih i bratunačkih sela Zagoni, Zalazje, Biljača i Krnjići u sredu je obilaskom groblja i paljenjem sveća obeležila 14 godina od stradanja 32 srpska civila, koje su u ovim selima ubili pripadnici muslimanskih jedinica iz Strebrenice pod komandom Nasera Orića. Sve kuće su opljačkane, razorene i zapaljene.




MI­O­DRAG PO­POV: "SU­ZE SU ISTE VE­RE"

VO­ZA­ČI KA­MI­O­NA
MUČ­KI UBI­JE­NITO je ve­li­ka ras­kr­sni­ca drin­skih pu­te­va. Ka­da se kre­ne iz Zvor­ni­ka, ka Bra­tun­cu, ne­ko vre­me se pra­ti Dri­na ko­ja sa le­ve stra­ne te­če niz­vod­no. Za­tim put vo­di de­sno, osta­vlja re­ku i ula­zi međ pla­ni­ne. Ta­ko se pu­tu­je par ki­lo­me­ta­ra, a po­tom sti­že u pre­le­pu do­li­nu. Ko­nji se ne mo­gu vi­de­ti, ali pro­stra­no po­lje se ba­ška­ri iz­me­đu dva br­da. Pi­to­ma pri­ro­da, do­ne­dav­no i lju­di. Li­či na Švaj­car­sku, tvr­de oni ko­ji su u toj ze­mlji ra­di­li. Re­klo bi se bo­ga­to me­sto, nji­ma su tr­ve­nja naj­ma­nje po­treb­na. Sa de­sne stra­ne, dva­de­se­tak me­ta­ra od pu­ta, le­pe, no­ve ku­će. Uvek se pu­no ve­ša su­ši po te­ra­sa­ma, i po to­me se vi­di da tu ži­ve mno­go­čla­ne po­ro­di­ce. U cen­tru se­la, ne­po­sred­no kraj pu­ta, ve­li­ka dža­mi­ja ko­ja pa­ra ne­bo i vi­si­nom do­mi­ni­ra. Kroz Ko­nje­vić Po­lje vo­di ma­gi­stral­ni pra­vac ka Sa­ra­je­vu. Na kra­ju se­la je ras­kr­sni­ca i ona de­li put, le­vo ka Kra­vi­ci, de­sno u Mi­li­će, Vla­se­ni­cu, So­ko­lac i Sa­ra­je­vo.
Upra­vo tim pu­tem se iz Zvor­ni­ka ka svom od­re­di­štu, rud­ni­ku bok­si­ta u Mi­li­će, vra­ća­la ko­lo­na ka­mi­o­na na­kon is­po­ru­ke ru­de. U ovom se­lu po­sta­vlje­na je za­se­da i iz­ne­na­da su na­pad­nu­ti. Ubi­je­no je svih pet vo­za­ča ka­mi­o­na rud­ni­ka. O tom do­ga­đa­ju go­vo­rio je mno­go ka­sni­je je­dan od za­ro­blje­nih mu­sli­man­skih voj­ni­ka, ne­ki "Ske­jo", Mir­sad Su­lej­ma­no­vić. Is­pri­čao je da su u tom na­pa­du uče­stvo­va­le dve gru­pe bo­ra­ca iz okol­nih se­la. Zna­li su ka­da će ka­mi­on na­i­ći, po­sta­vi­li su za­se­du i sve ih po­bi­li, iz­ma­sa­kri­ra­li i ba­ci­li kraj pu­ta.
San­di­ći, 29. maj 1992. - Me­šta­ni Mu­sli­ma­ni u ovom se­lu po­di­žu ba­ri­ka­du i za­u­sta­vlja­ju sa­o­bra­ćaj­na vo­zi­la ka Sa­ra­je­vu. Od­mah ka tom me­stu kre­će po­li­cij­ska pa­tro­la iz Bra­tun­ca da vi­di šta se de­ša­va i uklo­ni pre­pre­ke sa pu­ta i us­po­sta­vi sa­o­bra­ćaj. Upra­vo na toj de­o­ni­ci po­sta­vlje­na je za­se­da i pu­ca­ju na po­li­ci­ju. Ubi­jen je na­čel­nik po­li­cij­ske sta­ni­ce Bra­tun­ca Mi­lu­tin Mi­lo­še­vić i još de­vet li­ca.
