Ру­пе на из­бор­ном пу­ту

Ч. ПРЕ­ЛЕ­ВИЋ

11. 06. 2006. у 19:08

Ре­фе­рен­дум је био и про­шао, на ре­ду су пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри. На по­ли­тич­кој сце­ни у Цр­ној Го­ри у то­ку су пре­стро­ја­ва­ња, на­ро­чи­то у ре­до­ви­ма опо­зи­ци­је. Ли­дер СНП Пре­драг Бу­ла­то­вић пре­ло­мио - не­ће да­ти остав­ку. За ру­

ПОД­ГО­РИ­ЦА - Ре­фе­рен­дум је био и про­шао, на ре­ду су пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри. На по­ли­тич­кој сце­ни у Цр­ној Го­ри у то­ку су пре­стро­ја­ва­ња, на­ро­чи­то у ре­до­ви­ма опо­зи­ци­је.
Ју­че­ра­шња из­ја­ва Пре­дра­га Бу­ла­то­ви­ћа, пред­сед­ни­ка СНП, да не­ће под­не­ти остав­ку иако ње­го­ва оп­ци­ја ни­је по­бе­ди­ла на ре­фе­рен­ду­му, мо­гла би да озна­чи пре­крет­ни­цу у на­сто­ја­њи­ма опо­зи­ци­о­них стра­на­ка да на­ђу пут до по­бе­де на пред­сто­је­ћим из­бо­ри­ма.
Бу­ла­то­вић је, под­се­ти­мо, пре ре­фе­рен­ду­ма ка­зао да ће под­не­ти остав­ку ако блок за су­ве­ре­ност осво­ји ви­ше од 55 од­сто гла­со­ва. Ју­че је, ме­ђу­тим, из­ја­вио да би то и учи­нио да је ре­фе­рен­дум­ско гла­са­ње би­ло "до кра­ја ре­гу­лар­но, фер и де­мо­крат­ски". Ка­ко је ре­фе­рен­дум, пре­ма ње­го­вој оце­ни, био не­ре­гу­ла­ран, од­лу­чио је да оста­не у по­ли­тич­ком жи­во­ту.
- Остав­ком бих са­мо ле­га­ли­зо­вао не­ре­гу­лар­но­сти, а 185 хи­ља­да гра­ђа­на вер­них иде­ји др­жав­не за­јед­ни­це до­вео у си­ту­а­ци­ју да се осе­ћа­ју по­ра­же­ним. Не­мам пра­во на та­кав лич­ни ко­рак - го­во­ри Бу­ла­то­вић.
Пр­ва ре­а­го­ва­ња на Бу­ла­то­ви­ћев гест ју­че су би­ла оче­ки­ва­но раз­ли­чи­та. У ДПС су оце­ни­ли да се ра­ди о но­вом "по­ли­тич­ки не­ко­рект­ном" по­те­зу.
- Са­да је ја­сно да је чи­та­ва при­ча СНП око не­при­зна­ва­ња ре­зул­та­та ре­фе­рен­ду­ма би­ла усме­ре­на са­мо на очу­ва­ње пар­тиј­ских фо­те­ља њи­хо­вих ли­де­ра - ка­же порт­па­рол ДПС Пре­драг Се­ку­лић, оце­њу­ју­ћи да је Бу­ла­то­вић спре­чио сво­је по­сла­ни­ке да при­су­ству­ју скуп­штин­ској сед­ни­ци на ко­јој је про­гла­ше­на не­за­ви­сност упра­во да би остао пред­сед­ник СНП.
У На­род­ној стран­ци, пак, пре­ма ре­чи­ма ње­ног функ­ци­о­не­ра Дра­га­на Шо­ћа, по­здра­вља­ју Бу­ла­то­ви­ће­ву од­лу­ку, јер сма­тра­ју да ре­фе­рен­дум­ски ре­зул­тат ни­је био од­раз сло­бод­но из­ра­же­не во­ље гра­ђа­на.
Би­ло ка­ко би­ло, јед­на ди­ле­ма је ре­ше­на. Пред опо­зи­ци­јом је дру­га: ка­ко на из­бо­ре? Ли­де­ри пар­ти­ја из бив­шег бло­ка за за­јед­нич­ку др­жа­ву сла­жу се са­мо да би огром­но би­рач­ко те­ло ко­је их је по­др­жа­ло на ре­фе­рен­ду­му тре­ба­ло мо­би­ли­са­ти и са­чу­ва­ти.
Али, пр­ве пу­ко­ти­не не­је­дин­ства већ су ви­дљи­ве. Срп­ска на­род­на стран­ка, ре­ци­мо, пред­ла­же ства­ра­ње "срп­ске ли­сте", што у СНП, из­ве­сно, не­ће при­хва­ти­ти, због "гра­ђан­ске ори­јен­та­ци­је" те стран­ке.
- Ми смо за то да се до­са­да­шњи блок за др­жав­ну за­јед­ни­цу тран­сфор­ми­ше у ко­а­ли­ци­ју за из­бо­ре, а са СНП де­ли­мо уве­ре­ње да у овом мо­мен­ту ста­вља­ње би­ло ка­квих на­ци­о­нал­них пред­зна­ка објек­тив­но иде на­ру­ку Ми­лу Ђу­ка­но­ви­ћу, ко­ји власт одр­жа­ва на ма­ни­пу­ли­са­њу де­о­ба­ма уну­тар Цр­не Го­ре - ка­же Дра­ган Шоћ.
Глав­ни од­бор СНП у ме­ђу­вре­ме­ну је та­ко­ђе пред­ло­жио ши­ро­ку ко­а­ли­ци­ју свих сна­га ко­је опо­ни­ра­ју Ђу­ка­но­ви­ће­вој вла­сти.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације