Feljton

Telo kao kamen

 Kobni pad sa visoke litice na most. Odre?ena nagrada od 1.000 kruna onome koji prvi prona?e patrijarhovo telo


POSLEDNJI KARLOVAČKI PATRIJARH Predhodni nastavci

Bog Otac, Kračunov rad iz 18. veka

1. Rab Božji Lukijan

 Nema mnogo istorijskih li?nosti koje svojim životom i naro?ito svojom misterioznom smr?u, na tako ubedljiv na?in svedo?e o sumraku velikog Austrougarskog carstva, kao što je slu?aj sa Lukijanom Bogdanovi?em, poslednjim arhiepiskopom karlova?kim, mitropolitom i patrijarhom srpskim

Arsenije Čarnojević predvodi narod

2. Careva kontrola

 Posle Velike seobe, poglavari Srske pravoslave crkve živeli su u manastirima. Tako je još od 1708. godine, mitropolit Isaija ?akovi? boravio u manastiru Grgetegu, ali ve? od slede?e, 1709. godine, arhiepiskopi su u Karlovcima

Lukijan Bogdanović

3. “Lepi Patrijarh“

 Bogoslovi su zara?ivali pisanjem

Lukijan Bogdanović

4. Za škole i hramove

 Lukijan je pomagao i svojim novcem

Car Franc Josif u Budimu

5. Manjine na udaru

 U vreme Lukijanove uprave nad Eparhijom budimskom, u Budimpešti je negovana iluzija da o sudbini Ugarske odlu?uje gospoda, njih 413, koja zaseda pod goti?kim svodovima veli?anstvene skupštinske zgrade

Patrijarh Georgije

6. Voljen i poštovan

 Širom Karlova?ke mitropolije, 17. (30) jula 1907. godine, proširila se strašna i tužna vest da je patrijarh Georgije Brankovi? umro

Ustoličenje patrijarha Lukijana

7. Vlast presudila

 Posle upokojenja svog ro?aka patrijarha Georgija Brankovi?a, carskim dekretom iz aprila 1908. godine, Lukijan Bogdanovi? je imenovan za administratora Karlova?ke mitropolije

Svečana trpezarija u Patrijaršijskom dvoru

8. Za crkvu i narod

 Pošto je postao patrijarh, Lukijan Bogdanovi? je, kao administrator, pod svojom upravom zadržao Budimsku eparhiju u narednih pet godina

Kapela svetog Dimitrija

9. Dvor pun luksuza

 Patrijaršijski dvor u Sremskim Karlovcima, ve? više od 100 godina, ostavlja veoma dubok utisak na one koji bi zastali da uživaju u njegovoj raskošnoj lepoti, tako da je u nadahnutim govorima, ova palata od samog svog nastanka, slavljena kao najreprezentativniji vojvo?anski dom

Lukijan pred svetim Nikolom

10. Molio za narod

 Uprkos neospornim manirima ?oveka iz visokog društva, koji su karakterisali njegovu li?nost, ne može se poricati da je patrijarh Lukijan bio veoma posve?en i odgovoran pastirZasluge za obnovu Sabornog hrama

Lukijan sa carskim komesarom

11. Nestao u planini

 Stradanje patrijarha Lukijana, zajedno sa ukidanjem narodno-crkvene autonomije, stoji u najtešnjoj vezi sa izbijanjem Prvog svetskog rata

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

U kojoj meri se pridržavate preporuka nadležnih u borbi protiv epidemije?