PI­SAC Slo­bo­dan Sta­ni­šić ovo­go­di­šnji je do­bit­nik na­gra­de "Gor­da­na Bra­jo­vić", ko­ju do­de­lju­je Kom­pa­ni­ja "No­vo­sti" za naj­bo­lju deč­ju knji­gu. Na­gra­du je do­bio za ci­klus od če­ti­ri ro­ma­na o de­tinj­stvu i mla­do­sti ca­ra Du­ša­na ("Du­šan Princ Sun­ca", "Du­šan De­čak Na Pre­sto­lu", "Du­šan i Du­run­di­lo" i "Vi­te­zo­vi Du­ša­na Sil­nog"), ko­je su ob­ja­vlje­ne u "Ka­la­mu­su".
Na kon­kurs je sti­glo vi­še od 30 knji­ga. Obra­zla­žu­ći od­lu­ku ži­ri (u sa­sta­vu Mi­li­vo­je R. Jo­va­no­vić, pred­sed­nik, Pe­ro Zu­bac, Mir­ja­na Bi­o­rac, Jo­van Ke­sar, Dra­gan Bo­gu­to­vić, Mi­lo­mir Kra­go­vić i Ivan Ma­te­je­vić) je, iz­me­đu osta­log, na­veo: "U ro­ma­nesk­noj for­mi, ži­vom na­ra­ci­jom ne­gu­ju­ći pa­ra­lel­no isto­rij­sko i fik­tiv­no, Sta­ni­šić vo­di či­ta­o­ca u naj­sjaj­ni­je do­ba srp­ske sred­njo­ve­kov­ne dr­ža­ve. Li­te­rar­no uob­li­če­no de­tinj­stvo ca­ra Du­ša­na pro­za je ko­ja zna­čaj­no po­di­že isto­rij­sku pa­žnju i estet­ski ukus na­ših naj­mla­đih či­ta­la­ca".
Po­red na­gra­đe­nog če­tvo­rok­nji­ža­ja u naj­u­ži iz­bor za ovo pri­zna­nje ušle su knji­ga pri­ča "Moć di­vlje osko­ru­še" Ran­ka Pa­vlo­vi­ća, u iz­da­nju "Bu­klen­da" i zbir­ke pe­sa­ma "Zdra­vi­ce de­vet Ju­go­vi­ća", Ne­delj­ka Ter­zi­ća, ob­ja­vlje­na u "Srp­skoj knji­zi" i "Ču­var pro­le­ća" Mi­len­ka Her­ce­ga, ko­ja je iza­šla u Bi­bli­o­te­ci "Bran­ko Ra­di­če­vić" iz Ži­ti­šta.
Na tra­di­ci­o­nal­ni kon­kurs za osnov­ce i sred­njo­škol­ce sti­gla su 1.174 ra­da. Ime­na na­gra­đe­nih uče­ni­ka ob­ja­vi­će­mo u su­tra­šnjem bro­ju "No­vo­sti".
Na­gra­de će im, kao i nji­ho­vom slav­ni­jem ko­le­gi, bi­ti uru­če­ne na, de­vet­noj ma­ni­fe­sta­ci­ji "Da­ni Gor­da­ne Bra­jo­vić", 20. apri­la u Alek­sin­cu. Ta­da će i Mi­li­vo­je R. Jo­va­no­vić pri­mi­ti Spe­ci­jal­nu pla­ke­tu za sve­u­ku­pan do­pri­nos fe­sti­va­lu, ko­ju do­de­lju­je alek­si­nač­ka op­šti­na.