БЕРЗА

Извршену процену Савезна влада је прихватила на 64. седници одржаној 15.08.2002. године. На основу ове процене и Одлуке Савезне владе, "Новостима" је призната следећа структура капитала:76,24% је акцијски капитала,23,76% су акције државе СРЈНа истој седници Савезна влада је због уступања и припајања "Новостима" НИП "Спорта", "ТВ Новости" и "Агенције Борба" (који су били губиташи), повећала удео државе СРЈ са 23,76 % на 29,52 %. Тако је смањен акционарски капитал са 76,24 % на 70,48 %.Трговински суд у Београду је на основу тих одлука извршио упис и то:70,48 % акцијски капитал малих акционара и29,52 % акција државе СРЈ.Акције ПИО фонда нису посебно исказане.

Након тога је извршена расподела акција на мале акционаре. Преко брокерско-дилерског друштва уписана је књига акционара у Централни регистар 02.07.2004. године, са следећом структуром капитала:63,33 % акција малих акционара, јер је од 70,48 % акцијског капитала одузето 7,15 % акција на име ПИО фонда36,67 % акција у власништву правних лица ( од чега 29,52 % акција СЦГ и 7,15 % акција ПИО фонда).

У моменту подношења захтева за упис евиденције акционара у Централни регистар констатовано је да је од стране неког од малих акционара поднет захтев за додељивање ИСИН броја и ЦФИ кода на основу кога је Централни регистар издао решење. "Новости" су преко свог адвоката поднеле захтев за оглашавање Решења о отварању емисионог рачуна и укњижавању акција на емисиони рачун ништавим, јер документа која су достављена у поступку нису била валидна и комплетна. Документа нису обухватала све акционаре који су имали право на упис акција по власничкој трансформацији.Дана 11.02.2005 године, "Новости" су поднеле Трговинском суду у Београду Предлог за одредјивање привремене мере за обезбедјење неновчаног потраживања. То значи да Централни регистар изда доцумент којим се потврдјује упис хартија од вредности "Новости" у Централни регистар, односно обавештење о отварању новог емисионог рачуна на име "Новости" и забрани предузимање свих радњи које омогућавају упис акција "Новости".Трговински суд дана 23.03.2005. доноси Решење Посл. Бр. ВИИ-П-65/05 којим се одредјује привремена мера обезбедјење неновчаног потраживања. То чини тако што се забрањује Централном регистру да изда документ којим се потврдјује упис акција у Централни регистар хартија од вредности, односно обавештења о отварању емисионог рачуна "Новости" и забрањује предузимања свих радњи које омогућавају промет акција "Новости".По добијању наведене привремене мере, стручне службе "Новости" исправљају листе акционара у Централном регистру и преко овлашћење брокерске куће предају исправљене податке.Овај упис урађен је на бази књиге акционара сачињене у поступку својинске трансформације "Новости" започете 1991. године емитовањем и продајом деоница, као и након поделе првог круга бесплатних акција. Капитал је распоређен у 6.739 обичних акција.На основу спроведене процене, коју су "Новости" оспоравале јер је повећан државни капитал на уштрб акционара, као и због чињенице да је процена зграде ушла у капитал "Борбе" , извршени су уписи у судски регистар НИП Компаније "Новости" а.д. од 31.10. 2002. године. Тада је извршено брисање услед припајања Компанији: НИП ТВ "Новости" д.о.о., НИП "Спорт" д.о.о. и Агенције "Борба" д.о.о. Ова предузећа поново су организована као деоничарска друштва са 100 одсто власништва "Новости".Прилог 1Прилог 2Књиговодствена вредност једне акције у моменту регистрације износила је 14.366 динара.Према Споразуму, који су 1. фебруара 2005. године потписали министар за културу Србије Драган Којадиновић и министар за културу Црне Горе Весна Килибарда, оснивачка права над Тањугом, Телевизијом Југославија, Филмским новостима, Југословенским прегледом и Савезном јавном установом "Борба", до налажења коначног решења, припадају Државној заједници. Нешто касније истог дана исти министри потписали су и Протокол у коме се каже да се под Савезном јавном установом "Борба" подразумева и Компанија "Новости".Споразум налаже да у случају приватизације средства буду подељена сразмерно учешћу државе чланице у буџету. Србији би требало да припадне 93,3, а Црној Гори 6,7 одсто од укупних средстава добијених у евентуалној продаји државног пакета.Потписивање споразума и најава Савета министара о брзој власничкој трансформацији медија, чији је оснивач СЦГ, изазвала је противљење јавности и руководства "Новости". Како "Новости" фактички нису имале ништа са Државном заједницом да би Државна заједница одлучивала о продаји и расподељивала средства, Република Србија је јуна 2005. године поднела тужбу против СЦГ ради утврдјивања права власништва на 30 одсто акција "Новости". Услед тога је уведена привремена мера забране располагања тј продаје наведеног пакета акција.Скупштина Србије 02.06.2005. године усвоја закључак којим од Министарства за привреду, Агенције за приватизацију и осталих државних институција, укључујући и јавно тужилаштво - захтева да зауставе процес преузимања акције Компаније "Новости", како би се заштитио интерес државе и малих акционара. Образложење за такав захтев пронађено је у пресуди Вишег трговинског суда од 16. фебруара 2000. године, којом је, у време медијске владавине ЈУЛ-овског кадра Горана Матића, поништено решење за економску и власничку транформацију и наложено да се уради ваљана процена уложеног капитала у Компанију "Новости".На седници 09. 06.2005. године Влада је поништила Споразум о уређивању оснивачких права медија чији је оснивач Државна заједница од 1. фебруара 2005. који су потписали Којадиновић и Килибарда, као и Протокол којим се прецизира да је Компанија "Новости" део СЈУ "Борба".У мају 2005. пре тужбе Републике Србије, немачка медијска група ВАЦ је поднела захтев Комисији за хартије од вредности за одобрење понуде за преузимање акција "Новости" (2.050 еур по акцији). Привремена мера забране располагања акцијама је истовремено правно онемогућила и спроводјење било које понуде за преузимање, због чега Комисија за хартије од вредности није одобрила понуду ВАЦ- а.У јануару 2006. године Владе Дивац је на предлог својих саветника основао друство "Дивац цо" доо са намером да позове мале акционаре да му продају акције (по цени од 2.500еур). Они би акције унели као оснивачки капитал у његово друштво, а он би, затим, откупио њихове уделе - индиректно откупљујући акције. Тај начин трговине је заобилазио берзу, берзанско такмичење заинтересованих купаца и берзанске принципе равноправности свих акционара. Већ тог момента у изради је био Закон о преузимању акционарских друштава који је требао ову област да регулише. Закон о преузимању акционарских друштава донесен је у мају 2006.године.Дана 17.02.2008.године, Република Србија, преко републичког јавног правобраниоца, поднела је тужбу ради утврђивања и предузимања радњи пред Трговинским судом у предмету XИВ-П-614/06. Тужба је у вези поступка пред истим судом у предмету П-2525/05, у којем је донета привремена мера забране отуђења и оптерећења 29,52 одсто капитала Компаније "Новости" чији је власник Република Србија, против Предузећа Конзорцијум "Новости" д.о.о., Владе Дивца, односно "Дивац Цо" д.о.о. , Агенције за привредне регистре и Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности. Тузбом је тражено да се тужени уздрже од активности којима се наноси штета Републици Србији, а нарочито да се уздрже од активности усмерених на стицање већинског удела у пакету акција "Новости". Тражене је да се уздрже као и од активности којима се остварују права из акција по основу уноса истих у капитал друштва "Дивац Цо" д.о.о. и Конзорцијум "Новости" д.о.о. Истом тужбом је тражена и привремена мера према Агенцији за привредне регистре да спроводи и уписује регистрационе пријаве предузећа Конзорцијум "Новости" и "Дивац Цо" д.о.о.

