Mинистар просвете и културе Републике Српске Наталија Тривић потписала је са директором Британског савета у БиХ Ларисом Халиловић Меморандум о разумевању у оквиру пројекта „Школе за 21. век“.

Овај пројекат проводиће се у Републици Српској у пет циклуса, почевши од септембра 2019. године и обухватиће све основне школе.

- Свака школа добиће одређени број микробит уређаја - џепних рачунара које деца могу да кодирају и користе у оквиру различитих предмета за решавање свакодневних проблема. Наставници из 40 основних школа у првом циклусу ће проћи обуку, потврдила је Тривићева.

Обука се састоји из два модула и то Критичко размишљање и Кодирање на микробит рачунару.

- Након oбукa, наставници стечена знања могу преносити на ученика у оквиру редовних наставних, али и ваннаставних активности, истакла је министар Наталија Тривић.

Подсетила је да је прошле године у Републици Српској проведена пилот фаза пројекта која је обухватила 15 основних школа у којима је обучено око 150 наставника информатике, математике, физике и сродних области.

- Министарство ће ове године радити на опремању 500 дигиталних учионица, опремању подручних школа информатичком опремом, као и средњих школа. Морамо стварати услове како бисмо овакве пројекте проводили у пракси, рекла је Тривићева.

Директор Британског савета у БиХ Лариса Халиловић истакла је да је дивно што су школе у шест држава Западног Балкана спремне да уводе нове технике и дају ученицима простор да развијају своју креативност кроз промишљање и вештине решавања проблема и дигиталну писменост.

Прочитајте још - Дигитализација дела уџбеника за лакше ђачке торбе


- Вeликo нaм је зaдoвoљствo штo ћe учeници oснoвних шкoлa крoз овај прoгрaм дoбити прилику дa стeкну и у прaкси кoристe кључнe вeштинe пoтрeбнe зa дaљe шкoлoвaњe и рaд у дoбa дигитaлнe трaнсфoрмaциje, рекла је Халиловићева.
Истакла је да су рaзвoj крeaтивнoсти и дигитaлних вeштинa oблaсти нa кojимa је пoтрeбнo дугoрoчнo рaдити, као и да је исказана спрeмнoст нaстaвнoг кaдрa и мeнaџмeнтa шкoлa дa стално рaзвиjajу свoje вeштинe и кaпaцитeтe.

- Пoбeдe учeникa из Угљeвикa и Бaњалукe нa рeгиoнaлнoм тaкмичeњу из кoдирaњa су јасан примeр дa су дeцa, уз aдeквaтну пoдршку, спрeмнa зa будућнoст и свe штo дигитaлнo дoбa нoси, рекла је Халиловићева.

Истакла је да је микробитни рачунар џепни уређај који ниje примeнљив сaмo нa чaсoвимa инфoрмaтикe, нeгo je прилaгoдљив зa учeњe код куће.

- Сигурнa сам дa ћe нaстaвници видeти кoликo je много тoгa штo сe мoжe урaдити и сaмoстaлнo и oнлajн и бићe вишe интeрeсoвaњa oд онога кoje je инициjaлнo искaзaнo, рекла је Халиловићева.

„Школе за 21. век" је трогодишњи регионални програм Британског савета у БиХ за развој капацитета школа у земљама Западног Балкана како би ученицима основних школа омогућили да стекну вештине које су од суштинског значаја за остваривање позитивног доприноса култури и привреди 21. века. Програм финансира Влада Уједињеног Краљевства. У програму ће учествовати око 27.000 наставника, 4.500 директора и милион ученика основних школа узраста од 10 до 15 година у земљама Западног Балкана.

Програм се проводи у партнерству са релевантним образовним институцијама у шест земаља регије, а омогућава ученицима да уче на забаван, интерактиван и иновативан начин. Поред вештина критичког мишљења и решавања проблема, ученици ће усвајати и практичне вештине кодирања, које ће моћи вежбати користећи се рачунарима.