Pri­ča ni­je lju­bav­na

Jo­van Jo­va­no­vić

nedelja, 22. 01. 2006. u 18:20

При­ча ни­је љу­бав­на
Po­vo­dom tek­sta "Mlad i zdrav - bio ne­zreo", ob­ja­vlje­nom u "No­vo­sti­ma" 21. ja­nu­a­ra, u ko­me je naš po­zna­ti film­ski isto­ri­čar i kri­ti­čar iz­neo mi­šlje­nje o fil­mu Jo­va­na Jo­va­no­vi­ća "Mlad i zdrav kao ru­ža", re­di­telj je že­leo da os
Po­vo­dom tek­sta "Mlad i zdrav - bio ne­zreo", ob­ja­vlje­nom u "No­vo­sti­ma" 21. ja­nu­a­ra, u ko­me je naš po­zna­ti film­ski isto­ri­čar i kri­ti­čar iz­neo mi­šlje­nje o fil­mu Jo­va­na Jo­va­no­vi­ća "Mlad i zdrav kao ru­ža", re­di­telj je že­leo da ospo­ri nje­go­vo mi­šlje­nje.
"U tek­stu "Mlad i zdrav - bio ne­zreo" Pe­tar Volk je se­bi do­zvo­lio niz pro­iz­volj­nih i ne­tač­nih iz­ja­va o mom fil­mu "Mlad i zdrav kao ru­ža", ko­ji je po­sle 35 go­di­na "bun­ke­ri­sa­nja" po­zvan na ovo­go­di­šnji Fest. Ne ula­ze­ći u mo­ti­ve P. Vol­ka za­pa­nju­je br­zi­na re­a­go­va­nja i aro­gant­no fal­si­fi­ko­va­nje či­nje­ni­ca. Zbog to­ga se mo­že po­sta­vi­ti pi­ta­nje da li go­vo­ri­mo o istom fil­mu.
P. Volk tvr­di da je to "lju­bav­na pri­ča", kon­kret­ni­je "kon­fu­zna lju­bav­na pri­ča". Me­đu­tim, film uop­šte ne­ma ni­ka­kvu lju­bav­nu pri­ču, već je film o for­mi­ra­nju mla­dog kri­mi­nal­ca, od­no­sno kri­mi­nal­nih gru­pa kra­jem 60-ih go­di­na u Be­o­gra­du. Ta ge­ne­ra­ci­ja će to­kom 90-ih da­ti pe­čat kri­mi­na­lu u Sr­bi­ji. Po­sta­vlja se pi­ta­nje da li je P. Volk uop­šte gle­dao film.
Da­lje Volk tvr­di da film ni­je imao "po­treb­ne teh­nič­ke kva­li­te­te". Mo­ram da za­šti­tim pro­fe­si­o­nal­ni ugled di­rek­to­ra fo­to­gra­fi­je i ton­skog sni­ma­te­lja. Di­rek­tor fo­to­gra­fi­je je bio Pe­tar La­lo­vić, is­tak­nu­ti sni­ma­telj i film­ski autor, a ton­ski sni­ma­telj Mi­lan Trič­ko­vić, maj­stor svog za­na­ta. Ne­i­sti­ni­te tvrd­nje se od­no­se i na stav di­stri­bu­te­ra pre­ma fil­mu. FRZ, od­no­sno Cen­tar film­skih rad­nih za­jed­ni­ca je, kao ko­pro­du­cent i di­stri­bu­ter fil­ma bio za­in­te­re­so­van i to­kom 1972. go­di­ne da se film po­ja­vi u bi­o­sko­pi­ma. O to­me po­sto­je do­ka­zi u ta­da­šnjoj štam­pi, uklju­ču­ju­ći i ru­bri­ku za kul­tu­ru "Ve­čer­njih no­vo­sti".
U me­đu­vre­me­nu je po­če­la haj­ka na re­di­te­lje tzv. "cr­nog ta­la­sa", ko­ji­ma ja po svom opre­de­lje­nju ni­ka­da ni­sam pri­pa­dao. Me­đu­tim, re­žim­ski po­dob­ni lju­di iz fil­ma su u afe­ri "cr­nog ta­la­sa" vi­de­li pri­li­ku da eli­mi­ni­šu sve svo­je kon­ku­ren­te ko­ji su ta­len­to­va­ni­ji i kre­a­tiv­ni­ji od njih.
Za­ni­mlji­vo je da su film "Mlad i zdrav kao ru­ža" po­sle film­skog fe­sti­va­la u Pu­li 1971. go­di­ne po­volj­no oce­ni­li mla­đi film­ski kri­ti­ča­ri D. Zu­panc, Hr. Tur­ko­vić, Sl. No­va­ko­vić. U an­ke­ti "Ni­na" D. Zu­panc je sta­vio film "Mlad i zdrav kao ru­ža" na pr­vo me­sto le­stvi­ce od 24 fil­ma".

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije