ПОД­ГО­РИ­ЦА - Скуп­шти­на Цр­не Го­ре рас­пра­вља­ће о пред­ло­же­ном За­ко­ну о ре­фе­рен­ду­му о др­жав­ном ста­ту­су Цр­не Го­ре у сре­ду, 1. мар­та, од­лу­чи­ли су ше­фо­ви по­сла­нич­ких клу­бо­ва на са­стан­ку са ру­ко­вод­ством пар­ла­мен­та.
Сед­ни­ца је прет­ход­но, на ини­ци­ја­ти­ву вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је, би­ла за­ка­за­на за да­нас али је од­ло­же­на јер се све пар­ти­је ни­су из­ја­сни­ле о пред­ло­гу Со­ла­ни­ног иза­сла­ни­ка Ми­ро­сла­ва Лај­ча­ка да ве­ћи­на нео­п­ход­на за из­гла­са­ва­ње не­за­ви­сно­сти бу­де 55 од­сто од иза­шлих би­ра­ча.
Пред­став­ни­ци оба та­бо­ра до­го­во­ри­ли су се да пр­ва тач­ка днев­ног ре­да бу­де из­гла­са­ва­ње За­ко­на о ре­фе­рен­ду­му ко­ји су ина­че сви при­хва­ти­ли.
- До­го­во­ри­ли смо се и да дру­га тач­ка бу­де од­лу­ка о рас­пи­си­ва­њу, да­ту­му и пи­та­њу, уко­ли­ко се пред­сед­ник пар­ла­мен­та Ран­ко Кри­во­ка­пић до­го­во­ри са пред­сед­ни­ком Фи­ли­пом Ву­ја­но­ви­ћем, ре­као је за "Но­во­сти" Ми­о­драг Ву­ко­вић, шеф по­сла­нич­ког клу­ба ДПС.
Ако би ре­фе­рен­дум био рас­пи­сан 1. мар­та 75 да­на пред­ло­же­них за кам­па­њу ула­зе у цајт­нот. На­и­ме, 14. мај, као крај­њи да­тум за одр­жа­ва­ње ре­фе­рен­ду­ма ка­ко је то пред­ло­жи­ла ЕУ, тач­но је 75. дан кам­па­ње.
- Евро­па је ре­кла та­ко, али и до­да­ла да ће при­хва­ти­ти све што се до­го­во­ри­мо. Мо­же­мо скра­ти­ти кам­па­њу или по­ме­ри­ти да­тум одр­жа­ва­ња ре­фе­рен­ду­ма, и око то­га смо са­гла­сни, ка­же Ву­ко­вић уз на­по­ме­ну да се из­ме­ђу вла­сти и опо­зи­ци­је "ра­дио до­го­вор".

ОЕБС ГЛЕ­ДА
КАН­ЦЕ­ЛА­РИ­ЈА ОЕБС за де­мо­крат­ске ин­сти­ту­ци­је и људ­ска пра­ва спрем­на је да по­ша­ље сво­је по­сма­тра­че да над­гле­да­ју ре­фе­рен­дум у Цр­ној Го­ри, ре­као је ди­рек­тор тог те­ла Ан­дре­ас Штро­кол.
Он је ка­зао да то те­ло "че­ка ја­сну си­ту­а­ци­ју ка­ко би де­ле­ги­ра­ло по­сма­тра­че за мо­ни­то­ринг ре­фе­рен­дум­ског про­це­са у Цр­ној Го­ри".
Пред­сед­ник цр­но­гор­ског пар­ла­мен­та Ран­ко Кри­во­ка­пић уру­чио је Штро­ко­лу пи­смо Вла­де у ко­ме се пред­ла­же да се као ва­лид­на ве­ћи­на за не­за­ви­сност при­хва­ти 41 од­сто ре­ги­стро­ва­них би­ра­ча.