У Централном регистру је 20.04.2006. године извршено прекњижавање 29.61 одсто акција са СЦГ на Републику Србију и скинута је забрана трговања, али је остала забрана на пакету 7.15 одсто ПИО фонда.

На основу одлуке Скупштине акционара 4.7.2006. године, промењена је номинална вредност постојећих 6.739 акција по основу распоређивања нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2005. годину у износу од 312.717.444,57 динара у основни капитал. Тако је номинална вредност једне акције износила 61.860,00 динара, што је верификовала Комисија за хартије од вредности својим решењем од 11.07.2006. године.Дана 29.08.2006. године акције су се појавиле на берзи, у трговању по методи преовладјујуце цене.
Правилник пословања Београдске берзе дефинише да се за прво трговање хартијама од вредности цена акције може повећати максимално до 300 одсто у односу на индикативну цену, што у случају "Новости" значи до 300 одсто преко обрачунске вредности акције од 72.372 динара. То је значило да максимална цена првог дана трговања може изности тачно 289.488 динара- по којој цени је и трговано. Мали акционари, који су били заинтересовани за продају акција, су давали своје налоге овлашћеним брокерским кућама са којима су склопили уговоре и у том поступку су се листом определили за продају по максимално могућој цени. У својим налозима су уписивали наведене износе. Налози су важили за тај дан трговања.Првог дана је истрговано 56% укупног броја акција. Тог дана се у трговање, тј куповину акција, могао укључити свако ко је био спреман да плати наведену максимално дозвољену цену од 290 хиљада динара. Касније је јос 7.6 одсто акција променило власника са физичких на правна лица. Република Србија није укључила своје акције у трговање и задржала је власништво над акцијама које је имала у "Новостима".Дана 22.01.2008. године 26 физичких лица поднело је тужбу против Републике Србије, Друштва и одговорних лица. Наведена лица сматрају да су оштећена, јер им није омогућено да остваре своја права за добијање бесплатних акција - права које нису искористили 1997. године када је највећи број радника запослених у "Новостима" то право искористио.- На дан 1.03.2011. године АД "Новост"и имају следеће акционара, и то:

Рбр

Акционар

Број акција

% од укупне емисије

1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1989

29.51476

2.

ТРИМАX ИНВЕСТМЕНТС ГМБХ

1684

24.98887

3.

АРДОС ХОЛДИНГ ГМБХ

1678

24.89984

4.

КАРАМАТ ХОЛДИНГС ЛТД

845

12.53895

5.

ПИО ФОНД РС

482

7.15240

6.

ПАВЛОВИЋ ЗОРАН

14

0.20775

7.

РАИФФЕИСЕН ЗЕНТРАЛБАНК

11

0.16323

8.

СТЕФАНОВИЋ СЛОБОДАН

8

0.11871

9.

КЕСЛЕР СМИЉКА

6

0.08903

10.

БЛАГОЈЕВИЋ ЗДРАВКО

3

0.04452

11.

ПОПОВИЋ ЂОРЂЕ

3

0.04452

12.

РАЈЕВАЦ-ГРУЈИЋ ЈАДРАНКА

2

0.02968

13.

ШТАЈНБЕРГЕР ДЕЈАН

2

0.02968

14.

КРАГУЈЕВИЋ МИЛУТИН

2

0.02968

15.

ВАСИЉЕВИЋ ЛЕА

1

0.01484

16.

ВАСИЉЕВИЋ ДЕЈАН

1

0.01484

17.

ЛАЛИЋ ВЕЉКО

1

0.01484

18.

МИЛЕНКОВИЋ ЈОВАН

1

0.01484

19.

ЗОТОВИЋ ЉИЉАНА

1

0.01484

20.

НОНКОВИЋ ВАЊА

1

0.01484

21.

СТАНЧИЋ МЛАДЕН

1

0.01484

22.

ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА

1

0.01484

23.

ЂОНЛИЋ СВЕТЛАНА

1

0.01484

24.

ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ

1

0.01484

Прикажи све вести