U ne­kim stra­nim me­di­ji­ma na­kon tog zlo­či­na po­ja­vi­la se vest da su na­čel­ni­ka po­li­ci­je Mi­lo­še­vi­ća u stva­ri ubi­li Sr­bi za­to što je, na­vod­no, bra­nio Mu­sli­ma­ne. U se­lu San­di­ći, tu na li­va­di gde je iz­vr­šen ma­sa­kr, i on je za­ko­pan sa osta­li­ma. Tek na­kon de­set me­se­ci Mu­sli­ma­ni su do­zvo­li­li da se pre­u­zmu nji­ho­va te­la i da ih po­ro­di­ce sa­hra­ne u svom me­stu, ka­ko do­li­ku­je.
Opar­ci, 1. jun 1992. - Ubi­je­no je šest Sr­ba, po­pa­lje­ne su sve dva­de­set dve srp­ske ku­će. Pre­ži­ve­li sve­do­ci pri­ča­ju da su to ura­di­le nji­ho­ve kom­ši­je iz su­sed­nih se­la. Kod pr­vih ku­ća le­ža­la su be­ži­vot­na te­la Ži­vo­ji­na i Di­ko­sa­ve Pe­tro­vić. On je po­go­đen iz pu­ške u gru­di i li­ce, a ona pre­kla­na.
Zlo sa pe­ča­tom Sre­bre­ni­ce se za­huk­ta­va. Zlo­či­ni su sve če­šći i sve gro­zni­ji.
Lo­zni­ca, 4. jun 1992. - Gru­pa me­šta­na iz su­sed­nog se­la Pi­ri­ća, na li­va­di is­pred se­la Lo­zni­ca, ne­što po­sle 15 ča­so­va na­pa­la je Sreć­ka Mi­lo­va­no­vi­ća i nje­go­vu že­nu Jo­va­nu dok su ču­va­li ov­ce. Uhva­ti­li su ih i iz­bo­li no­žem. Ka­da su sti­gli srp­ski voj­ni­ci, Jo­va­na je još da­va­la zna­ke ži­vo­ta, i ne­du­go za­tim je iz­dah­nu­la. Sreć­ka je kraj po­to­ka u tr­nju pred­ve­če pro­na­šao nje­gov brat Sta­no­je. Vi­deo je ve­li­ku ra­nu na vra­tu is­pod le­vog uha, kao i ra­nu na gru­di­ma. Obe su bi­le na­ne­te no­žem. Sna­ja Jo­va­na ima­la je vi­še ra­na u pre­de­lu sto­ma­ka i gru­di. Dok su ih uve­če sa­hra­nji­va­li, Mu­sli­ma­ni iz su­sed­nog se­la Po­lo­zni­ka pu­ca­li su po gro­blju, pa su pod va­trom na br­zi­nu za­gr­nu­li gro­bo­ve, a ka­sni­je, u to­ku no­ći, do­vr­ši­li za­ko­pa­va­nje.
Ru­po­vo Br­do, 10. jun 1992. - Srp­sko se­lo gde je od 116 ži­te­lja bi­lo sa­mo 8 Mu­sli­ma­na. Ra­no iz­ju­tra, ne­što pre pet sa­ti, nap­da­nu­ti su sa če­ti­ri stra­ne. Bi­lo je iz­me­đu 150 i 250 na­pa­da­ča. Od 5 uju­tru do 15 sa­ti se­lo je bra­ni­lo sa­mo de­se­tak me­šta­na ko­ji su osta­li u svo­jim ku­ća­ma. Ni­su mo­gli iz­dr­ža­ti na­pa­de, jer njih je bi­lo ne­u­po­re­di­vo vi­še. Pe­to­ro Sr­ba je ubi­je­no, a spa­lje­no 37 ku­ća. Vo­ji­slav Mi­lin­ko­vić je ubi­jen pred ku­ćom, a nje­go­va su­pru­ga Mir­ja­na na kuć­nom pra­gu. Po­tom su une­se­ni u ku­ću i spa­lje­ni.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (13)

Bili_piton

05.07.2006. 23:56

Samo tako nastavite ,branimo se samo istinom i samo istinom jer je to jedini nacin ,sve zlocine za koje se ima dokaz na videlo i sva imena izvrsitelja za koje se pouzdano zna hiljadama puta iznositi u javnost da ih buduca pokoljenja zapamte ,a sto se tice onih *urvetina njih se ne treba te bojati jer ovaj put su nam na vrh one stvari i nece biti dobro ako se pojave u bilo kojim novinama ili televizijama,toliko od mene i samo tako nastavite pa makar i raspirivali mrznju kako oni rekose ako je istina raspirivanje onda smo svi mi duzni da je raspirujemo!!!

kompromis

06.07.2006. 15:27

Mnogi ce reci da proslost treba ostaviti vise iza nas, i krenuti dalje... Ja upravo mislim suprotno. Posto smo medijski rat totalno izgubili, pa ispada da su se Srbi cak i izmedju sebe ubijali, sada je sansa da istina izadje na vidjelo i da se malo bolje prikazu cinjenice i posljedice dogadjaja iz ranih `90tih. Sada mnogima postaje sve jasnije zbog cega je muslimane stigla Srebrenica `95. Pohvala vecernjem listu, sto ipak ti srpski mucenici nisu zaboravljeni, a o tom kopiletu Oricu i ostaloj bandi treba jos vise da se sazna. Istina kad tad ispliva. Neka dobro razmisle da li ce ikada doci i prosetati mirno Rep. Srpskom. Njegovim slavljenjem balije same sebi skacu u stomak, jer samo jos dodatno uvjeravaju srpski narod da sa balijama nece i ne moze biti zajednickog zivota. Ovo sada, nadam se je samo trenutno stanje stvari sto se RS tice, a samo od srpskog naroda zavisi da li ce uspjeti da se odupre svim pritiscima i odrzi na tim prostorima. Trajni mir bice kad se Srpska odvoji od te umjetne tvorevine, pa neka uzivaju u medjusebnoj "ljubavi" sa Hrvatima. Vec vise puta ponavljam da nas je skupo kostalo "bratstvo i jedinstvo" vec po drugi put u ovome vijeku. Pa ako se jos nismo opametili onda izvinite nista bolje ni ne zasluzujemo. Jos jednom, svaka cast vecernji. Vi jos niste podlegli ucjenama i pritiscima da se ne pisu ovakve stvari "posto nije red" da se pise tako o muslimanima, "jedinim nevinim zrtvama" u tom sumanutom ratu gdje su "srbo-cetnicki agresori" krivi za sve odreda, pa naravno i za mrtve Srbe. Dobro je jos da ima nekoga ko to pise, jer ako presutimo lazima, bicemo zapamceni kao zaista neki agresori koji su bezobzirno napali drugu zemlju, a ne kao narod koji je branio i ginuo na svojim ognjistma i kucnim pragovima.

Marinko Cutuk

06.07.2006. 15:35

Nacisticka-Gobelsova politika kaze : Tri puta ponovljena laz ,cetvrti put postaje istina." Pa zasto nebi ostali dosljedni te politike koju provlacite kroz vasu historiju .

jasmin

06.07.2006. 18:20

zao mi je svih zrtava! Srebrenica 8000 i jos ih nalazimo! jos malo pa glasanje suda u hagu za genocid nad boshnjachkim narodom u bih u nasu korist. nadam se da cete ga prihvatiti kako treba a to je da se poklopite vise sa vasim tvrdnjama da smo i mi krivci! 99% zrtava je boshnjachko a 1% vashe. pa recite mi ko je lud ovdje? dosta vise prebiranja po nasim ranama. prihvatite krivicu i odgajajte djecu da ne kolju kad se ne slazu s nekim u vezi neceg nego na miran nacin da se dogovore. kako god okrenes niko od vas me nece razumjeti! al moram napisati sta mislim i znam. NADAM SE da cete se vise okrenuti SAMO SEBI. Kanite se BIH, tamo vam nije mjesto, tj onim koji hoce da MI je djele!

Crni,

06.07.2006. 20:56

Molim Gospodina Stankovica da kao Komandant Srpske vojske kojeg sam i sam odabarao , njegove sposobnosti da istraje na nivou njegovog dostojanstva i Internacionalnoj misiji dokaze da srpski Narod nije zasluzio to sto mu Zapad Reprezentuje. Dosta je zapadnih bljuviotina koje sam i sam osetio.

ja

08.07.2006. 13:41

Pohvale Vecernjim Novostima.Samo napred!!!Pisite i pisite i pisite i pisite i opet pisite....nemojte nikada prestati.Bilo je kranje vreme da pocnemo da pricamo i o nasim mrtvima,da govorimo sami za sebe, a ne da se ulizujemo drugima da se izvinjavamo cak onda i kad nismo krivi.Pisite sve redom!Ti muslimanski i ustaski gmizavci ce ispariti kad tada....svi su oni jednom bili Srbi...iskreno zao mi ih je.Nek pogledaju sami sebe u ogledalo,i nekad jednom zauvek shvate da se Srba nece resiti!Niko nas se nece resiti!Sudite nam i trpajte nas u zatvore,koljite nas i ubijajte te,samo nas cinite jos vecim patriotama.Necete nikada biti ko mi,i pomirite se sa cinjenicom da su Srbi bolji od vas.I prestanite da visite po nasim sajtovima.Ako su vasi sopstveni toliko jadni to nije nasa stvar.Cisto sumnjam da Srbi vise po vasim sajtovima.Znamo da nas volite i da patite za nama a to dokazujete sa samom tom cinjenicom da nas vec dve decenije ne ostavljate na miru.Nece nikada vise biti mi i pomirite se jednostavno sa cinjenicom da ste poturceni.Mars na Drinu,balije!

muhamed čikarić

16.07.2006. 19:29

Bilo bi lijepo da pojasnite navode iz teme "zlatni ljiljan za masakre",tačnije imena i prezimena ubijenih srba 06.11.1992 na prostoru kamenice.Svi ubijeni su vojnici VRS,među ubijenim nejma civila.Sva okolna sela koja su samo prije 10 dana srpski vojnici spalili do temelja su čista muslimanska.Vojnici su poginuli u akciji poznata kao "Glođansko Brdo".Možete lahko provjeriti da mjesta na kojim su ginuli nisu više od 300 metara udaljenija od džamije u selu Glodi.Tačno je da je među ubijenim bilo i vezanih ruku i nogu,ali u svrhu dovlačenja sa mjesta pogibije do mjesta ukopa (vlastiti rovovi kojie su prije nekoliko dana iskopani sa mašinama).Zarobljenih koliko je meni poznato nije bilo,pa je nesvatljiva izjava jednog doktora koji je eto postao i ministar da su premlaćivani i mučeni a nakon toga ubijeni.Upitali se taj doktor koliko truje narod,koliko ponovo izlaže bolu porodice poginulih ,lažući da su njihovi mučeni.Obzirom da sam učesnik ove akcije meni je sve kristalno jasno,drugima i nakon toliko godina izgleda nije.želim da kažem da su u ovoj akciji izginuli jer ove prostore nisu poznavali za razliku od onih koji su ih napodali.Mi smo šumu iznad naših sela znali kao svoj džep , pogotovo oni koji su iz sela Glodi ,Kadrići , Redžići ,Bakraći (glođansko brdo je između ovih sela).

Dr Selektor

07.08.2006. 00:44

Posao je zavrsen! Bosna je pukla! Ostala je samo idiotska zabluda da je moguce bilo kakvo zajednistvo uz istovremeno insistiranje na tezi da je trecina stanovnistva u jednoj drzavi genocidna samo je problem to sto ona toga nije svjesna. Takve su nebuloze najjaci temelj Republike Srpske. Bosna je monstrum drzava u kojoj svaka kuca ima svoju "knjigu dugova" sa otvorenim datumima izmirenja! Da BiH NEMA PERSPEKTIVU NI POD RAZNO najbolje kazuje cinjenica da taksa za ispis iz knjige drzavljana BiH IZNOSI 1.700 KM. BiH SA PREMIJEROM KOJI NE POZNAJE NITI JEDAN STRANI JEZIK moze u EZ samo onda kada ostali budu bjezali iz nje.

Nešto je trulo u državi...

07.08.2006. 23:26

Muslimani su uporni u svojim nebulozama da su oni apsolutni pravednici i jedine žrtve rata u BiH nazivajući polovinu vlastite države genocidnom tvorevinom. Sve što je od njih nastalo, to je "bogom dano", a što je srpski interes, to je genocidno, pogano, agresorsko i zločinačko. Tako se nije sačuvala ni jedna država u istoriji pa neće ni Bosna - država čije ni samo ime ne voli više od polovine snjenih stanovnika (Srbi i Hrvati). Sledeći put Srbima i Hrvatima je jasno - čim se karte pravilno poslože - svako na svoju stranu pa šta trećima ostane nek im je sa srećom! U prilog rečenom ide i činjenica da su za vrlo kratko vrijeme bosanski muslimani uspjeli da upadnu u vlastitu zamku koja je Srbe u prošlom ratu prilično skupo koštala, a to je apsolutno potcjenjivanje stavova i potencijala druge strane i zanemarivanje relativnosti geopolitičkih interesa u regionu. Uporno se busaju da su pobjednici u ratu u BiH, a u dejtonu priznaše RS pa sada nisu u stanju da se pomire s tim. Osim toga strateški drže daleko manju teritoriju u BiH od Srba uporno izbjegavajući novi popis stanovništva. Tako se istinski pobjednici ne ponašaju.

amerika

13.11.2007. 04:25

Drago mi je da je neko pokreno temu Srebrenice i da je neko spomeno srpske zrtve prema pricanjima muslimani nisu cinili masakre a moj je prijatelj sahranjen bez glave.Onoliki civili pobijeni samo po njihovim pricama oni su bili zrtve a sta su sve radili pa bio je red da se jednom resi ta situacija mi ili oni u Srebrenici a za tolike pobijene to je naj veca laz koju sam cula pa kada su pobijeni kako im salju dolare iz Amerike Muslimani samo glupe amere mozete ubediti u vase lazi a ja cu svoju decu uciti da vas mrze jer ste poturice da ste valjali Turci bi vas poveli s njima