Де­те ни­ка­ко не вра­ћа­ти мај­ци!

Б. Б. МИ­ЈИЋ

02. 04. 2006. у 19:28

Де­те ни­ка­ко не вра­ћа­ти мај­ци!
По­ли­ци­ја про­на­шла мај­ку ко­ја је у Срем­ској Ми­тро­ви­ци оста­ви­ла бе­бу, али ле­ка­ри су из­ри­чи­ти. Два­де­сет­дво­го­ди­шњој Д.Б. из Ру­ме ово је дру­го ван­брач­но де­те ко­је је од­ба­ци­ла, на­вод­но због то­га што отац де­те­та ни­је хтео

СРЕМ­СКА МИ­ТРО­ВИ­ЦА - Де­чак ко­ји је пре не­де­љу да­на по­слу­смр­знут и из­глад­нео про­на­ђен у ход­ни­ку јед­не срем­ско­ми­тро­вач­ке уста­но­ве успе­шно се опо­ра­вља у бол­ни­ци. По­ли­ци­ја је иден­ти­фи­ко­ва­ла мај­ку ко­ја је оста­ви­ла бе­бе, а ле­ка­ри из­ри­чи­ти да та­квој мај­ци ви­ше не тре­ба вра­ћа­ти де­те. Уко­ли­ко дру­ги не­ће Цен­тар за со­ци­јал­ни рад "Са­ва" спре­ман да во­ди бри­гу о де­те­ту док се не про­на­ђе хра­ни­тељ­ска по­ро­ди­ца.
Као дво­днев­ну бе­бу, му­шкар­чи­ћа те­шког три ки­ло­гра­ма и 150 гра­ма и дру­гог 53 цен­ти­ме­тра, не­по­сред­но по из­ла­ску из по­ро­ди­ли­шта мај­ка је оста­ви­ла у ход­ни­ку За­во­да за за­шти­ту здра­вља. Сре­ћом, те ве­че­ри, до­шав­ши не­што ра­ни­је на по­сао, про­на­шла га је спре­ма­чи­ца Дра­ги­ца Ша­ић по­што је по­лу­про­мр­зла и из­глед­не­ла бе­ба пла­ка­ла. Од­мах је пре­ба­че­на у срем­ско­ми­тро­вач­ку бол­ни­цу где се по­сле ука­за­не по­мо­ћи успе­шно опо­ра­вља, а ле­ка­ри се на­да­ју да не­ће има­ти ни­ка­квих здрав­стве­них про­бле­ма. Ма­ли­ша је од­мах по­стао љу­би­мац Де­чи­јег оде­ље­ња, ка­ко ме­ди­цин­ског осо­бља та­ко и ста­ри­је де­це ко­ја се ту ле­че. По­у­че­ни не­ким ра­ни­јим слич­ним слу­ча­је­ви­ма ле­ка­ри су за­бри­ну­ти за да­љу суд­би­ну ма­ли­ша­на.
- Де­чак ће код нас оста­ти ко­ли­ко год бу­де тре­ба­ло због здрав­стве­ног ста­ња - обе­ћа­ва др Ол­ги­ца Ла­у­ше­вић, на­чел­ник Де­чи­јег оде­ље­ња. - А, ако тре­ба и ду­же, до­кле год не бу­де­мо си­гур­но да ће де­чак има­ти си­гур­ност у од­ра­ста­њу. Ап­со­лут­но смо про­тив то­га да се де­чак вра­ти мај­ци. Јер, ако га је од­ба­ци­ла већ јед­ном ни­је ис­кљу­че­но да то ура­ди по­но­во и ње­гов жи­вот до­ве­де, из­но­ва, у пи­та­ње. А, ра­ди се о мај­ци ко­јој је овај де­ча­чић, чак, дру­го ван­брач­но де­те. Не го­во­рим ово на­па­мет и тек она­ко. Не­дав­но смо има­ли сли­чан слу­чај ка­да је мај­ка на из­у­зет­но сви­реп и зло­чи­нач­ки на­чин ис­ка­са­пи­ли сво­ју бе­бу ко­ју је по­сле оста­вља­ња на­кнад­но узе­ла.
О ма­ли­ши за са­да још увек бри­ну у бол­ни­ци, али све­сни су да он јед­ног да­на мо­ра иза­ћи и за­то се тра­жи нај­бо­ље ре­ше­ње. По пра­ви­лу, о та­квој де­ци се ка­сни­је ста­ра­ју цен­три за со­ци­јал­ни рад, би­ло да се до­де­љу­ју хра­ни­тељ­ским по­ро­ди­ца­ма или би­ва­ју усво­је­на од љу­ди ко­ји не­ма­ју де­це.
- Ма­да де­чак ни­је са под­руч­ја на­ше оп­шти­не спрем­ни смо да пре­у­зме­мо бри­гу о ње­му - по­твр­ђу­је ху­ма­ност сре­ско­ми­тро­вач­ког Цен­тра за со­ци­јал­ни рад "Са­ва" ди­рек­тор Сне­жа­на Ста­ни­са­вље­вић, на­да­ју­ћи се да ће де­ча­ка при­хва­ти­ти не­ка хра­ни­тељ­ска по­ро­ди­ца чим иза­ђе из бол­ни­це.

НЕ­СА­ВЕ­СНА
ПО­ЛИ­ЦИ­ЈА је ус­пе­ла да про­на­ђе не­са­ве­сну мај­ку, ко­ја је свог дво­днев­ног син­чи­ћа оста­ви­ла. Ра­ди се о два­де­се­то­го­ди­шњој Д. Б. из Ру­ме ко­јој је ово дру­го ван­брач­но де­те. По­ли­ци­ји је ре­кла да је бе­бу оста­ви­ла по­што је отац, ко­га она сма­тра да је пра­ви, ни­је хтео при­зна­ти.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (2)

lola

18.04.2006. 13:14

Sta moze da se kaze za takvu majku, suvisan je svaki komentar. Ocigledno da ima zdravstvenih problema