No­vac sto­ji iza sve­ga!

B. ĐOR­ĐE­VIĆ

sreda, 21. 06. 2006. u 19:37

Но­вац сто­ји иза све­га!
Radoš Ljušić o svom viđenju "problema" sa Srpskom enciklopedijom: Pro­blem je u to­me da li će se no­vac tro­ši­ti na­men­ski za Srp­sku en­ci­klo­pe­di­ju ili će se nji­me kr­pi­ti ne­do­sta­tak nov­ca u dru­gim pro­jek­ti­ma
DA je za­pe­lo, za­pe­lo je. Na­ci­o­nal­ni po­sao pr­vog re­da, sa­sta­vlja­nje Srp­ske en­ci­klo­pe­di­je, sa­da je te­ma u ne­ga­tiv­nom kon­tek­stu. Su­de­ći pre­ma re­či­ma pred­sed­ni­ka Ure­đi­vač­kog od­bo­ra, aka­de­mi­ka Če­do­mi­ra Po­po­va, ko­je je upu­tio na Skup­šti­ni SA­NU i iz­neo u ju­če­ra­šnjem raz­go­vo­ru za naš list, rad na En­ci­klo­pe­di­ji do­ve­den je u pi­ta­nje, a bre­me kri­vi­ce sta­vlje­no je na le­đa Ra­do­ša Lju­ši­ća, di­rek­to­ra Za­vo­da za udž­be­ni­ke i na­stav­na sred­stva.
Pro­zva­ni Lju­šić, pre­ko "No­vo­sti", sa­da pr­vi put u jav­nost iz­no­si, ka­ko ka­že, pra­vu po­za­di­nu kon­flik­ta i sa­svim otvo­re­no osve­tlja­va su­šti­nu pro­ble­ma:
- Ne­spo­ra­zu­mi po­sto­je, ali oni ne­ma­ju ne­po­sred­nu ve­zu sa osni­va­njem Lek­si­ko­graf­skog za­vo­da, ka­ko to pred­sta­vlja aka­de­mik Po­pov. Za­kon o En­ci­klo­pe­di­ji je ja­san, on i ne po­mi­nje Lek­si­ko­graf­ski za­vod, što zna­či da se od nje­go­vog osni­va­nja, bar za sa­da, od­u­sta­lo. Na pret­hod­ne dve sed­ni­ce ure­đi­vač­kog od­bo­ra ni­sam po­kre­tao pi­ta­nje osni­va­nja Lek­si­ko­graf­skog za­vo­da, ali se o ovoj mo­guć­no­sti raz­go­va­ra­lo pre do­no­še­nja Za­ko­na o srp­skoj en­ci­klo­pe­di­ji.
* Ali aka­de­mik Po­pov tvr­di dru­ga­či­je?
- Ne­do­bro­na­me­r­na je tvrd­nja aka­de­mi­ka Po­po­va da je Lju­šić "za­tra­žio da se zbog iz­ra­de En­ci­klo­pe­di­je osnu­je Lek­si­ko­graf­ski za­vod". Isto ta­ko ne­tač­na je nje­go­va tvrd­nja da je Za­vod za udž­be­ni­ke "po­že­leo vi­še kom­pe­ten­ci­ja". Za­što aka­de­mik Po­pov ni­je na­veo gde je to di­rek­tor Za­vo­da tra­žio "vi­še kom­pe­ten­ci­ja" i gde i ka­da je za­tra­žio osni­va­nje Lek­si­ko­graf­skog za­vo­da po­sle do­no­še­nja Za­ko­na o En­ci­klo­pe­di­ji? Bez tih či­nje­ni­ca nje­go­va iz­ja­va ne­ma ni­ka­kav smi­sao, osim da pod­gre­ja­va op­struk­ci­ju u ra­du na ovom na­ci­o­nal­nom po­slu.
* Re­ci­te on­da u če­mu je pro­blem?
