OSNIVANJE

KOMPANIJA Novosti AD registrovana je kod Trgovinskog suda u Beogradu, na registarskom ulošku broj 1/6555-00. Kompanija je nastala iz dnevnog izdanja "Večernje novosti", koje su prvi put štampane kao večernje izdanje u vreme Tršćanske krize 16. oktobra 1953. godine. U okviru tadašnje NIP "Borbe", "Novosti" su formirane kao radna jedinica sve do donošenja Zakona o udruženom radu kada se organizuju kao OOUR u sastavu RO "Borba". "Novosti" se upisuju u sudski registar 02.07.1975. godine kao samostalan pravni subjekt. Rešenje Fi. 842/75


Po Ustavu iz 1974. i tadašnjem Zakonu o udruženom radu nosicioci prava korišćenja sve imovine bile su osnovne organizacije, a ne radne organizacije. U okviru Radne organizacije "Borba" bilo je upisano 14 OOUR-a . Fi. 7148/78


Deobni bilans za sve OOUR-e bio je sačinjen, potpisan, ali nije predat sudu, a na osnovu njega su radne jedinice mogle da se organizuju i upišu kao OOUR-i. Četrnaest OOUR-a, među kojima su bile i “Novosti”, “Štamparija”, “Borba” , potpisali su Sporazum o korišćenju poslovnog prostora na osnovu faktičkog stanja.


Tadašnje radne jedinice tokom 1965. godine formirale su Fond kapitalne izgradnje u koji su se slivala sredstva od prodaje svih izdanja, najviše od "Novosti", koje su imale najveći tiraž. Iz tog Fonda je započeta izgradnje pogonske zgrade, magacin za papir i vezne zgrade za potrebe štamparije. Izgradnja je trajala do 1975. godine.


"Novostima" je priznato pravo suvlasništva na 7.232,85 kvadrata i poslovnoj zgradi, u Kosovskoj ulici 22-26 na osnovu finansiranja izgradnje ove zgrade i pravnog kontinuiteta. Pravo je priznato u postupku pred sudom, predmet XVIII P.br.2873/04, gde je u prvostepenom postupku presuđeno u korist "Novosti".


Decembra 1989. godine tadašnji OOUR Novosti, kao i svi drugi OOUR-i u okviru RO "Borba" donele su odluku da posluje kao posebno Društveno preduzeće. To je i upisano u sudski registar pod rešenjem Fi. 3805/90 od 13.04.1990.godine. Takvu odluku doneo je i OOUR "Borba". Time je u bivšoj RO "Borba" prestalo zajedništvo. Izuzetak je jedan zajednički deo, koji je nastavio da posluje kao samostalno preduzeće. On je za sva preduzeća u kući obavljao interne usluge - grejanje, čišćenje, održavanje, knjigovodstvo.

Prikaži sve vesti