Feljton

Boginja i bednica

Ja sam svoj život po?ela kao boginja, završavam ga kao bednica, moju je glavu kitila kraljevska kruna, sada ?e je pokrivati kalu?erski pokriv, pisala je kraljica Natalija Mici Novakovi?


FATALNA SUDBINA OBRENOVIĆA Predhodni nastavci

1. Vladari u genima

?itave tri generacije pre knjaza Miloša, direktni potomci Balši?a. I supružnici kralj Milan i kraljica Natalija bili u obostranom krvnom srodstvu s ovim bratstvom iz Rumunije-Moldavije, Zete-Srbije, Napulja i Provanse

2. Koreni na lomači

Mehmed Drugi Osvaja? ukazom od srpskog plemstva tražio pismene dokaze o njihovom poreklu, a onda, dragocene hartije spalio. Pod pretnjom smrtne kazne naredio da se nijedna srpska plemi?ka porodica ne sme zvati svojim starinskim prezimenom. Sli?no postupali Grci, Austrijanci i Nemci

3. Obren kao otac

Rodona?elnik dinastije Obrenovi?a gospodar Obren Martinovi?, nosilac nasledne titule, a ne knjaz Miloš, kako tvrde savremeni istori?ari. Prema Andriji Luburi?u, Martinovi?i iz Brusnice poti?u od kneza Martina iz Bajica kod Cetinja, direktnog potomka Pavla Orlovi?a

4. Miloš Vukov cenzor

Vuk Karadži? zavisio od knjaza Miloša, kao mecene. Vodio je ra?una kako ?e pisati o Obrenovi?ima i Kara?or?evi?ima, a za knjaza je bilo bitno da se dokumentovano plemi?ko poreklo njegove polubra?e - prikrije

5. Očuhovo ime - prezime

Izvorno prezime Teodorovi?, Miloš menja u Obrenovi?, ne iz pijeteta prema umrlom polubratu Milanu, nego da bi nasledio titule i imanje Martinovi?a-Obrenovi?a. Krvno srodstvo sa evropskim kraljevskim porodicama

6. Rod pod krunom

Sklapanje vladala?ko-rodbinskih veza na tlu Evrope nije se dešavalo ni slu?ajno, ni bez odabira. Malo poznati izvori potvr?uju davnašnje krvno srodstvo Obrenovi?a sa drugim evropskim dinastijama

7. Tajna plave krvi

Preko plemi?ke porodice Keško, Obrenovi?i su se, po ženskoj liniji, orodili i sa Merovinzima ?ije poreklo seže do ranohriš?anskog bratstva Esena, kojem su, po najnovijim istraživa?ima, pripadali Hristos, njegov brat Jakov i Jovan Krstitelj

8. Tron pored lože

Me?u precima dinastije bilo i ?lanova Vitezova templara i Slobodnih zidara, a i sami Obrenovi?i u tesnoj vezi s masonima. Pripadnost tajnim redovima dokazuje i sli?nost porodi?nih grbova

9. Poruka sa čardaka

Knjaz Miloš je u rodnoj Gornjoj Dobrinji podigao spomen-?esmu svom ocu gospodaru Teodoru sa simbolima koji potvr?uju njegovu vezu s masonerijom

10. Svađa zbog Todora

Knjaz Miloš je imao i vanbra?nog sina Todora sa Jelenom Herbez, pa je zbog toga bio u sva?i sa sinom Mihailom

11. Knežević i car

Kneževi? Miloš, sin Jevrema Obrenovi?a, školovao se u elitnim školama u Rusiji, gde je upoznao cara Nikolaja I

12. Zebnja mladog kralja

Šta piše u spomenaru Aleksandra Obrenovi?a koji je posle abdikacije oca, kralja Milana, sa samo 13 godina seo na presto Srbije

13. Krunisanje u Žiči

U svojim zapisima Aleksandar Obrenovi? do detalja opisuje krunisanje u manastiru Ži?a. Kako su se regent Risti? i tutor Krsti? na prevaru do?epali dnevnika mladog kralja

14. Kraljica - napolje!

Ovlaš?uje se vlada da izdejstvuje da kraljica mati odlaskom iz zemlje otkloni sve što bi bilo štetno po interese zemlje i ugled prestola

15. Ponudi Dragi razlaz

Kraljica Natalija iz egzila piše sinu Aleksandru: Ponudi Dragi razlaz, neka po?e u tu?inu, pa se i tamo ako ho?ete ljubite, samo neka na prestolu ustupi mesto dostojnijoj i boljoj ženi

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li bi trebalo dodatno pooštriti kazne za vozače pod dejstvom alkohola?