"SRP­SKA en­ci­klo­pe­di­ja" je to­li­ko va­žan pro­je­kat naj­vi­šeg dru­štve­nog i na­ci­o­nal­nog zna­ča­ja da ni­ko ne bi smeo da mu pri­stu­pa neo­zbilj­no ili da ga ko­ri­sti za vo­đe­nje ne­ka­kvih svo­jih "ra­to­va" či­je ci­lje­ve jav­no ne obe­lo­da­nju­je. Neo­p­hod­no je da se stvo­ri ho­mo­gen struč­ni tim ko­ji će pre­da­no i ti­ho, ra­ci­o­nal­no i efi­ka­sno od­ra­di­ti svo­je po­slo­ve i što pre obez­be­di­ti en­ci­klo­pe­dij­ski re­zul­tat naj­vi­šeg re­da.
Ta­ko pra­vo­su­đe dr Dra­gan Sta­nić, član Ure­đi­vač­kog od­bo­ra iz re­do­va "Ma­ti­ce srp­ske" Srp­ske en­ci­klo­pe­di­je, pod­stak­nut ne­spo­ra­zu­mi­ma, ko­ji, osim što blo­ki­ra­ju rad na ka­pi­tal­nom pro­jek­tu, pre­ra­sta­ju u jav­nu ras­pra­vu Če­do­mi­ra Po­po­va, pred­sed­ni­ka UO i čla­na istog te­la Ra­do­ša Lju­ši­ća, ina­če, di­rek­to­ra Za­vo­da za udž­be­ni­ke i na­stav­na sred­stva. Dr Sta­nić svoj sud o "pro­ble­mi­ma" na­sta­ja­nja knji­ga či­ja je iz­ra­da "za­pe­la" pre no što je po­če­la, u raz­go­vo­ru za "No­vo­sti" obra­zla­že:
- Od svih na­ših usta­no­va Ma­ti­ca srp­ska, u ko­joj Lek­si­ko­graf­sko ode­lje­nje po­sto­ji već pet­na­e­stak go­di­na, po­ka­za­la je da­le­ko naj­vi­še ve­šti­ne u or­ga­ni­za­ci­ji ova­kvih po­slo­va. Po­sled­njih go­di­na se iz­u­zet­no uspe­šno ra­di na "Srp­skom bi­o­graf­skom reč­ni­ku": pr­vi tom je iza­šao 2004, dru­gi je u štam­pi i iza­ći će do je­se­ni, a tre­ći će bi­ti za­vr­šen do sle­de­će 2007. go­di­ne. Bi­o­gra­fi­sti­ka je, da­kle, u Ma­ti­ci iz­van­red­no or­ga­ni­zo­va­na. A ka­da se zna da je to vi­še od po­la bu­du­će "Srp­ske en­ci­klo­pe­di­je", on­da za pa­met­nog čo­ve­ka tu ne­ma ni­ka­kvih di­le­ma: ako tre­ba osno­va­ti Srp­ski lek­si­ko­graf­ski za­vod (a tre­ba, ma­kar ne sa­da od­mah) taj Za­vod bi mo­rao bi­ti osno­van u No­vom Sa­du, pri Ma­ti­ci srp­skoj.
Ka­ko sa­da stva­ri sto­je, to bi otvo­ri­lo no­ve ras­pra­ve i da­lje us­po­ri­lo rad en­ci­klo­pe­di­je?
- Ako se već vo­de ova­kve jav­ne ras­pra­ve, on­da smo du­žni da pre­do­či­mo ne­ke osnov­ne či­nje­ni­ce ka­ko bi jav­nost mo­gla sa­zna­ti za­što se po­sled­njih me­se­ci ma­lo ura­di­lo na po­slo­vi­ma "Srp­ske en­ci­klo­pe­di­je":
Ure­đi­vač­ki od­bor en­ci­klo­pe­di­je sa­či­njen je od pred­stav­ni­ka SA­NU i Ma­ti­ce na pr­voj sed­ni­ci odr­ža­noj fe­bru­a­ra. Ta­da je for­mi­ra­na Rad­na gru­pa za pri­pre­mu Spo­ra­zu­ma tri­ju usta­no­va o da­ljem ra­du. Već na pr­voj sed­ni­ci aka­de­mik Po­pov je pod­neo pred­log rad­ne stra­te­gi­je ali i tekst pred­lo­ga Spo­ra­zu­ma tri­ju usta­no­va (Ma­ti­ca, SA­NU, Za­vod) ka­ko bi se zna­lo ka­kav je udeo sva­kog uče­sni­ka ovog va­žnog po­sla. Tre­ba­lo je, na­rav­no, da se taj tekst do­pu­ni i iz­me­ni ko­li­ko je to neo­p­hod­no. Ra­doš Lju­šić, me­đu­tim, ni­je že­leo ni­ka­kvu kon­struk­tiv­nu ras­pra­vu ne­go je po­nu­dio dru­gi tekst pred­lo­ga i, pri tom raz­vio sil­nu re­to­rič­ku ak­ci­ju ka­ko bi se stvo­rio uti­sak da ni­ka­kav spo­ra­zum ni ne mo­že bi­ti po­stig­nut.
Ko­li­ko su se pred­lo­zi, me­đu­sob­no raz­li­ko­va­li?
- Raz­li­ke su, za­pra­vo, bi­le vr­lo sit­ne i re­la­tiv­no la­ko re­ši­ve. Sve se to mo­glo po­sti­ći za ne­ko­li­ko sa­ti ozbilj­nog raz­go­vo­ra. Je­di­na ne­što krup­ni­ja raz­li­ka ti­ca­la se Lju­ši­će­vog ne­pri­sta­ja­nja da u Ma­ti­ci srp­skoj, kao i u Za­vo­du, bu­de za­po­sle­no jed­no li­ce ko­je bi bi­lo za­du­že­no za ad­mi­ni­stra­tiv­no-teh­nič­ke ali i struč­ne po­slo­ve.
Ko­ji, od­no­sno či­ji pred­log je pri­hva­ćen?
- U ta­kvoj at­mos­fe­ri is­for­si­ra­nih i pre­gla­snih ras­pra­va iz­gu­bi­lo se do­sta vre­me­na - prak­tič­no či­tav mart, april i maj. Ta­ko je pro­te­kla i dru­ga (19. apri­la) i tre­ća sed­ni­ca (1. ju­na) Ure­đi­vač­kog od­bo­ra, ali su od­lu­ke, ipak ne­ka­ko do­ne­se­ne. U ovom tre­nut­ku ima­mo pre­či­šće­ni tekst Pra­vil­ni­ka o Ure­đi­vač­kom od­bo­ru ko­ji tre­ba ko­nač­no da bu­de pri­hva­ćen , Fi­nan­sij­ski plan i plan ra­da Struč­nih re­dak­ci­ja. Stva­ri bi, naj­zad, tre­ba­lo da kre­nu sa mr­tve tač­ke. Eto raz­lo­ga da Lju­šić pro­me­ni tak­ti­ku i ras­pra­vu sa sed­ni­ce Ure­đi­vač­kog od­bo­ra pre­ne­se na stra­ni­ce no­vi­na.

No­vac - ma­mac
Da li bi, ka­ko Lju­šić tvr­di, Ma­ti­ca srp­ska ne­na­men­ski tro­ši­la no­vac?
- Tvrd­nja Ra­do­ša Lju­ši­ća da bi Ma­ti­ca srp­ska ne­na­men­ski tro­ši­la no­vac, ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa re­al­no­šću. De­vet pu­nih go­di­na bio sam se­kre­tar Ma­ti­ce srp­ske i znam da se ta­ko ne­što ni­je ra­di­lo ni­ti se sa­da ra­di. To je, uosta­lom, ve­o­ma la­ko pro­ve­ri­ti. Ako Lju­šić na­sta­vi sa ta­kvim po­na­ša­njem, do­bro­na­mer­ni, objek­tiv­ni i smi­re­ni po­sma­trač mo­ra­će da za­klju­či ka­ko on, Lju­šić, iz ne­kog raz­lo­ga - po­ne­kad otvo­re­no, po­ne­kad pri­kri­ve­no, ali uvek že­sto­ko - pod­ri­va pro­je­kat "Srp­ske en­ci­klo­pe­di­je".