Hro­ni­ka ve­li­kih pre­va­ra

D. B. M.

28. 11. 2005. u 17:22

Pred­sta­vljen ro­man "El­do­ra­do" Mo­me Ka­po­ra, u iz­da­nju Kom­pa­ni­je "No­vo­sti" i "Knji­ga-Ko­mer­ca". Na­dam se da će či­ta­o­ci uži­va­ti u "El­do­ra­du" i da će de­lić nji­ho­vog sme­ha do­pre­ti do me­ne, re­kao Ka­por. Pi­sac je po­tvr­dio svo­j

HIT pi­sac Mo­mo Ka­por, po­ve­šće svo­je či­ta­o­ce, u obe­ća­nu ze­mlju - El­do­ra­do. Nje­gov no­vi, isto­i­me­ni ro­man, ko­ji su ob­ja­vi­le Kom­pa­ni­ja "No­vo­sti" i iz­da­vač­ka ku­ća "Knji­ga-ko­merc", po­ja­vi­će se su­tra na ki­o­sci­ma. Pr­vo iz­da­nje štam­pa­no je u ti­ra­žu od 30.000 pri­me­ra­ka, pro­da­va­će se uz pri­me­rak "Ve­čer­njih no­vo­sti" po ce­ni od 300 di­na­ra.
U ovoj ur­ne­be­snoj "hoh­šta­pler­skoj sa­gi" ili "hro­ni­ci ve­li­kih pre­va­ra Džo­ni­ja Ze­ca", pi­sac ču­ve­nih "Fo­li­ra­na­ta", "Une", "Ze­le­ne čo­je Mon­te­ne­gra", "Kon­tea" i još tri­de­se­tak ro­ma­na, pri­po­ve­da­ka, pu­to­pi­sa i ese­ji­stič­ke pro­ze, maj­stor­ski uvla­či či­ta­o­ce u ovo­vre­me­nu pri­ču ko­ju će iš­či­ta­ti bo­re­ći se sa sme­hom do su­za i osme­hom kroz su­ze. Ži­ve­ći u vre­me­nu "na­ših, a svet­skih" ško­lo­va­nih hoh­šta­ple­ra u sku­pim ode­li­ma i sa "sam­so­najt" ta­šna­ma, pre­ma ko­ji­ma su va­ra­li­ce od za­na­ta, lo­po­vi i se­ci­ke­se mač­ji ka­šalj, Džo­ni Zec do­la­zi na ge­ni­jal­nu ide­ju ka­ko da se, osni­va­ju­ći ne­vla­di­nu or­ga­ni­za­ci­ju "Sa­mo Sr­bin Sr­bi­na Spa­sa­va", na br­zi­nu obo­ga­ti.
- Ako i ni­je pra­vi na­sta­vak "Sam­ca", "El­do­ra­do" mu je bli­zak, s tim što je kri­tič­ki za­rez u dru­štve­nu i mo­ral­nu ka­lju­gu na­še sa­vre­me­no­sti, u ovom ro­ma­nu du­blji i knji­žev­no ube­dlji­vi­ji - sma­tra re­cen­zent Bran­ko Sto­ja­no­vić. - El­do­ra­do je ro­man o va­ra­li­ci ama­te­ru, o na­ma­gar­če­nom va­ra­li­ci i pu­sto­lo­vu ko­ji će za­vr­ši­ti u pa­u­ko­voj mre­ži ko­ju su oko nje­ga, ne­vi­dlji­vo i iz za­ve­tri­ne, ple­li mno­go bo­lji igra­či. Ro­man će na­pro­sto bi­ti raz­gra­bljen, ko­li­ko zbog svo­je te­mat­ske ak­tu­el­no­sti, to­li­ko i zbog "var­lji­ve la­ko­će pi­sa­nja", ali i zbog teh­ni­ke pri­po­ve­da­nja, ko­ja pod­se­ća na sta­re, ne­pre­va­zi­đe­ne maj­sto­re pe­ra.
Ka­por je, na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za štam­pu u MPC "Tan­jug" iz­ra­zio ču­đe­nje da je­dan du­ho­vit na­rod, ka­kav je naš, ka­da je u pi­ta­nju knji­žev­nost, po­sta­je ozbi­ljan, pa ima­mo ma­lo hu­mo­ri­stič­kih knji­ga:
- Ovo je ro­man ko­ji se raz­li­ku­je od svih mo­jih ra­ni­jih knji­ga, jer je sme­šan. Ži­vi­mo u vre­me­nu ko­je ne za­slu­žu­je ozbilj­ne knji­ge. Na­dam se da će či­ta­o­ci uži­va­ti u "El­do­ra­du" i da će de­lić nji­ho­vog sme­ha do­pre­ti do me­ne.
Di­rek­tor i glav­ni ured­nik "No­vo­sti" Ma­noj­lo Vu­ko­tić je iz­ra­zio za­do­volj­stvo što se na­ša kom­pa­ni­ja baš sa ovim ro­ma­nom, po­sle vi­še­me­seč­ne pa­u­ze, vra­ti­la iz­da­vač­kom za­na­tu.
- Knji­gu sam či­tao u ru­ko­pi­su i či­ni mi se da je ovo Ka­po­rov naj­bo­lji ro­man ko­ji je ob­ja­vio u po­sled­njih 15 go­di­na. On je u "El­do­ra­du" po­tvr­dio svo­je ne­nad­ma­šno re­por­ter­sko ume­će, kao i sjaj­no zna­nje pri­li­ka u srp­skom i svet­skom džet se­tu - re­kao je Vu­ko­tić.
Vla­snik "Knji­ga-ko­mer­ca" Bo­ban Sto­jilj­ko­vić je re­kao da je Ka­por pre­pu­stio či­ta­o­ci­ma da u "El­do­ra­du", u pre­gr­šti za­ni­mlji­vih li­ko­va či­je se sud­bi­ne ukr­šta­ju u Be­o­gra­du i ino­stran­stvu, ot­kri­ju ko je, za­pra­vo, naj­ve­ći hoh­šta­pler.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije