При­мед­бе на про­па­ган­ду

Ч. ПРЕ­ЛЕ­ВИЋ

четвртак, 27. 04. 2006. у 18:02

При­мед­бе на про­па­ган­ду
Ре­фе­рен­дум у Цр­ној Го­ри са по­ли­тич­ког са­да пре­ба­чен на ме­диј­ско по­ље. Оба бло­ка на­па­да­ју ме­ди­је за при­стра­сност. У петак по­чи­ње су­ђе­ње за филм о Ма­ша­ну, а оп­ту­же­ни­ма пре­ти и ка­зна за­тво­ра до го­ди­ну да­на

Упо­ре­до са кам­па­њом на те­ре­ну, про­па­ган­дом и ра­том са­оп­ште­њи­ма, оба бло­ка у ре­фе­рен­дум­ској тр­ци у Цр­ној Го­ри под лу­пу су ста­ви­ли из­ве­шта­ва­ње ме­ди­ја.
Блок за за­јед­нич­ку др­жа­ву има го­ми­лу при­мед­би на рад др­жав­них сер­ви­са, РТВ Цр­не Го­ре и "По­бје­де", о че­му ће да­нас рас­пра­вља­ти скуп­штин­ски од­бор за ме­ди­је. Блок за не­за­ви­сност, пак, же­сто­ко на­па­да ме­ди­је из Ср­би­је, ме­ђу њи­ма и "Ве­чер­ње но­во­сти", Али, рас­пра­ве о (не)при­стра­сно­сти у пра­ће­њу кам­па­ње, су­де­ћи по до­са­да­шњим сед­ни­ца­ма од­бо­ра за ме­ди­је, пот­пу­но су обе­сми­сли­ле по­сто­ја­ње тог па­ри­тет­ног те­ла. Гла­са­ње о евен­ту­ал­ним по­вре­да­ма ко­дек­са или за­ко­на, на­и­ме, ре­дов­но се за­вр­ша­ва гла­са­њем 6:6, па је ре­зул­тат увек, уме­сто од­лу­ке, "по­де­ље­но ми­шље­ње".
Због ре­фе­рен­дум­ског про­це­са пу­не ру­ке по­сла има­ју и по­ли­ци­ја и су­до­ви. Па­жњу јав­но­сти и да­ље за­о­ку­пља­ју отво­ре­не сум­ње да "су­ве­ре­ни­стич­ки" блок усме­ра­ва при­ти­сак на би­ра­че, ку­пу­је лич­не кар­те, под­ми­ћу­је... Је­дан та­кав слу­чај, на­зван "Зе­та филм" да­нас ће по­че­ти да се рас­пли­ће у под­го­рич­ком Основ­ном су­ду, пред су­ди­јом Су­за­ном Му­го­шом. За по­вре­ду сло­бо­де и опре­де­ље­ња при­ли­ком гла­са­ња оп­ту­же­ни су Иван Ива­но­вић и Ран­ко Ву­чи­нић, чла­но­ви и "те­рен­ски ак­ти­ви­сти" ДПС, чи­ји је по­ку­шај да Зе­ћа­ни­ну Ма­ша­ну Бу­шко­ви­ћу, у за­ме­ну за глас на ре­фе­рен­ду­му пла­те ра­чун за стру­ју, за­бе­ле­жен скри­ве­ном ка­ме­ром.
Филм о Ма­ша­ну уз­бур­као је јав­ност, а за исто де­ло као и Ива­но­вић и Ву­чи­нић оп­ту­жен је још Ва­си­ли­је Ми­јо­вић, бив­ши ви­со­ки функ­ци­о­нер Слу­жбе др­жав­не без­бед­но­сти, ко­ји је при­су­ство­вао "убе­ђи­ва­њу" и, по оце­ни бло­ка за не­за­ви­сност, ре­жи­рао и мон­ти­рао сни­мак. Ми­јо­вић се на­ла­зи на ле­че­њу у Бе­о­гра­ду, док су ак­ти­ви­сти ДПС ра­ни­је из­ја­ви­ли да их је упра­во Ми­јо­вић пре­ва­рио и на­го­во­рио да по­ну­де Бу­шко­ви­ћу по­моћ од 1.580 евра.
Оп­ту­же­ни­ма пре­ти или нов­ча­на ка­зна или за­твор до го­ди­ну да­на.

