ПРИВРЕДИ је почетак 2020. године донео читав низ нових правила. Скупштина Србије је током децембра усвојила сет финансијских закона, нови Закон о јавним набавкама, Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, Закон о допунама Закона о царинској тарифи. Послодавци тако могу да рачунају на мање оптерећење прихода по основу рада, подстицаје за запошљавање, мање основице пореза и доприноса за новонастањене и унапређење система паушалног опорезивања.

Нова фискална правила доносе измене закона о порезу на додату вредност, о порезу на добит, о порезу на доходак, о пореском поступку и пореској администрацији, али и о доприносима за обавезно социјално осигурање, о порезима на имовину, као и о порезима на употребу, држање и ношење добара. Измењен је и Закон о републичким административним таксама.

- Привреда може да очекује извесно смањење фискалног оптерећења прихода по основу рада јер је извршено умањење пореске основице по основу зараде повећањем неопорезивог износа зарада са 15.300 динара на 16.300 динара месечно - објашњава Кристина Ђурић, директор Сектора за пружање подршке у заступању и заштити интереса чланова Привредне коморе Србије. - Изменама закона предвиђена су нова пореска ослобођења са циљем подстицања запошљавања. Умањење основице пореза и доприноса по основу зараде новонастањеног обвезника је у примени од почетка марта. Од истог дана важи ослобођење од плаћања пореза и доприноса по основу зараде оснивача који су запослени у новооснованом привредном друштву које обавља иновациону делатност. Већ важи, од почетка године, ослобођење од плаћања пореза и доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање по основу зараде квалификованог новозапосленог лица.

Истовремено, продужен је рок важења пореских олакшица за запошљавање нових лица до краја 2020. године.

ПАУШАЛЦИ

Како би се унапредио систем паушалног опорезивања прихода од самосталне делатности, од 2020. године почело је да функционише нови систем доставе решење за паушално опорезиве обвезнике. До средине јануара достављaна су решења пореским обвезницима преко портала Пореске управе у пореско сандуче сваког обвезника посебно. Датумом уручења решења сматраће се датум достављања акта у пореско сандуче.

- Привредна комора Србије је током 2019. године учествовала у раду Радне групе за унапређење система паушалног опорезивања - додаје Кристина Ђурић. - Одређени предлози упућени од стране ПКС током рада Радне групе усвојени су изменом Закона о порезу на доходак грађана. Један од предлога односио се на околност и на то да предузетници који обављају делатност из области рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских послова, као и послова пореског саветовања, могу бити паушално опорезиви. Рачуновође, порески саветници и други би могли да поднесу захтев за паушално опорезивање до 31. октобра 2020. године, чиме би стекли статус паушално опорезованог обвезника од 1. јануара 2021. године. Захтев се подноси у електронском облику преко портала Пореске управе.

Ове године новоосновани обвезник не мора да подноси пореску пријаву ППДГР. Моментом регистрације у АПР, уз опредељивање за паушално опорезивање, унети подаци у јединствену регистрациону пријаву сматрају се захтевом за паушално опорезивање.

САМОСТАЛНОСТ

ДА би били паушално опорезовани, предузетници морају да докажу да самостално обављају делатност. Од 2020. године почиње да се примењује девет критеријума за опредељење самосталности предузетника. Уколико предузетник оствари накнаду по основу обављања активности за истог налогодавца или повезано лице с налогодавцем и који додатно испуњава најмање пет од девет критеријума - та накнада представља други приход.

НАБАВКЕ

НОВИ Закон о јавним набавкама примењује се од 1. јула 2020. године. Циљ је потпуно усаглашавање законодавног оквира у овој области са правним тековинама Европске уније и њихово пуно спровођење у пракси. Циљ су ефикасније спровођењe поступака јавних набавки, смањењe трошкова и административног оптерећења и на страни наручиоца и на страни понуђача, веће учешћe малих и средњих предузећа, као и ефикасниjа заштита права у току саме процедуре.

- Значајну новину представља изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта коју ће привредни субјекти достављати у понуди као прелиминарни доказ да испуњавају све тражене критеријуме у конкурсној документацији - објашњава Кристина Ђурић. - Њоме доказују и да нису у некој ситуацији због које се искључују или се могу искључити из поступка јавне набавке. Тако се смањује административно оптерећење привреде. Битна новина је и то да се сва комуникација и размена података у поступку јавне набавке спроводе електронским средствима на Порталу јавних набавки. Од осталих новина напоменула бих прагове до којих се закон не примењује. Уведени су нови критеријуми за доделу уговора у постуку јавне набавке, нова врста поступка - партнерство за иновацију у циљу развоја и набавке иновативних добара, радова или услуга, измене уговора о јавној набавци за време његовог трајања и разлози за његов раскид.

НАГРАЂИВАЊЕ

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ измене Закона о привредним друштвима односе са на увођење новог правног института - резервисани сопствени удео, и новог финансијског инструмента - право на стицање удела који издаје друштво са ограниченом одговорношћу.

- Изменама је сада омогућено да запослени у друштву са ограниченом одговорношћу и акционарском друштву учествују у расподели добити, а повећан је проценат сопствених акција које акционарско друштво може расподелити запосленима и члановима управе са три на пет одсто - истичу у Министарству привреде. Захваљујући том финансијском инструменту они ће имати право да стекну удео у друштву одређеног дана по повлашћеној цени. Овај начин стимулације није до сада постојао у Србији, а познат је у развијеним тржишним економијама, као што су економије Сједињених Америчких Држава и држава Европске уније. У тим економијама је пракса да се запослени у привредном друштву стимулишу да што боље обављају своје послове тако што им се даје могућност да постану чланови тог друштва. Модел се нарочито показао као делотворан у индустрији информационих технологија, имајући у виду да та привредна друштва располажу ограниченим средствима у почетној фази пословања, па самим тим нису у могућности да квалитетном кадру дају велике плате.

Како објашњавају у Министарству привреде, када је реч о Закону о Централној евиденцији стварних власника, идеја измена и допуна била је потреба усклађивања домаћег законодавства са међународним стандардима и регулативом, пре свега у области откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма. Циљ је био да се ближе уреди надлежност државних органа у погледу контроле евидентирања података о стварним власницима и истинитости и тачности тих података који привредна друштва и друга правна лица евидентирају у Централну евиденцију стварних власника.

ЦАРИНЕ

ИЗМЕЊЕНИ Закон о царинској тарифи прописује номенклатурне промене за одређене категорије нових трактора за пољопривреду и шумарство из тарифног броја 8701. Прописује и ниже стопе царине када се трактори увозе за индустријску монтажу, у несастављеном стању. Закон је ступио на снагу првог дана ове године, осим члана 2, који почиње да се примењује после шест месеци. Потребно је да се донесе подзаконски акт за примену овог закона, а то је уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020. годину.

Истовремено је почела да се примењује Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2020. години. Њоме се прописују услови и начин за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина, односно повлашћен увоз сировина, репроматеријала, компоненти и обрађеног дувана. На предлог чланица ПКС, Одлука је допуњена са робом из eкс тарифне ознаке 0402 10 19 00 (у амбалажи нето масе 20 кг или више, али не изнад 30 кг, за кондиторску индустрију и производњу сладоледа) и са робом из eкс тарифне ознаке 0402 21 18 00 (за кондиторску индустрију).

Одлуком о условима за смањење царинских дажбина на одређену робупрописано је и смањење царинских дажбина на увоз пшенице из тарифне ознаке 1001 99 00 00 Царинске тарифе, пореклом из земаља чланица Европске уније. Царинске дажбине на робу из тарифне ознаке 1001 99 00 00 износе нула одсто у периоду до 30. априла 2020. године.

ЗАГАЂЕЊЕ

АПРИЛА 2019. године, Влада Србије усвојила је Уредбу о критеријумима којом се први пут у Србији промовисао модел "плати колико загађујеш". То је подразумевало да се обрачун накнаде врши према стварној количини емитованог загађења, а не као проценат од остварених прихода. Измена и допуна предметне Уредбе је у примени од почетка јануара 2020. године.