МИ­ЛО ЂУ­КА­НО­ВИЋ О ПРЕД­ЛО­ГУ ЕУ
УГРО­ЖЕ­НА ДЕ­МО­КРА­ТИ­ЈА
ПОД­ГО­РИ­ЦА - Цр­но­гор­ски пре­ми­јер Ми­ло Ђу­ка­но­вић из­ја­вио је ју­че да "од­ре­ђе­ни пред­ло­зи" Европ­ске уни­је о ре­фе­рен­ду­му угро­жа­ва­ју те­мељ­не де­мо­крат­ске прин­ци­пе и јед­на­кост гра­ђа­на, ми­сле­ћи на европ­ску су­ге­сти­ју, ада ве­ћи­на за од­лу­ку на ре­фе­рен­ду­му тре­ба да бу­де 55 од­сто иза­шлих би­ра­ча.
У раз­го­во­ру с ам­ба­са­до­ром Сло­ве­ни­је у Бе­о­гра­ду Ми­ро­сла­вом Лу­ци­јом, Ђу­ка­но­вић је ис­та­као да ће ре­фе­рен­дум­ски про­цес би­ти ре­а­ли­зо­ван по пре­по­ру­ка­ма Ве­не­ци­јан­ске ко­ми­си­је, у скла­ду са де­мо­крат­ским стан­дар­ди­ма и нај­стро­жом европ­ском прак­сом.
Он је на­вео и да је об­на­вља­ње пу­не др­жав­но­сти Цр­не Го­ре и сти­ца­ња ста­ту­са ме­ђу­на­род­но-прав­ног су­бјек­та, ка­ко је по­ка­за­ло ви­ше­го­ди­шње ис­ку­ство, нео­п­хо­дан пред­у­слов за оства­ри­ва­ње за­цр­та­них европ­ских и тран­са­тлант­ских ци­ље­ва Цр­не Го­ре.

КРИ­СТИ­НА ГА­ЛјАК О ПИ­СМУ ВЛА­СТИ
ОСТА­ЈЕ 55 ОД­СТО
БРИ­СЕЛ - Са­вет ми­ни­ста­ра Европ­ске уни­је ће у по­не­де­љак по­твр­ди­ти пред­лог да је за од­лу­ку на ре­фе­рен­ду­му у Цр­ној Го­ри нео­п­ход­на ве­ћи­на од 55 од­сто од бро­ја иза­шлих гла­са­ча, из­ја­ви­ла је ју­че порт­па­рол ви­со­ког пред­став­ни­ка ЕУ Кри­сти­на Га­љак.
- Ни­јед­на чла­ни­ца ЕУ до­сад ни­је ста­ви­ла при­мед­бу на тај пред­лог и за­то "не­ма сум­ње да ће он би­ти по­твр­ђен" од ше­фо­ва ди­пло­ма­ти­ја ЕУ, об­ја­сни­ла је Га­љак.
Пред­став­ни­ца за штам­пу Ха­ви­је­ра Со­ла­не је ти­ме од­го­во­ри­ла и на пи­та­ње ка­ко се у ЕУ оце­њу­је зах­тев вла­сти у Под­го­ри­ци да се од­лу­ка на ре­фе­рен­ду­му до­не­се ве­ћи­ном од 41 од­сто плус је­дан про­це­нат од бро­ја гла­са­ча упи­са­них у би­рач­ке спи­ско­ве.

ЗА СЦГ И ОП­ШТИ­НЕ
ПОД­ГО­РИ­ЦА - Све опо­зи­ци­о­не пар­ти­је ко­је се за­ла­жу за за­јед­нич­ку др­жа­ву на­сту­пи­ће са за­јед­нич­ком ли­стом и на ло­кал­ним из­бо­ри­ма у де­вет оп­шти­на ко­ји ће се одр­жа­ти истог да­на ка­да и ре­фе­рен­дум.
Ова­кав на­ступ ини­ци­ра­ла је На­род­на стран­ка а при­хва­ти­ла и Со­ци­ја­ли­стич­ка на­род­на пар­ти­ја. Био би то, по­сле ду­жег вре­ме­на, пр­ви до­го­вор за за­јед­нич­ки на­ступ опо­зи­ци­је на из­бо­ри­ма, без раз­ми­ри­ца око кан­ди­да­та и рас­по­ре­да на ли­сти.
- Ло­гич­но је да се све пар­ти­је из бло­ка за за­јед­нич­ку др­жа­ву оку­пе око јед­ног пред­сед­нич­ког кан­ди­да­та, на­сту­пе са јед­ном ли­стом и да стра­нач­ке под­ре­де ин­те­ре­си­ма очу­ва­ња за­јед­нич­ке др­жа­ве, ре­као је порт­па­рол СНП Ми­о­мир Во­ји­но­вић.
Ис­ку­ства ло­кал­них из­бо­ра у Мој­ков­цу, ка­ко је на­вео, го­во­ре да су се стран­ке из бло­ка за за­јед­нич­ку др­жа­ву оку­пи­ле око јед­не ли­сте и за­јед­нич­ког кан­ди­да­та има­ли би и свог гра­до­на­чел­ни­ка.
Глав­ни од­бор СНП ће да­нас и зва­нич­но од­лу­чи­ти о овој ини­ци­ја­ти­ви, го­то­во си­гур­но - по­зи­тив­но.
В.Р.