ВАЖАН ПОДСЕТНИК ЗА ГРАЂАНЕ: Ево које све порезе треба платити у августу

Танјуг

03. 08. 2021. у 10:11

ПОРЕСКА управа објавила је порески календар за август, а први рок за плаћања пореза у овом месецу истекао је у понедељак, за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за јун 2021. године.

ВАЖАН ПОДСЕТНИК ЗА ГРАЂАНЕ: Ево које све порезе треба платити у августу

Фото Танјуг

Послодавац је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и повремене послове.

Уколико не исплати зараду до последњег дана у текућем месецу за претходни месец, послодавац је дужан да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса.

У супротном, надлежна организациона јединица Пореске управе, по службеној дужности, а на основу расположивих података, обрачунава доприносе у име и за рачун послодавца.

Наредни рок је 5. август за достављање обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу.

Исплатиоци прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма дужни су да доставе пријаву и обавештење до 5. у месецу за уговоре закључене у претходном месецу.

Такође, предвиђено је до тада достављање извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за претходни месец и уплата средстава.

Сви послодавци који имају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом дужни су да доставе одговарајући извештај надлежној јединици Пореске управе према свом седишту на обрасцу ИОСИ. Образац се доставља најкасније до 5. у месецу за претходни месец, без обзира на који начин је обавеза извршена у претходном месецу.

До 10. августа је прописан рок за подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања за претходни месец.

Такође, прописано је подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец од стране пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ. Порески дужник који није обвезник ПДВ дужан је да за промет добара и услуга обрачуна и плати ПДВ и поднесе пореску пријаву за порески период, односно месец у којем је настала пореска обавеза.

Затим, до 16. августа предвиђено је плаћање аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за претходни месец.

Предузетник који води пословне књиге месечну аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу поднете пореске пријаве ППДГ-1С.

Предузетник који порез плаћа на паушално утврђен приход, аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу решења Пореске управе.

Затим плаћање доприноса за свештенике и верске службенике, за домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере за претходни месец.

Обавезници доприноса - свештеници и верски службеници, домаћи држављани запослени у иностранству и инострани пензионери плаћају месечну аконтацију доприноса за обавезно социјално осигурање у року од 15 дана по истеку месеца на основу решења Пореске управе.

Такође, плаћање доприноса за самосталне уметнике за трећи квартал 2021. године.

Обвезници доприноса су самостални уметници који плаћају тромесечну аконтацију доприноса за обавезно социјално осигурање на основу решења Пореске управе.

Плаћање доприноса за пољопривреднике за трећи квартал 2021. године.

Обвезници доприноса су пољопривредници који плаћају тромесечну аконтацију доприноса за обавезно социјално осигурање на основу решења Пореске управе.

Подношење пореске пријаве и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва за претходни месец.

Пријава се подноси на обрасцу ПП ОД-О - Пореска пријава о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва.

Затим подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец.

Порески обвезници који су се евидентирали за ПДВ и којима је порески период календарски месец дужни су да поднесу пореску пријаву ПП ПДВ и плате обрачунати ПДВ у року од 15 дана по истеку месеца.

Такође, обвезник ПДВ доставља надлежном пореском органу, уз пореску пријаву ПДВ и образац ПИД ПДВ 1- претежни извоз добара у иностранство за претходни месец, ако је у том месецу испунио један од критеријума да постане обвезник ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство.

Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец.

Обвезници пореза на добит правних лица врше плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец на основу поднете ПП ПДП пријаве.

Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца

Обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније 15. дана у месецу за износ акцизе обрачунат за период од 16. до краја претходног месеца.

Подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец.

Обвезник акцизе обавезан је да утврђену обавезу по основу акцизе искаже у пореској пријави коју подноси Пореској управи на прописаном обрасцу ПП ОА најкасније у року од 15 дана по истеку календарског месеца за тај месец.

Подношење пријаве о обрачун акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец

Обвезник акцизе обавезан је да утврђену обавезу по основу акцизе на електричну енергију искаже у пореској пријави коју подноси Пореској управи по истеку календарског месеца у којем се врши очитавање, на прописаном обрасцу ПП ОАЕЛ и обрачунату акцизу плати у периоду за подношење пореске пријаве, односно најкасније у року од 15 дана по истеку календарског месеца у којем је извршено очитавање потрошње електричне енергије.

Последњи рок је 31. август за плаћање обрачунате акцизе за период од 1. до 15. дана у месецу.

Обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније последњег дана у месецу за износ акцизе обрачунат у периоду од 1. до 15. дана у месецу.

Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за јул 2021. године

Послодавац је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и повремене послове. Уколико не исплати зараду до последњег дана у текућем месецу за претходни месец, послодавац је дужан да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса.

У супротном, надлежна организациона јединица Пореске управе, по службеној дужности, а на основу расположивих података, обрачунава доприносе у име и за рачун послодавца.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)