Од примене су изузети они обвезници накнаде који су претходно сами обрачунали и уплатили накнаду за 2019. годину у прописаном року до ступања на снагу измена Уредбе. ПКС ће у сарадњи са чланицама и у 2020. години бити ангажован на изналажењу одрживог и предвидивог модела за обрачун накнаде за унапређење животне средине.НА ДОРАДИ АМБАЛАЖНИ ОТПАД

ПРИВРЕДНА комора Србије сматра да је од суштинске важности правовремено укључивање пословне заједнице у израду измена и допуна Закона о амбалажном отпаду.

Почео је дијалог са представницима сектора индустрије, трговине, оператера система и другим учесницима у систему управљања амбалажним отпадом по питању измена и допуна, као и отворених питања поводом измена члана 44 Закона о амбалажи и амбалажном отпаду којим се опредељује увођење депозитног система за једнократну амбалажу. Саме измене Закона дају основ за израду осталих потребних подзаконских аката, чему ће претходити израда појединачних анализа, неопходних за уређење предметне области.


ПРИХВАЋЕНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПКС

У 2019. години Привредна комора Србије покренула је укупно 119 законодавних иницијатива из различитих сектора привреде за измену законских и подзаконских аката или унапређење законом дефинисаних процеса и процедура у пракси. До сада позитивно је реализовано 37 законодавних иницијатива чланица и достављено је мишљење привреде на 51 нацрт закона, подзаконских аката и стратешких докумената.

Захваљујући великом броју покренутих иницијатива привреде, које је ПКС упутио на разматрање надлежним иниституцијама током 2019. године, већ почетком 2020. године као резултат постоје реализоване значајне иницијативе за које се ПКС залагала у претходном периоду.


МАЊА ЕМИСИЈА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

ЈАВНА расправа о стратешкој процени утицаја на Национални план за смањење емисија (НЕРП) одржана је лане. Циљ НЕРП је да се смање укупне годишње емисије сумпор-диоксида, оксида азота и прашкастих материја како би се најкасније до 1. јануара 2028. године достигле граничне вредности прописане у ЕУ директиви о индустријским емисијама (ИЕД), које су пренесене у национално законодавство.

Национални план за смањење емисија из старих, великих постројења за сагоревање примењује се за период од 1. јануара 2018. године до најкасније 31. децембра 2027. године, у складу са Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање и роком прописаним у одговарајућој одлуци Министарског савета Енергетске заједнице. Када је реч о индустријском загађењу, свакако да су "најпогођенији" сектори енергетике, индустрије и пољопривреде, где се и налази највише постројења која морају да прибаве интегрисане (ИППЦ) дозволе. НЕРП представља план за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих, великих постројења за сагоревање, чија је укупна улазна инсталисана топлотна снага 50 МW или већа.


МНОГОБРОЈНЕ ЗАПОЧЕТЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПКС ЋЕ СЕ НАСТАВИТИ

ОТКЛАЊАЊЕ ПРЕПРЕКА КОЈЕ УСПОРАВАЈУ ПРИВРЕДЕ

ПРИВРЕДНА комора Србије очекује да ће се и током ове године изменити низ закона како би се омогућило једноставније пословање. Иако је Закон о девизном пословању мењан, компаније верују да треба и даље радити на његовом поједностављењу и унапређењу.

ПКС је током 2019. године активно радио на превазилажењу проблема задржавања робе на друмским граничним прелазима, посебно приликом извоза ка Мађарској и Хрватској. ПКС је покренуо иницијативе за унапређење граничне инфраструктуре и капацитета граничних служби, односно за повећање броја царинских службеника на граничним прелазима. Успостављено је 24-часовно радно време, седам дана у недељи, ветеринарско-санитарне инспекције на граничним прелазима Србије са Мађарском и Северном Македонијом. Недостатак професионалних возача ће покушати да се реши изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима. На иницијативу ПКС, са МУП је усаглашено да ће се приликом измена Закона о безбедности саобраћаја на путевима приступити брисању два става члана 181, односно брисања обавезног поседовања дозволе Ц категорије у трајању од две године као услов за стицање Д категорије. У току 2020. године наставиће се активности Привредне коморе Србије на побољшању услова пословања рада Савета за координацију активности и мера за раст бруто домаћег производа. У току ове године очекује се усвајање Закона о заштити конкуренције, Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, као и рад на измени Закона о раду.