VLASNIŠTVO

ZAPOSLENI u društvenom preduzeću „Novosti“ 1990. godine doneli su Odluku o izdavanju internih deonica i Odluku o organizovanju DP Novosti u Deoničarsko društvo Novosti. Tom prilikom primenjivan je Zakon o društvenom kapitalu. Tokom naredne dve godine radnici su uplatili značajna sredstva za kupovinu internih deonica, koristeći zakonom propisano pravo na pripadajući popust, koji je uvećavao deoničarski kapital, a smanjivao društveni kapital.

Izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju društvene svojine u druge oblike svojine, po članu 34a , predviđeno je da se izvrši revalorizacija deoničarskog i društvenog kapitala u realnom dinaru, iskučujući inflaciju. Inflacija je u drugom polugođu 1992, celoj 1993. i do 24. januara 1994. bila enormno visoka.


Preračun i revalorizacija internih deonica


Nakon «revizije» DD Novosti su dobile konačno rešenje Republičke agencije za procenu vrednosti kapitala broj 764/91-4 od 4.4.1997. godine, sa stanjem na dan 24.01.1994. godine. Društveni kapital je 77,36 odsto što je 950.217,00 novih dinara. Deoničarski kapital iznosi 22,64 odsto, što je 278.132,00 nova dinara.

U rešenje je unet i sledeći tekst:

“Prilikom utvđivanja vrednosti kapitala i međusobnih odnosa društvenog i deoničarskog kapitala nije uzeta u obzir vrednost poslovne zgrade u Beogradu, Trg Nikole Pašia 7 i 7a, poslovne zgrade u ulici Kosovskoj 20-26, kao i ulaganja “Novosti” u Štampariju “Borba”, iz razloga nerešenih pravno-ekonomskih pitanja.”


“Novosti”, AD, su promenile naziv u Kompanija “Novosti” i iskoristile pravo objavljivanja javnog poziva za upis besplatnih akcija. Nakon revalorizacije od 24. januara 1994. do 31.05.1998. ukupan nesporni kapital bio je 5.528.000,00 dinara. Od toga je 1.254.000,00 dinara otplaćeni deoničarski kapital, što je 22,68 odsto, a 4.274.000,00 dinara je društveni kapital.


Direkcija za procenu vrednosti kapitala donela rešenje broj 647/98-1-6 od 02.07.1998. godine. Društveni kapital podeljen je na sledeći način -

60% za upis besplatnih akcija,

10% za prenos Fondu PIO i

30% za upis u II krugu.

Deonice su upisala 357 deoničara. Usled male visine kapitala, morala se primeniti redukcija, svođenjem na nešto manje od 1/4 zakonom propisanog prava. Direkcija za procenu vrednosti kapitala donela je Rešenje kojim se prihvataju ugovori o upisu besplatnih akcija, broj 647-1/98-1-6 od 14.07.1999. godine.

Nakon donošenja ovog rešenja odnos u kapitalu je sledeći - 76,06 odsto je deoničarski kapital i 23,94 odsto je preostali društveni kapital rezervisan za popust na uplate deonica iz II kruga.

Privredni sud u Beogradu upisao je ovu promenu dana 18.11.1999. godine. Sa stanjem na dan 17.09.1998. godine raspisan je javni oglas za upis akcija u II krug.

Novembra 1997. godine doneta je Uredba o SJU «Borba» u koju je ušao list «Borba» i Zajedničko preduzeće, a naredne godine doneta je Dopune uredbi na osnovu koje su i ostala preduzeća( u tom trenutku mnoga mešovita sa većinskim privatnim kapitalom, ili akcionarska), nacionalizovana i prinudno uvučena u SJU «Borba». Svima je oduzet pravni subjektivitet i upisana su u sudski registar kao delovi ustanove. Ova sudbina zadesila je i «Novosti» 3.03.2000. godine.

Prikaži sve vesti