BERZA

Izvršenu procenu Savezna vlada je prihvatila na 64. sednici održanoj 15.08.2002. godine. Na osnovu ove procene i Odluke Savezne vlade, "Novostima" je priznata sledeća struktura kapitala:76,24% je akcijski kapitala,23,76% su akcije države SRJNa istoj sednici Savezna vlada je zbog ustupanja i pripajanja "Novostima" NIP "Sporta", "TV Novosti" i "Agencije Borba" (koji su bili gubitaši), povećala udeo države SRJ sa 23,76 % na 29,52 %. Tako je smanjen akcionarski kapital sa 76,24 % na 70,48 %. Trgovinski sud u Beogradu je na osnovu tih odluka izvršio upis i to:70,48 % akcijski kapital malih akcionara i29,52 % akcija države SRJ.Akcije PIO fonda nisu posebno iskazane.

Nakon toga je izvršena raspodela akcija na male akcionare. Preko brokersko-dilerskog društva upisana je knjiga akcionara u Centralni registar 02.07.2004. godine, sa sledećom strukturom kapitala:63,33 % akcija malih akcionara, jer je od 70,48 % akcijskog kapitala oduzeto 7,15 % akcija na ime PIO fonda36,67 % akcija u vlasništvu pravnih lica ( od čega 29,52 % akcija SCG i 7,15 % akcija PIO fonda).

U momentu podnošenja zahteva za upis evidencije akcionara u Centralni registar konstatovano je da je od strane nekog od malih akcionara podnet zahtev za dodeljivanje ISIN broja i CFI koda na osnovu koga je Centralni registar izdao rešenje. "Novosti" su preko svog advokata podnele zahtev za oglašavanje Rešenja o otvaranju emisionog računa i uknjižavanju akcija na emisioni račun ništavim, jer dokumenta koja su dostavljena u postupku nisu bila validna i kompletna. Dokumenta nisu obuhvatala sve akcionare koji su imali pravo na upis akcija po vlasničkoj transformaciji. Dana 11.02.2005 godine, "Novosti" su podnele Trgovinskom sudu u Beogradu Predlog za odredjivanje privremene mere za obezbedjenje nenovčanog potraživanja. To znači da Centralni registar izda document kojim se potvrdjuje upis hartija od vrednosti "Novosti" u Centralni registar, odnosno obaveštenje o otvaranju novog emisionog računa na ime "Novosti" i zabrani preduzimanje svih radnji koje omogućavaju upis akcija "Novosti". Trgovinski sud dana 23.03.2005. donosi Rešenje Posl. Br. VII-P-65/05 kojim se odredjuje privremena mera obezbedjenje nenovčanog potraživanja. To čini tako što se zabranjuje Centralnom registru da izda dokument kojim se potvrdjuje upis akcija u Centralni registar hartija od vrednosti, odnosno obaveštenja o otvaranju emisionog računa "Novosti" i zabranjuje preduzimanja svih radnji koje omogućavaju promet akcija "Novosti".Po dobijanju navedene privremene mere, stručne službe "Novosti" ispravljaju liste akcionara u Centralnom registru i preko ovlašćenje brokerske kuće predaju ispravljene podatke. Ovaj upis urađen je na bazi knjige akcionara sačinjene u postupku svojinske transformacije "Novosti" započete 1991. godine emitovanjem i prodajom deonica, kao i nakon podele prvog kruga besplatnih akcija. Kapital je raspoređen u 6.739 običnih akcija.Na osnovu sprovedene procene, koju su "Novosti" osporavale jer je povećan državni kapital na uštrb akcionara, kao i zbog činjenice da je procena zgrade ušla u kapital "Borbe" , izvršeni su upisi u sudski registar NIP Kompanije "Novosti" a.d. od 31.10. 2002. godine. Tada je izvršeno brisanje usled pripajanja Kompaniji: NIP TV "Novosti" d.o.o., NIP "Sport" d.o.o. i Agencije "Borba" d.o.o. Ova preduzeća ponovo su organizovana kao deoničarska društva sa 100 odsto vlasništva "Novosti". Prilog 1 Prilog 2 Knjigovodstvena vrednost jedne akcije u momentu registracije iznosila je 14.366 dinara.Prema Sporazumu, koji su 1. februara 2005. godine potpisali ministar za kulturu Srbije Dragan Kojadinović i ministar za kulturu Crne Gore Vesna Kilibarda, osnivačka prava nad Tanjugom, Televizijom Jugoslavija, Filmskim novostima, Jugoslovenskim pregledom i Saveznom javnom ustanovom "Borba", do nalaženja konačnog rešenja, pripadaju Državnoj zajednici. Nešto kasnije istog dana isti ministri potpisali su i Protokol u kome se kaže da se pod Saveznom javnom ustanovom "Borba" podrazumeva i Kompanija "Novosti". Sporazum nalaže da u slučaju privatizacije sredstva budu podeljena srazmerno učešću države članice u budžetu. Srbiji bi trebalo da pripadne 93,3, a Crnoj Gori 6,7 odsto od ukupnih sredstava dobijenih u eventualnoj prodaji državnog paketa. Potpisivanje sporazuma i najava Saveta ministara o brzoj vlasničkoj transformaciji medija, čiji je osnivač SCG, izazvala je protivljenje javnosti i rukovodstva "Novosti". Kako "Novosti" faktički nisu imale ništa sa Državnom zajednicom da bi Državna zajednica odlučivala o prodaji i raspodeljivala sredstva, Republika Srbija je juna 2005. godine podnela tužbu protiv SCG radi utvrdjivanja prava vlasništva na 30 odsto akcija "Novosti". Usled toga je uvedena privremena mera zabrane raspolaganja tj prodaje navedenog paketa akcija.Skupština Srbije 02.06.2005. godine usvoja zaključak kojim od Ministarstva za privredu, Agencije za privatizaciju i ostalih državnih institucija, uključujući i javno tužilaštvo - zahteva da zaustave proces preuzimanja akcije Kompanije "Novosti", kako bi se zaštitio interes države i malih akcionara. Obrazloženje za takav zahtev pronađeno je u presudi Višeg trgovinskog suda od 16. februara 2000. godine, kojom je, u vreme medijske vladavine JUL-ovskog kadra Gorana Matića, poništeno rešenje za ekonomsku i vlasničku tranformaciju i naloženo da se uradi valjana procena uloženog kapitala u Kompaniju "Novosti". Na sednici 09. 06.2005. godine Vlada je poništila Sporazum o uređivanju osnivačkih prava medija čiji je osnivač Državna zajednica od 1. februara 2005. koji su potpisali Kojadinović i Kilibarda, kao i Protokol kojim se precizira da je Kompanija "Novosti" deo SJU "Borba". U maju 2005. pre tužbe Republike Srbije, nemačka medijska grupa VAC je podnela zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za odobrenje ponude za preuzimanje akcija "Novosti" (2.050 eur po akciji). Privremena mera zabrane raspolaganja akcijama je istovremeno pravno onemogućila i sprovodjenje bilo koje ponude za preuzimanje, zbog čega Komisija za hartije od vrednosti nije odobrila ponudu VAC- a.U januaru 2006. godine Vlade Divac je na predlog svojih savetnika osnovao drustvo "Divac co" doo sa namerom da pozove male akcionare da mu prodaju akcije (po ceni od 2.500eur). Oni bi akcije uneli kao osnivački kapital u njegovo društvo, a on bi, zatim, otkupio njihove udele - indirektno otkupljujući akcije. Taj način trgovine je zaobilazio berzu, berzansko takmičenje zainteresovanih kupaca i berzanske principe ravnopravnosti svih akcionara. Već tog momenta u izradi je bio Zakon o preuzimanju akcionarskih društava koji je trebao ovu oblast da reguliše. Zakon o preuzimanju akcionarskih društava donesen je u maju 2006.godine. Dana 17.02.2008.godine, Republika Srbija, preko republičkog javnog pravobranioca, podnela je tužbu radi utvrđivanja i preduzimanja radnji pred Trgovinskim sudom u predmetu XIV-P-614/06. Tužba je u vezi postupka pred istim sudom u predmetu P-2525/05, u kojem je doneta privremena mera zabrane otuđenja i opterećenja 29,52 odsto kapitala Kompanije "Novosti" čiji je vlasnik Republika Srbija, protiv Preduzeća Konzorcijum "Novosti" d.o.o., Vlade Divca, odnosno "Divac Co" d.o.o. , Agencije za privredne registre i Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti. Tuzbom je traženo da se tuženi uzdrže od aktivnosti kojima se nanosi šteta Republici Srbiji, a naročito da se uzdrže od aktivnosti usmerenih na sticanje većinskog udela u paketu akcija "Novosti". Tražene je da se uzdrže kao i od aktivnosti kojima se ostvaruju prava iz akcija po osnovu unosa istih u kapital društva "Divac Co" d.o.o. i Konzorcijum "Novosti" d.o.o. Istom tužbom je tražena i privremena mera prema Agenciji za privredne registre da sprovodi i upisuje registracione prijave preduzeća Konzorcijum "Novosti" i "Divac Co" d.o.o.

U Centralnom registru je 20.04.2006. godine izvršeno preknjižavanje 29.61 odsto akcija sa SCG na Republiku Srbiju i skinuta je zabrana trgovanja, ali je ostala zabrana na paketu 7.15 odsto PIO fonda.

Na osnovu odluke Skupštine akcionara 4.7.2006. godine, promenjena je nominalna vrednost postojećih 6.739 akcija po osnovu raspoređivanja neraspoređene dobiti po godišnjem računu za 2005. godinu u iznosu od 312.717.444,57 dinara u osnovni kapital. Tako je nominalna vrednost jedne akcije iznosila 61.860,00 dinara, što je verifikovala Komisija za hartije od vrednosti svojim rešenjem od 11.07.2006. godine. Dana 29.08.2006. godine akcije su se pojavile na berzi, u trgovanju po metodi preovladjujuce cene. Pravilnik poslovanja Beogradske berze definiše da se za prvo trgovanje hartijama od vrednosti cena akcije može povećati maksimalno do 300 odsto u odnosu na indikativnu cenu, što u slučaju "Novosti" znači do 300 odsto preko obračunske vrednosti akcije od 72.372 dinara. To je značilo da maksimalna cena prvog dana trgovanja može iznosti tačno 289.488 dinara- po kojoj ceni je i trgovano. Mali akcionari, koji su bili zainteresovani za prodaju akcija, su davali svoje naloge ovlašćenim brokerskim kućama sa kojima su sklopili ugovore i u tom postupku su se listom opredelili za prodaju po maksimalno mogućoj ceni. U svojim nalozima su upisivali navedene iznose. Nalozi su važili za taj dan trgovanja.Prvog dana je istrgovano 56% ukupnog broja akcija. Tog dana se u trgovanje, tj kupovinu akcija, mogao uključiti svako ko je bio spreman da plati navedenu maksimalno dozvoljenu cenu od 290 hiljada dinara. Kasnije je jos 7.6 odsto akcija promenilo vlasnika sa fizičkih na pravna lica. Republika Srbija nije uključila svoje akcije u trgovanje i zadržala je vlasništvo nad akcijama koje je imala u "Novostima". Dana 22.01.2008. godine 26 fizičkih lica podnelo je tužbu protiv Republike Srbije, Društva i odgovornih lica. Navedena lica smatraju da su oštećena, jer im nije omogućeno da ostvare svoja prava za dobijanje besplatnih akcija - prava koje nisu iskoristili 1997. godine kada je najveći broj radnika zaposlenih u "Novostima" to pravo iskoristio.- Na dan 1.03.2011. godine AD "Novost"i imaju sledeće akcionara, i to:

Rbr

Akcionar

Broj akcija

% od ukupne emisije

1.

REPUBLIKA SRBIJA

1989

29.51476

2.

TRIMAX INVESTMENTS GMBH

1684

24.98887

3.

ARDOS HOLDING GMBH

1678

24.89984

4.

KARAMAT HOLDINGS LTD

845

12.53895

5.

PIO FOND RS

482

7.15240

6.

PAVLOVIĆ ZORAN

14

0.20775

7.

RAIFFEISEN ZENTRALBANK

11

0.16323

8.

STEFANOVIĆ SLOBODAN

8

0.11871

9.

KESLER SMILJKA

6

0.08903

10.

BLAGOJEVIĆ ZDRAVKO

3

0.04452

11.

POPOVIĆ ĐORĐE

3

0.04452

12.

RAJEVAC-GRUJIĆ JADRANKA

2

0.02968

13.

ŠTAJNBERGER DEJAN

2

0.02968

14.

KRAGUJEVIĆ MILUTIN

2

0.02968

15.

VASILJEVIĆ LEA

1

0.01484

16.

VASILJEVIĆ DEJAN

1

0.01484

17.

LALIĆ VELJKO

1

0.01484

18.

MILENKOVIĆ JOVAN

1

0.01484

19.

ZOTOVIĆ LJILJANA

1

0.01484

20.

NONKOVIĆ VANJA

1

0.01484

21.

STANČIĆ MLADEN

1

0.01484

22.

PANTELIĆ VESNA

1

0.01484

23.

ĐONLIĆ SVETLANA

1

0.01484

24.

JOVANOVIĆ MIODRAG

1

0.01484

Prikaži sve vesti