СПОРОВИ

Пре Уредбе о СЈУ «Борба», текао је судски поступак по налогу тадашњег директора СЈУ “Борба” Живорда Ђорђевића. Тражен је поништај свих дотадашњих поступака приватизације “Новости“. На основу ове Уредбе, потпуно супротно документацији и правном основу шта чини капитал “Новости”, донета је пресуда Урс. 84/99 дана 16.02.2000. године о поништењу уписа бесплатних акција. По тој пресуди ушао је капитал који чине неразграничене непокретности и друга улагања.

На основу ове пресуде, тадашња министарка за економску и власничку трансформацију Јоргованка Табаковић, донела је решење број 647-1/98-23 дана 29.02.2000. године у коме наводи осам поништаја. Поништава два решења тог министрства, четири одлуке о издавању деоница, Одлуку о преносу акција Фонду ПИО и усвајању програма приватизације и два јавна позива.

Привредни суд у Београду пресудом број ИИ. Фи. 9566/98 од 29.02.2000. године доноси решење да се у судском регистру дана 28.02.2000. године, брише акцијски капитал по основу уписа бесплатних акција. Остаје само деонички капитал по основу отплаћених деоница од 22,64%

У “Службеном листу СРЈ”, бр. 10 од 03.03.2000. године објављена је Уредба о допуни уредбе о Савезној јавној установи Борба. Том допуном су листи предузећа која припајају “Борби” додате и “Вечерње новости”. СЈУ “Борба” је тиме преузела “Вечерње новости”. Преузела је послове, као и права и обавезе са билансним стањем на дан ступања на снагу Уредбе и укинула правни субјективитет “Вечерњих новости”.

У саставу СЈУ “Борба”, “Вечерње новости” и друга издања “Новости“, ревије и Радио “Новости”, пословале су до 16.03. 2001. године као јединствено предузеће са једним жиро рачуном. Сви приходи које су “Вечерње новости” остваривале у том период су били искључиво приходи СЈУ Борба. СЈУ Борба је те приходе распоредјивала у складу са одлукама генералног директора Живорада Дјордјевића, а новчана средства преливена су у организационе делове - лист “Борба”, Трговачку мрежу и Штампарију.

Након 5. октобра 2000. године на инсистирање новог руководства “Новости”, које је именовала Савезна влада, Савезна влада СРЈ је донела Уредбу о измени и допуни уредбе о СЈУ “Борба” («Сл. СРЈ бр. 12/01). Савезна влада је наложила Савезној дирекцији за имовину да се изврши процена вредност непокретности и друге имовине права и обавеза свих правних субјеката некадашње СЈУ “Борба”.

Прикажи све вести