Про­мо­ци­је уз пи­што­ље

М. СЕ­КУ­ЛО­ВИЋ

субота, 13. 05. 2006. у 19:58

Про­мо­ци­је уз пи­што­ље
Се­ри­ја те­шких пред­ре­фе­рен­дум­ских ин­ци­де­на­та на се­ве­ру Цр­не Го­ре. У Би­је­лом По­љу су­ве­ре­ни­сти због тро­бој­ке пу­ца­ли у прав­цу де­це. Ху­ли­га­ни по­ку­ша­ли да на­пад­ну чел­ни­ке Бло­ка за за­јед­нич­ку др­жа­ву у Ро­жа­ја­ма. У К
БИ­ЈЕ­ЛО ПО­ЛЈЕ - РО­ЖА­ЈЕ - КО­ЛА­ШИН - Се­вер Цр­не Го­ре "го­ри" ових да­на под на­ле­ти­ма су­прот­ста­вље­них по­ли­тич­ких бло­ко­ва ко­ји су за­по­се­ли спо­рт­ске ха­ле и тр­го­ве.
Пре­ма оче­ки­ва­њи­ма до­брих по­зна­ва­ла­ца при­ли­ка на овом под­руч­ју са до­ла­сци­ма ових ка­ра­ва­на сти­гли су и - ин­ци­ден­ти и отво­ре­на мр­жња.
Све то се де­ша­ва­ло у пе­так по­под­не у Ро­жа­ја­ма где је пе­де­се­так ху­ли­га­на по­ку­ша­ло да оне­мо­гу­ћи про­мо­ци­ју Бло­ка за за­јед­нич­ку др­жа­ву СЦГ, по­себ­но го­во­ре чел­ни­ка Бо­шњач­ког бло­ка за це­ло­ви­ти Сан­джак и за­јед­нич­ку др­жа­ву СЦГ. Чел­ни­ци овог бло­ка би­ли су при­си­ље­ни да скра­те сво­је го­во­ре, али и да се бра­не од фи­зич­ког на­па­да ху­ли­га­на. Те­жи ин­ци­дент спре­чи­ла је по­ли­ци­ја. Ли­де­ри Бо­шња­ка су за ова­кав "до­чек" оп­ту­жи­ли Са­ди­ла Ша­ба­но­ви­ћа, функ­ци­о­не­ра МУП Цр­не Го­ре и Хи­да Де­де­и­ћа, слу­жбе­ни­ка СО Ро­жа­је.
- Очи­глед­но је да Ђу­ка­но­ви­ћев ре­жим же­ли ин­ци­ден­те и спре­ча­ва­ње ре­фе­рен­ду­ма, ко­ји Бо­шња­ци ни­су же­ле­ли. Ми смо од Ми­ро­сла­ва Лај­ча­ка још на ми­тин­гу у Бе­ра­на­ма за­тра­жи­ли дис­ква­ли­фи­ка­ци­ју су­ве­ре­ни­стич­ког бло­ка због иза­зи­ва­ња ин­ци­де­на­та, ши­ре­ња мр­жње и све­га што "гар­ни­ра" Аген­ци­ја за на­ци­о­нал­ну без­бед­ност, ка­же по­во­дом овог до­га­ђа­ја др Шеф­кет Кр­цић, је­дан од чел­ни­ка Бо­шњач­ког бло­ка за це­ло­ви­ти Сан­джак и за­јед­нич­ку др­жа­ву СЦГ.
Ин­ци­ден­ти су за­бе­ле­же­ни и на ми­тин­гу у Би­је­лом По­љу.
- Ка­ко су ми ја­ви­ли оче­ви­ци, у на­се­љу Ра­ко­њац на не­ко­ли­ко де­ча­ка ко­ји су су­ве­ре­ни­сте по­здра­вља­ли за­ста­ва­ма СЦГ из ко­ла под­го­рич­ких ре­ги­стра­ци­ја, из пи­што­ља је пу­цао чо­век од пе­де­се­так го­ди­на! По­ли­ци­ја ни­је ре­а­го­ва­ла, из­ја­вио је Ми­ла­дин Јок­си­мо­вић, пот­пред­сед­ник Де­мо­крат­ске срп­ске стран­ке, ко­га је по­ли­ци­ја до­ве­ла у ве­зу са ин­ци­ден­том у ме­сту Вру­ља на пу­ту Пље­вља-Би­је­ло По­ље. Пре­ма са­оп­ште­њу Упра­ве по­ли­ци­је Јок­си­мо­вић је "ре­ги­стро­ван у бли­зи­ни ме­ста где је не­ко пре­ко пу­та обо­рио ста­бло". По­ли­ци­ја да­ље у са­оп­ште­њу на­во­ди да је то учи­ње­но ка­ко би се спре­чио до­ла­зак су­ве­ре­ни­ста у Би­је­ло По­ље, док Јок­си­мо­вић твр­ди да је и он сам био бло­ки­ран, јер је жу­рио на ми­тинг у око­ли­ни Пље­ва­ља.
Те­жак ин­ци­дент за­бе­ле­жен је и у Ба­ко­ви­ћи­ма на­до­мак Ко­ла­ши­на где су "су­ве­ре­ни­сти" ко­ји су хи­та­ли ка Би­је­лом По­љу пре­ту­кли Ду­ша­на Мар­ко­ви­ћа (33), Ми­ља­на Бу­ла­то­ви­ћа (22), Ми­тра Бу­ла­то­ви­ћа (23) и Пре­дра­га Ми­јо­ма­но­ви­ћа из Сје­ро­го­шта код Ко­ла­ши­на. По­сле то­га, де­мо­ли­ра­ли су им ауто­мо­бил "ауди" ПГ 224-92.
- По­што су нас они "по­здра­ви­ли" са два и са сред­њим пр­стом ми смо им од­го­во­ри­ли са три. Он­да су они из­ле­те­ли из ауто­бу­са пре­во­зни­ка "Шип­чић" и устре­ми­ли се на нас. Тај чо­пор нас је ту­као ле­тва­ма, но­га­ма а че­тво­ри­ца од њих ба­ци­ли су јед­ног од нас низ ка­ме­њар у Та­ру, при­ча­ли су ови мла­ди­ћи, ко­је је по­ли­ци­ја по­сле ин­ци­ден­та са­слу­ша­ла и пу­сти­ла ку­ћа­ма. Ка­сни­је је са­оп­ште­но да су они осум­њи­че­ни да су ка­ме­но­ва­ли ко­ло­ну во­зи­ла при­ста­ли­ца Бло­ка за са­мо­стал­ну др­жа­ву ко­ја се кре­та­ла ка Би­је­лом По­љу...

ОП­ШТА ТУ­ЧАПо­сле ми­тин­га Бло­ка за су­ве­ре­ну Цр­ну Го­ру у Би­је­лом По­љу из­би­ла је ту­ча из­ме­ђу при­ста­ли­ца тог бло­ка из Пље­ва­ља и ста­на­ра јед­не згра­де.
Је­дан од ак­те­ра ту­че, ста­нар ко­га су Пље­вља­ци псо­ва­ли, при­ве­ден је по­сле то­га у згра­ду Цен­тра без­бед­но­сти Би­је­ло По­ље...

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације