Pu­bli­ka se osi­pa

S. BA­BO­VIĆ

sreda, 24. 08. 2005. u 18:46

Пу­бли­ка се оси­па
Bli­zu 1.000 po­se­ti­la­ca u kon­ti­nu­i­te­tu na­pu­šta­lo Let­nju po­zor­ni­cu. Autor­ska eki­pa fil­ma "Jug -ju­go­i­stok" po­sla­la te­le­gram iz­vi­nje­nja. Mla­dim glum­ci­ma se ne pru­ža šan­sa - ka­žu de­bi­tan­ti fil­ma "Zve­zde lju­ba­vi".
OD pr­vih sce­na fil­ma "Jug-ju­go­i­stok" Mi­lu­ti­na Pe­tro­vi­ća do od­jav­ne špi­ce fil­ma Mi­la­na Spa­si­ća "Zve­zde lju­ba­vi" pri­ka­za­nih tre­ćeg da­na 40, film­skih let­njih su­sre­ta u Ni­šu oko 1.000 gle­da­la­ca na­pu­sti­lo je Let­nju po­zor­ni­cu u Tvr­đa­vi.
Ume­sto autor­ske eki­pe Pe­tro­vi­će­vog ostva­re­nja po­se­ti­o­ci su glu­ma­ca do­bi­li te­le­gram iz­vi­nje­nja. Ovom pri­li­kom, umet­ni­ci su za­o­bi­šli ni­šku smo­tru u ko­rist sa­ra­jev­skog fe­sti­va­la. Vo­jin Ćet­ko­vić (iza­bran za glum­ca ve­če­ri po mi­šlje­nju pu­bli­ke), Slo­bo­dan Ću­stić i mla­đi glum­ci (Ra­de Ćo­sić, De­jan Jaj­ča­nin, Iva­na Vuč­ko­vić, Su­za­na Lu­kić i Alek­san­dra Kr­njaj­ski), ko­ji su de­bi­to­va­li fil­mom "Zve­zde lju­ba­vi", po­klo­ni­li su se, za ni­ške fe­sti­val­ske pri­li­ke, ma­njem bro­ju po­se­ti­la­ca.
De­bi­tan­ti su se dan po­sle pro­jek­ci­je po­ža­li­li na ogra­ni­če­ne an­ga­žma­ne, ko­je im se nu­de u skrom­noj do­ma­ćoj ki­ne­ma­to­gra­fi­ji. Sla­bo se go­vo­ri o či­nje­ni­ci da je mno­gim mla­dim glum­ci­ma us­kra­će­na šan­sa da po­ka­žu svoj glu­mač­ki ta­le­nat.
- Mno­go glu­ma­ca iz­la­zi sa aka­de­mi­je i ne­ma šta i gde da ra­di. Ret­ko se de­ša­va da pro­du­cen­ti, re­ži­se­ri i lju­di ko­ji pra­ve film obi­la­ze na­še pred­sta­ve i fil­mo­ve i in­te­re­su­ju se za naš rad - ka­že mla­da Iva­na Vuč­ko­vić. - Ka­stin­zi se, s dru­ge stra­ne, kri­ju od ko­le­ga. Do­ći iz No­vog Sa­da još je te­že, jer mi­slim da 2,5 čo­ve­ka u pro­se­ku glu­mi u be­o­grad­skim fil­mo­vi­ma.
Jed­na od de­bi­tant­ki­nja Alek­san­dra Kr­njaj­ski is­ta­kla je da po­se­ban pro­blem pred­sta­vlja po­nu­da žen­skih ulo­ga, ko­je su pred­sta­vlje­ne kroz epi­zo­de ili naj­vi­še, kao pra­ti­lje na­slov­nih mu­ških ulo­ga.
Ju­bi­lar­ni fe­sti­val na­sta­vljen je si­noć fil­mo­vi­ma "Di­ši du­bo­ko" u re­ži­ji Dra­ga­na Mar­ko­vi­ća i fil­mom Bo­ži­da­ra Ni­ko­li­ća "Bal­kan­ska bra­ća", a iz­me­đu dve pro­jek­ci­je glum­cu Ni­ko­li Si­mi­ću do­de­lje­na je na­gra­da za ži­vot­no de­lo "Pa­vle Vu­i­sić". Ni­ška pu­bli­ka će ve­če­ras po­gle­da­ti "Bu­đe­nje iz mr­tvih" Mi­lo­ša Ra­di­vo­je­vi­ća i pre­mi­je­ru cr­no­gor­skog fil­ma Želj­ka So­ši­ća "Imam ne­što va­žno da ti ka­žem".
NE­ĆU SE SKO­RO SKI­DA­TI
MLA­DA Iva­na Vuč­ko­vić, ko­ja se po­ja­vlju­je u vi­še "ne­zgod­nih sce­na" u fil­mu "Zve­zde lju­ba­vi" ka­že da su že­ne u na­šoj ki­ne­ma­to­gra­fi­ji re­dov­no eks­plo­a­ti­sa­ne u slu­ča­ju da ra­no od­lu­če da se ski­nu na fil­mu.
- Jed­no­stav­no ka­da vi­de da se ne­ka glu­mi­ca ski­da, on­da je zo­vu da to po­no­vo ura­di u ne­kom dru­gom fil­mu - ka­že Vuč­ko­vi­će­va. - Ja sam se sad ski­nu­la i ko je vi­deo, vi­deo je. Tre­ba­će mi jak raz­log da to i sle­de­ći put uči­nim.
ONA I ON
PO 38. put na­gra­da "TV No­vo­sti" za glu­mač­ki par go­di­ne do­de­li­će se ve­če­ras na Let­njoj po­zor­ni­ci u Ni­šu. Naj­ve­će te­le­vi­zij­sko pri­zna­nje "Ona i On", ko­je tra­di­ci­o­nal­no bi­ra­ju ver­ni či­ta­o­ci pri­pa­lo je ove go­di­ne srp­sko-cr­no­gor­skom glu­mač­kom du­e­tu Slo­bo­di Mi­ća­lo­vić i An­dri­ji Mi­lo­še­vi­ću iz po­pu­lar­ne tv se­ri­je "M(j)ešo­vi­ti brak"

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije