SE­LEK­CI­JA od 120 naj­bo­ljih ra­do­va od 706 pri­spe­lih na 38. kon­kurs no­vin­ske ka­ri­ka­tu­re "Pjer", u or­ga­ni­za­ci­ji "No­vo­sti", bi­će pred­sta­vlje­na u 18 ča­so­va u ga­le­ri­ji RTS (Ta­kov­ska 10). Iz­lo­žbu oda­bra­nih ka­ri­ka­tu­ra, ko­je su se kan­di­do­va­le za na­gra­de, otvo­ri­će ge­ne­ral­ni di­rek­tor i glav­ni ured­nik kom­pa­ni­je "No­vo­sti" A. D., Ma­noj­lo Ma­njo Vu­ko­tić. Pred­sed­nik ži­ri­ja Sr­ba Ig­nja­to­vić obra­zlo­ži­će od­lu­ku ko­jom je pr­va na­gra­da pri­pa­la Du­ša­nu Lu­dvi­gu za ka­ri­ka­tu­ru "Te­a­tar ap­sur­da". Ži­ri u kom su po­red Ig­nja­to­vi­ća bi­li Ran­ko Gu­zi­na, Va­si­li­je B. Su­jić, Slo­bo­dan Si­mić i Go­ran Će­li­ča­nin, od­lu­čio je da dru­ga na­gra­da pri­pad­ne Alek­san­dru Blat­ni­ku a tre­ća Slo­bo­da­nu Sr­di­ću. Osim pla­ke­ta, zlat­nog, sre­br­nog i bron­za­nog "Pje­ra", (rad Ne­boj­še Mi­tri­ća), la­u­re­a­ti­ma će na ve­če­ra­šnjem otva­ra­nju bi­ti uru­če­ne i nov­ča­ne na­gra­de u iz­no­su od 150, od­no­sno 100 i 50 hi­lja­da di­na­ra, dar kom­pa­ni­je "No­vo­sti".
Ju­go­slo­ven­ski kon­kurs ka­ri­ka­tu­re za na­gra­du "Pjer" po­kre­nu­le su 1967. go­di­ne "Ve­čer­nje no­vo­sti", za­hva­lju­ju­ći ta­da­šnjem glav­nom ured­ni­ku Slo­bo­da­nu Glum­cu i idej­nom tvor­cu kon­kur­sa, ka­ri­ka­tu­ri­sti i sli­ka­ru Dra­ga­nu Sa­vi­ću. U me­đu­vre­me­nu "Pjer" je iz­ra­stao u naj­du­go­več­ni­ji i naj­pre­sti­žni­ji kon­kurs ka­ri­ka­tu­re na te­ri­to­ri­ji Bal­ka­na ali i u okru­že­nju. Ovo ple­me­ni­to nad­me­ta­nje na­sto­ji da oču­va sve ono što je ču­ve­ni Pjer Kri­ža­nić u pe­ri­o­du iz­me­đu dva svet­ska ra­ta ina­u­gu­ri­sao kao no­vin­sku ka­ri­ka­tu­ru, ko­ja raz­ga­lju­je du­šu ali i te­ra na raz­mi­šlja­nje.
Po­stav­ku ko­ja će do 10. de­cem­bra bi­ti iz­lo­že­na u ga­le­ri­ji RTS, to­kom pr­vih me­se­ci na­red­ne go­di­ne oče­ku­je "tur­ne­ja" po gra­do­vi­ma ši­rom Sr­bi­je, uz pred­vi­đe­ne po­se­te Cr­noj Go­ri i Ba­nja Lu­ci.