"ВЕ­ЧЕР­НјЕ НО­ВО­СТИ"
ПРЕД­СЕД­НИК Од­бо­ра за ме­ди­је Жељ­ко Ру­то­вић из­ре­као је низ те­шких оп­ту­жби на ра­чун бе­о­град­ских ме­ди­ја. Ба­рем што се ти­че "Но­во­сти" (чи­ја три тек­ста су би­ла пред­мет рас­пра­ве) не са­мо да ни­је у пра­ву, већ би се мо­гло ре­ћи да Ру­то­вић на­мер­но, стан­дард­но ис­кри­вљу­ју­ћи чи­ње­ни­це, по­ку­ша­ва да ис­про­во­ци­ра не­тр­пе­љи­вост пре­ма на­шем ли­сту. Ци­ти­ра­ју­ћи са­мо на­сло­ве, он, ре­ци­мо, твр­ди да ра­ди о "ди­рект­ном го­во­ру мр­жње", "јеф­ти­ном по­пу­ли­зму" и "та­бло­ид­ном трач но­ви­нар­ству" (!)... Ни­че­га од то­га у на­шим из­ве­шта­ји­ма и ко­мен­та­ри­ма не­ма, али Ру­то­вић се ни­је ни по­тру­дио да сво­је ола­ке тврд­ње пот­кре­пи ана­ли­зом и до­ка­зи­ма. Ва­жно је, са­мо, из­вр­ши­ти пар­тиј­ски за­да­так и "кон­три­ра­ти" при­мед­ба­ма бло­ка за не­за­ви­сност ко­ји упор­но оп­ту­жу­је ТВ Цр­не Го­ре за зло­на­мер­ност и на­ви­јач­ко из­ве­шта­ва­ње. А уред­ник ин­фор­ма­тив­ног про­гра­ма ТВЦГ је - ро­ђе­на се­стра Жељ­ка Ру­то­ви­ћа...
ВЛА­ДА ЦР­НЕ ГО­РЕ
ЈА­СНА ВИ­ЗИ­ЈАЦР­НО­ГОР­СКА Вла­да је усво­ји­ла "Де­кла­ра­ци­ју о ди­на­ми­зи­ра­њу про­це­са при­сту­па­ња Цр­не Го­ре ЕУ", ко­ју је пре­ми­јер Ми­ло Ђу­ка­но­вић на­ја­вио као "ја­сну по­ли­тич­ку ви­зи­ју" о да­љем пу­ту Цр­не Го­ре по­сле ре­фе­рен­ду­ма.
- Је­ди­но пу­на др­жав­ност га­ран­ту­је рав­но­прав­ност у европ­ским ин­те­гра­ци­ја­ма - ре­као је Ђу­ка­но­вић. - Са на­шим европ­ским парт­не­ри­ма о то­ме мо­гли би да раз­го­ва­ра­мо већ по­чет­ком ју­на и са­мо­стал­но на­ста­ви­мо пре­го­во­ре.

ФЕР­ХАТ ДИ­НО­ША, ПРЕД­СЕД­НИК ДУА
АЛ­БАН­ЦИ ЗА НЕ­ЗА­ВИ­СНОСТ

ПРЕД­СЕД­НИК - Пред­сед­ник Де­мо­крат­ске уни­је Ал­ба­на­ца Фер­хат Ди­но­ша по­звао је су­на­род­ни­ке да иза­ђу на ре­фе­рен­дум о др­жав­ном ста­ту­су Цр­не Го­ре и гла­са­ју за не­за­ви­сност. "Ал­бан­ци ће 21. ма­ја по­др­жа­ти не­за­ви­сност Цр­не Го­ре. Учи­ни­ће то убе­ђе­ни да је то у њи­хо­вом ин­те­ре­су, у оп­штем ин­те­ре­су свих гра­ђа­на Цр­не Го­ре и у ин­те­ре­су ста­бил­но­сти и до­бре ме­ђу­су­сед­ске са­рад­ње у ре­ги­о­ну", ре­као је он на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре. Ди­но­ша је на­гла­сио да "ни­је тач­но да би та­ко­зва­ни ве­ли­ко­ал­бан­ски на­ци­о­на­ли­зам угро­зио су­ве­ре­ну Цр­ну Го­ру".
ЕР­ДжАН ФЕ­ТА­ХО­ВИЋ
БО­ШНјА­ЦИ ЋЕ РЕ­ЋИ - НЕ!

КО­ОР­ДИ­НА­ТОР Бо­шњач­ког бло­ка Ер­джан Фе­та­хо­вић по­звао је су­на­род­ни­ке да на цр­но­гор­ском ре­фе­рен­ду­му гла­са­ју за оп­ста­нак за­јед­нич­ке др­жа­ве Ср­би­је и Цр­не Го­ре, јер је то и ин­те­рес Бо­шња­ка.
"Ма­сов­ним иза­сла­ни­ком на ре­фе­рен­дум и за­о­кру­жи­ва­њем 'Не', Бо­шња­ци ће овај пут спре­чи­ти сво­је уни­ште­ње, очу­ва­ти је­дин­стве­ни Сан­джак и за­јед­нич­ку др­жа­ву и та­ко ство­ри­ти је­дан нор­ма­лан жи­вот­ни про­стор на ко­јем ће ску­па са дру­гим на­ро­ди­ма, гра­ди­ти бо­љу бу­дућ­ност", ре­као је он.

МИ­РО­СЛАВ ЛАЈ­ЧАК
НЕ­ЋЕ БИ­ТИ БОЈ­КО­ТА
ИЗА­СЛА­НИК Европ­ске уни­је за цр­но­гор­ски ре­фе­рен­дум Ми­ро­слав Лај­чак од­ба­цио је мо­гућ­ност да ће се Блок за за­јед­нич­ку др­жа­ву у по­след­њем тре­нут­ку од­лу­чи­ти за бој­кот пле­би­сци­та. Он је ка­зао да о пи­та­њу бој­ко­та ре­фе­рен­ду­ма уоп­ште ни­је раз­го­ва­рао с пред­сед­ни­ком Со­ци­ја­ли­стич­ке на­род­не пар­ти­је Пре­дра­гом Бу­ла­то­ви­ћем то­ком су­сре­та у Под­го­ри­ци. "Бој­кот је јед­на гу­бит­нич­ка од­лу­ка", ре­као је Лај­чак под­го­рич­кој "Ре­пу­бли­ци".

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације