Sa uku­som li­mu­na

S. BA­BO­VIĆ

utorak, 15. 08. 2006. u 18:33

Са уку­сом ли­му­на
Ne­spo­ra­zu­mi oko 41. Film­skih su­sre­ta u Ni­šu (iz­bor fil­mo­va, spor oko na­gra­de "Pa­vle Vu­ji­sić" po istu­pa­nju jed­nog čla­na ži­ri­ja - Mi­ki­ja Ma­noj­lo­vi­ća), na­sta­vi­će se po svoj pri­li­ci i to­kom fe­sti­va­la. Po­je­di­ni pro­du­cen
Ne­spo­ra­zu­mi oko 41. Film­skih su­sre­ta u Ni­šu (iz­bor fil­mo­va, spor oko na­gra­de "Pa­vle Vu­ji­sić" po istu­pa­nju jed­nog čla­na ži­ri­ja - Mi­ki­ja Ma­noj­lo­vi­ća), na­sta­vi­će se po svoj pri­li­ci i to­kom fe­sti­va­la. Po­je­di­ni pro­du­cen­ti tvr­de da su uce­nje­ni li­mi­ti­ra­nom po­nu­dom od 50.000 di­na­ra za pro­jek­ci­ju fil­ma na fe­sti­va­lu!
- Bi­lo je čar­ki, uslo­vlja­va­nja i pro­du­ce­na­ta ko­ji su od­bi­li na­še uslo­ve - ka­že Ve­sna Bra­tić, di­rek­tor 41. Film­skih su­sre­ta, ko­je će ina­če otvo­ri­ti glu­mi­ca Ru­ži­ca So­kić. - To je, me­đu­tim, prak­sa sva­ke go­di­ne i re­dov­no pra­ti or­ga­ni­za­ci­ju sva­kog fe­sti­va­la. Jed­nog pro­du­cen­ta smo od­bi­li, ali nje­go­vo ime ne že­li­mo da ob­ja­vi­mo.
Iz­ve­sno je da svi do­ma­ći fe­sti­va­li ima­ju isti pro­blem, ali je či­nje­ni­ca da su po osni­va­nju ove ma­ni­fe­sta­ci­je, ko­ja je ne­po­sred­no po­sve­će­na glu­mač­kim ostva­re­nji­ma, pro­du­cen­ti pla­ća­li da se nji­hov film uop­šte po­ja­vi na re­per­to­a­ru, ka­že Vo­ja Mi­rić pred­stav­nik Udru­že­nja film­skih glu­ma­ca. Mirć is­ti­če da ni je­dan pro­du­cent ni­je do­bio ni 50 po­sto od pro­da­tih ka­ra­ta za film­ski do­ga­đaj, ko­li­ko je do­bio uče­šćem na ovom je­din­stve­nom sku­pu.
- Si­gur­no je da se ni­smo ru­ko­vo­di­li is­klju­či­vo umet­nič­kim stan­dar­di­ma pri­li­kom oda­bi­ra­nja fil­mo­va, ali mi­slim da je ovaj pre­sek pro­šlo­go­di­šnje pro­duk­ci­je, bo­lji u od­no­su na pret­hod­ne go­di­ne - oce­nju­je Sve­ti­slav Gon­cić, umet­nič­ki di­rek­tor fe­sti­va­la.
Pu­bli­ka u Ni­šu, ko­ja je po­zna­ta kao strog su­di­ja, pro­ce­ni­će i sa­ma već na­red­ne ne­de­lje na ko­ji je na­čin utro­še­no 16 mi­li­o­na i 100.000 di­na­ra bu­dže­ta fe­sti­va­la. A ko­li­ko je in­for­mi­sa­na o fe­sti­va­lu, naj­bo­lje go­vo­ri po­da­tak da u gra­du do ju­če (šest da­na pred fe­sti­val) ni­je po­sta­vlje­na ni­jed­na re­kla­ma jer je po mi­šlje­nju čla­no­va Sa­ve­ta Fe­sti­va­la "za to ra­no"!?


DO­BIT­NIK - UL­MAN­SKI?
NE­ZVA­NIČ­NA in­for­ma­ci­ja da je Re­na­ta Ul­man­ski do­bit­nik na­gra­de "Pa­vle Vu­ji­sić", ko­ju na Film­skim su­sre­ti­ma tra­di­ci­o­nal­no do­de­lju­je Udru­že­nje film­skih glu­ma­ca, bi­la je ak­tu­el­na i ju­če. Udru­že­nje će zva­nič­no, tek uoči sa­mog otva­ra­nja fe­sti­va­la ob­ja­vi­ti od­lu­ku do­ne­tu po iz­bo­ru ži­ri­ja u sa­sta­vu (Ni­ko­la Si­mić, Ru­ži­ca So­kić), okr­nje­nom po­sle istu­pa­nja Mi­o­dra­ga Mi­ki­ja Ma­noj­lo­vi­ća, ko­ji je sma­trao da je li­sta kan­di­da­ta na ko­me su se po­red Ul­man­ski, na­šli Bog­dan Di­klić, Mar­ko Ni­ko­lić, Pe­tar Kralj i Slav­ko Šti­mac - ne­pot­pu­na. Sva je pri­li­ka da je kri­te­ri­jum go­di­na bio pre­su­dan za do­de­lu, kao ne­dvo­smi­slen po­ka­za­telj glu­mač­kog is­ku­stva.
- Na­gra­da će se re­gu­lar­no uru­či­ti 24. av­gu­sta, jer ne­ma raz­lo­ga da se pro­ce­du­ra i po­red svih po­te­ško­ća ne oba­vi do kra­ja - ka­že Vo­ja Mi­rić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (1)

jelena n.

16.08.2006. 14:46

Zahvaljujem Novostima na odlicnom tekstu i pravilnom informisanju! Pitam se kada ce nasa stampa intenzivnije krenuti da nas ozbiljno informise a novinari poceti da zauzimaju stav kakav ono o cemu pisu i zasluzuje. redovno pratim Filmske susrete i vec neko vreme pokusavam da se informisem koliko kostaju karte, koji su filmovi na programu, o vecernjem programu i slicno . Ako organizatori smatraju da je u redu da pet dana pred festival puste karte u prodaju... Onda smatram i da je neophodno da ih javnost opomene odnosno da mediji na to PODSETE. Vas je novinar to uradio, dok drugi mediji nisu to ni primetili. Samo napred!