BEOGRAD - Ministarstvo prosvete i nauke zaključilo je na osnovu svih stručnih mišljenja da se u "Nuklearnim objektima Srbije" (NOS) 19. aprila nije dogodio nuklearni akcident i da samim tim nije moglo da dođe do ugrožavanja zdravlja onih koji su učestvovali u izvođenju eksperimenta, izjavio je danas državni sekretar Radivoje Mitrović.

On je Tanjugu rekao da je Ministarstvo prosvete i nauke sagledalo stavove predstavnika tog preduzeća, Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije i Izveštaj stručne komisije, koju je Ministarstvo formiralo kako bi utvrdila šta se zaista dogodilo tokom sprovođenja eksperimenta 19. aprila.

Mitrović je rekao da se dogodila takozvana "anomalija" budući da se učesnici eksperimenta, kako je kazao, nisu striktno pridržavali svih postojećih procedura, ali da nije bilo posledica. "Zato ima razloga da rukovodstvo Nuklearnih objekata Srbije proanalizira način sprovođenja svojih postojećih procedura, njihovu inovaciju i eventualno donošenje novih procedura. Posebno, vrlo je naglašena obaveza svih nivoa upravljanja i rukovođenja i v.d. direktora za stalnim i pojačanim nadzorom na striktnom proceduralnom poštovanju mera organizacione i tehnološke discipline", rekao je Mitrović.

On je dodao da su reagovanja javnosti, a naročito sredstava javnog informisanja, bila od velikog značaja za sagledavanje celine konteksta ovog događaja.

Kako je rekao, time je ukazano i da bi Ministarstvo trebalo bolje da sagleda "svoju pozicioniranost u ukupnoj problematici nuklearnih aktivnosti, organizovanost i isprepletanu odgovornost drugih brojnih, značajnih subjekata prema ovoj oblasti, podrazumevajući i potrebu studioznog interdisciplinarnog dograđivanja postojeće pravne regulative".

On je podsetio da u budžetu za 2012. godinu ne postoji stavka finansiranja NOS-a, a da se razmišljalo i o uzimanju komercijalnog kredita da bi preduzeće opstalo.

"Vlada Srbije treba da nam odobri sredstva za zapošljavanje inspektora za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom i poslove nadzora nad radom Agencije u delu koji se odnosi na nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom i nadzorom u radu i poslovanju preduzeća", rekao je Mitrović.

Podsetio je i da je rešenjem od 5. juna, Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, dozvolila NOS-u obavljanje nuklearnih aktivnosti na nuklearnim objektima koji su im dati na upravljanje.

Ministarstvo je zaključilo da je Komisija svojom analizom ukazala na niz budućih neophodnih aktivnosti, koje bi trebalo preduzeti u JP NOS, u Institutu Vinča, ministarstvima, Agenciji i Vladi Srbije, rekao je Mitrović.

Komisija koju je formiralo Ministarstvo prosvete i nauke zaključila je krajem maja da su "Nuklearni objekti Srbije" prilikom eksperimenta u Vinči prekršili proceduru, naveo je tada predsednik tog tela profesor Fizičkog fakulteta Jovan Puzović.

Izveštaj je 28. maja prosleđen nadležnom regulatornom telu - Agenciji za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost, kao i "Nuklearnim objektima".

Povod za formiranje stručne komisije bilo je pismo resornim ministarstvima direktorke sektora za radijacionu sigurnost Snežane Pavlović od kraja aprila, u kome se navodi da su zaposleni ozračeni višestruko iznad planskih i odobrenih vrednosti i da su boravili u radijacionim poljima ekstremno visokih intenziteta.

V.D. direktora JP "Nuklearni objekti Srbije" Jagoš Raičević tada je objasnio da je reč o rutinskom eksperimentu, u kome je ispitivan sadržaj određenih kanala i da da su tada otkrivena dva manja izvora zracenja za koje se nije znalo i da su doze bile tek nešto više od uobičajenih.