- U nov­cu! Za­ko­nom o Srp­skoj en­ci­klo­pe­di­ji pred­vi­đe­no je da dr­ža­va upla­ću­je no­vac za rad na ovom po­slu na po­se­ban ra­čun Za­vo­da za udž­be­ni­ke, a to zna­či da nov­cem ras­po­la­že Ure­đi­vač­ki od­bor, a ne Za­vod za udž­be­ni­ke ni­ti nje­gov di­rek­tor. Za­vod ima sa­mo da pru­ža po­dr­šku u re­a­li­za­ci­ji tog nov­ca i to bes­plat­no, kao što će bes­plat­no oba­vlja­ti i sve dru­ge ad­mi­ni­stra­tiv­no-teh­nič­ke po­slo­ve.
* Pa šta je spo­r­no u ve­zi sa nov­cem i ovim što ste is­pri­ča­li?
- Pred­sed­nik i dva čla­na Ure­đi­vač­kog od­bo­ra iz­ne­li su mi­šlje­nje da bi no­vac iz dr­žav­nog bu­dže­ta tre­ba­lo po­de­li­ti u dva de­la i ta­kav upla­ti­ti na ra­čun SA­NU i Ma­ti­ce srp­ske. Tim pu­tem bi se no­vac uto­pio u nji­ho­ve bu­dže­te i rad na Srp­skoj en­ci­klo­pe­di­ji bi bio do­ve­den u pi­ta­nje. Nov­cem od­re­đe­nim za rad na Srp­skoj en­ci­klo­pe­di­ji pla­ća­li bi se onih "sed­mo­ro pro­fe­si­o­na­la­ca" ko­je aka­de­mik Po­pov po­mi­nje u raz­go­vo­ru za vaš list. Či­tav pro­blem je u to­me i ni­je po­te­kao od Lju­ši­ća već od Pop­va, i či­tav smi­sao na­met­nu­tog pro­ble­ma je u to­me da li će se no­vac tro­ši­ti na­men­ski za Srp­sku en­ci­klo­pe­di­ju ili će se nji­me kr­pi­ti ne­do­sta­ci nov­ca u dru­gim pro­jek­ti­ma. Shva­tam te­žak ma­te­ri­jal­ni po­lo­žaj Ma­ti­ce srp­ske, ali nje­ga aka­de­mik Po­pov i lju­di ko­ji je vo­de tre­ba da re­ša­va­ju na dru­gi na­čin.
* I ka­ko sve to da se ras­pe­tlja?
- Za­vod ne­ma na­me­ru da tra­ži ni­či­je po­sre­do­va­nje, već da se strikt­no dr­ži za­ko­na i da deo svo­jih oba­ve­za iz­vr­ši na vre­me i ka­ko va­lja. Ure­đi­vač­ku po­li­ti­ku na En­ci­klo­pe­di­ji vo­di Ure­đi­vač­ki od­bor, a ne Za­vod za udž­be­ni­ke, otu­da pro­is­ti­če nje­go­va od­go­vor­nost, a ja sam sa­mo je­dan od 24 čla­na Od­bo­ra. Za­vod osta­je pri da­tim obe­ća­nji­ma i spre­man je za rad. Ako smo smet­nja uspe­šnoj de­lat­no­sti na ovom na­ci­o­nal­nom po­slu, pre­pu­sti­će­mo pre­u­ze­te oba­ve­ze dru­gom iz­da­va­ču, jer mi ima­mo šta da ra­di­mo. Čak i ako do to­ga do­đe, ni­sam si­gu­ran da će na­še po­vla­če­nje za­do­vo­lji­ti po­vre­đe­ne su­je­te.

VO­ZNI PARK
ZA­VOD je sta­vio na ras­po­la­ga­nje Ure­đi­vač­kom od­bo­ru i svo­ja dva vo­zi­la i sve što je neo­p­hod­no za uspe­šan i br­ži rad na Srp­skoj en­ci­klo­pe­di­ji. O to­me po­sto­ji i od­lu­ka Ko­le­gi­ju­ma Za­vo­da za udž­be­ni­ke i sa njom su upo­zna­ti čla­no­vi Ure­đi­vač­kog od­bo­ra. Reč­ju, Za­vod za udž­be­ni­ke je po­nu­dio i vi­še od oba­ve­za ko­je mu je pro­pi­sao Za­kon o Srp­skoj en­ci­klo­pe­di­ji, ali to, na­ža­lost, ne za­do­vo­lja­va ne­či­je proh­te­ve.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije