SPOROVI

Pre Uredbe o SJU «Borba», tekao je sudski postupak po nalogu tadašnjeg direktora SJU “Borba” Živorda Đorđevića. Tražen je poništaj svih dotadašnjih postupaka privatizacije “Novosti“. Na osnovu ove Uredbe, potpuno suprotno dokumentaciji i pravnom osnovu šta čini kapital “Novosti”, doneta je presuda Urs. 84/99 dana 16.02.2000. godine o poništenju upisa besplatnih akcija. Po toj presudi ušao je kapital koji čine nerazgraničene nepokretnosti i druga ulaganja.


Na osnovu ove presude, tadašnja ministarka za ekonomsku i vlasničku transformaciju Jorgovanka Tabaković, donela je rešenje broj 647-1/98-23 dana 29.02.2000. godine u kome navodi osam poništaja. Poništava dva rešenja tog ministrstva, četiri odluke o izdavanju deonica, Odluku o prenosu akcija Fondu PIO i usvajanju programa privatizacije i dva javna poziva.


Privredni sud u Beogradu presudom broj II. Fi. 9566/98 od 29.02.2000. godine donosi rešenje da se u sudskom registru dana 28.02.2000. godine, briše akcijski kapital po osnovu upisa besplatnih akcija. Ostaje samo deonički kapital po osnovu otplaćenih deonica od 22,64%


U “Službenom listu SRJ”, br. 10 od 03.03.2000. godine objavljena je Uredba o dopuni uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Borba. Tom dopunom su listi preduzeća koja pripajaju “Borbi” dodate i “Večernje novosti”. SJU “Borba” je time preuzela “Večernje novosti”. Preuzela je poslove, kao i prava i obaveze sa bilansnim stanjem na dan stupanja na snagu Uredbe i ukinula pravni subjektivitet “Večernjih novosti”.


U sastavu SJU “Borba”, “Večernje novosti” i druga izdanja “Novosti“, revije i Radio “Novosti”, poslovale su do 16.03. 2001. godine kao jedinstveno preduzeće sa jednim žiro računom. Svi prihodi koje su “Večernje novosti” ostvarivale u tom period su bili isključivo prihodi SJU Borba. SJU Borba je te prihode rasporedjivala u skladu sa odlukama generalnog direktora Živorada Djordjevića, a novčana sredstva prelivena su u organizacione delove - list “Borba”, Trgovačku mrežu i Štampariju.


Nakon 5. oktobra 2000. godine na insistiranje novog rukovodstva “Novosti”, koje je imenovala Savezna vlada, Savezna vlada SRJ je donela Uredbu o izmeni i dopuni uredbe o SJU “Borba” («Sl. SRJ br. 12/01). Savezna vlada je naložila Saveznoj direkciji za imovinu da se izvrši procena vrednost nepokretnosti i druge imovine prava i obaveza svih pravnih subjekata nekadašnje SJU “Borba”.

Prikaži sve vesti