Jovan Preteča, najveći od proroka, okončava istoriju Crkve Starozavetne i otvara epohu Novog Zaveta. Pored Isajije njega najavljuje i Malahije, poslednji prorok Izrailov: “Evo, ja ću poslati anđela Svojega, koji će pripraviti put preda Mnom! I iznenada će doći u Hram svoj Gospod, Koga vi ištete, i Anđeo Zaveta, koga želite. Gle, dolazi on, veli Gospod Svedržitelj”.
Jovan Preteča bio je prvi svedok dolaska na zemlju Jednorodnog Sina Božijeg, udostojio se da Ga krsti u vodama Jordana i bude očevidac javljanja Presvete Trojice. Propovedajući pokajanje koje treba da prethodi krštenju i sastoji se u ispovedanju svojih grehova i potpunom obraćanju i odvraćanju od njih, Jovan obavlja krštenje, što znači obredno pogružavanje u vodu svakog pokajnika. Najpre samih Jevreja. Pere ih od grehovnoga kala, ali samo jedan put, nagoveštavajući time hrišćansku Svetu Tajnu Krštenja, za razliku od vazda ponavljanog ritualnog čišćenja, pranja u vodi, pre molitve i pristupa svetinji, koje predviđa zvanično jevrejstvo.
Jovan Krstitelj, dok hodaše zemljom, ljudima “ne učini nijedno znamenje” ni čudo, “ali sve što kaza za ovoga (tj. Gospoda Isusa Hrista) istina bijaše”, kaže apostol Jovan. Sva neizbrojna čuda, koja silom Božijom, Preteča Gospodnji do sada učini, zbiše se - posle smrti njegove od njegovih Svetih Moštiju i javljanjem hiljadama njegovih molitelja i svečara u snu i na javi, već gotovo dve hiljade godina.
ŽiveĆi sam u divljini i bezljudnim predelima Judejske pustinje zapadno od Mrtvog mora, Jovan se pripremao za svoju veličanstvenu službu, na koju je od Boga bio pozvan. Njegova odeća bila je odeća drevnih proroka - od kamilje dlake, vezana za telo kožnim pojasom. Njegova hrana bili su pustinjske akride, skakavci, bilje, i divlji med.
I sad, posle dugog života u pustinjačkoj povučenosti došlo je vreme da se izvrši dužnost. Jovanovo natprirodno rođenje, njegov život i ognjena silina njegove vere i propovedi, kao i opšta iščekivanja nečega velikog što se ima dogoditi, bili su dovoljni da privuku Jovanu sve: “Tada izlazaše k njemu Jerusalim i sva Judeja i sva okolina jordanska. I on ih krštavaše u Jordanu i ispovedahu svoje grehe”.
Sam Isus Hristos došao je iz Galileje na Jordan da primi od Jovana krštenje. Jovan i njegovi učenici nastavili su da krštavaju neko vreme i pošto je Gospod počeo da propoveda.
O delovanju Jovana Preteče apostol Luka kaže:
“A u petnaestoj godini vladavine ćesara Tiverija, kad upravljaše Pontije Pilat Judejom, za vreme prvosveštenika Ane i Kajafe, dođe riječ od Boga Jovanu, u pustinji. I on pođe po svoj okolini Jordana, propovijedajući krštenje pokajanja za oproštenje grijehova. I pripovijedaše po pustinji Judejskoj. I govoraše: “Pokajte se, jer se približava Carstvo Nebesko”.
Jovan, pak, govoraše narodu koji izlažaše da se krsti: “Porodi aspidini, ko vam kaza da bježite od gnjeva koji ide? Rodite, dakle, plodove dostojne pokajanja, i ne počinjite govoriti u sebi: “Imamo oca Avrama. Jer, kažem vam da Bog može i od kamenja ovog podići decu Avramovu. A već sjekira drvetu kod korijena stoji. I svako drvo koje dobra roda ne rađa, siječe se i u oganj baca!”
I pitahu ga ljudi: “Šta ćemo, dakle, činiti?”. “Koji ima dvije haljine, neka dade onome koji nema. I koji ima hrane, neka čini isto tako”. Dođoše, pak, carinici da ih krsti i rekoše mu: “Učitelju, šta ćemo činiti?” A on im reče: “Ne činite ništa više nego što vam je naređeno”. A pitahu ga i vojnici, govoreći: “A šta ćemo mi činiti?” I reče im: “Nikoga da ne zlostavljate niti koga da opadate i budite zadovoljni svojom platom.”
A apostol Marko te događaje ovako opisuje: “I pripovijedaše, govoreći: Dolazi za mnom jači od mene pred Kim ja nijesam dostojan sagnuti se i odriješiti remenje na obući njegovoj. Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.”

MONOGRAFIJA
Feljton je napravljen prema knjizi ”Sveti Jovan Krstitelj i Preteča Gospodnji” (Izdavači ”Svetigora” i Kompanija ”Novosti”) i može se od srede naći na kioscima u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj po popularnoj ceni od 360 dinara.
(Nastaviće se)