ВРШАЦ - Природњачко друштво “Геа”, из Вршца, не одустаје од захтева да се подручје у подножју Вршачких планина - Мали вршачки рит - стави под заштиту, како би се сачувало станиште великог броја птица и ретких врста биљака. Међутим, иако је Завод за заштиту природе Србије предложио да се Мали вршачки рит стави под заштиту као парк природе друге категорије, јер то подручје представља границу једног од 42 подручја значајних за птице у Србији, локална самоуправа одуговлачи верификацију тог предлога.

- Одлука о заштити Малог вршачког рита чека на усвајање од 2008. године. Разлог за избегавање проглашења заштите вероватно је тај, што локални доносиоци одлука имају планове градње или реконструкције у близини, а које по њиховом мишљењу мере заштите могу да онемогуће или отежају. При том, заборавља се да су и непроглашена заштићена подручја законски под заштитом, те да одредбе заштите важе и пре озваничења - истиче Дејан Максимовић, гласноговорник удружења “Геа”.

ПОСАДИЛИ 85 СТАБАЛА КРАЈЕМ новембра, волонтери “Гее”, посадили су 85 садница белог јасена у Малом вршачком риту. Овако ревитализован део шумског станишта ће за 15 - 20 година дати пун ефекат, повећањем избора места за гнежђење, а многе животиње би ту нашле склониште. Неколико дана пре акције, због несавесног паљења пољопривредног земљишта у непосредној близини, ватра се проширила на неколико стотина хектара ливада, па је сада већи део Малог рита згариште.

Мали вршачки рит је веома особено станиште, другачије од већине водених и влажних подручја у Србији. И поред обимних хидромелиоративних захвата у прошлости, није преведен у обрадиво земљиште. Одликују га суве и влажне ливаде, баре и тршћаци, са карактеристичним представницима живог света. Међу њима се посебно издвајају угрожене врсте биљака и животиња. Због наведених вредности, ово станиште је предмет све већег интересовања орнитолога из Србије и околних држава. Досад је забележено присуство чак 176 врста птица.

- Због одсуства заштите, током последњих 20 година, велики део шума је посечен. Од неколико хектара шума, данас је ту преостало само девет стабала тополе, на којима се гнезде соко ластавичар, соко ветрушка, сива врана, степски соко, голуб гривњаш и ћук. Птице више немају где да се гнезде - наглашава Максимовић.

Наш саговорник додаје да постоје бројни фактори коју угрожавају природне вредности Малог вршачког рита, а међу најдрастичнијима су: уништавање станишта и промена намене простора, угрожавање биодиверзитета, неконтролисан лов, недовољна свест грађана и доносилаца одлука о значају заштите Малог рита.