ПОД­ГО­РИ­ЦА - Цр­но­гор­ски уни­о­ни­стич­ки блок на че­лу са пар­ла­мен­тар­ним пар­ти­ја­ма СНП, НС и ДСС не же­ли ни да чу­је о би­ло ка­квом "по­нов­ном до­го­ва­ра­њу око ре­фе­рен­дум­ске ве­ћи­не и ре­ви­ди­ра­њу ста­ва ЕУ што је, у су­шти­ни, зах­те­вао цр­но­гор­ски ре­жим у пи­сму ми­ни­стри­ма спољ­них по­сло­ва зе­ма­ља ЕУ.
- Су­о­чи­ли би се са си­ту­а­ци­јом да де­мо­крат­ској ве­ћи­ни ко­ја је за не­за­ви­сност на­мет­не­мо ре­ше­ње ко­је по­др­жа­ва ма­њи­на а ко­је би зна­чи­ло ја­чу др­жав­ну за­јед­ни­цу са Ср­би­јом, ка­же се у пи­сму вла­де и упо­зо­ра­ва да би им­пле­мен­та­ци­ја та­квог ре­ше­ња би­ла "нео­ства­ри­ва".
Вла­да у пи­сму до­но­си за­кљу­чак да "пред­ло­же­ни мо­дел ве­ћи­не до­но­си и ри­зи­ке за не­ста­бил­ност Цр­не Го­ре".
- Ђу­ка­но­вић са на­ма си­гур­но ви­ше не­ће раз­го­ва­ра­ти о ре­фе­рен­дум­ским усло­ви­ма. Тра­жио је ре­фе­рен­дум, са­да мо­ра да га рас­пи­ше, ка­же за "Но­во­сти" ли­дер На­род­не стран­ке Пре­драг По­по­вић.
Он на­гла­ша­ва да Ђу­ка­но­ви­ћа "ни­ко ни­је те­рао у при­чу о ре­фе­рен­ду­му".
- Имао је власт, по­сва­ђа­ну опо­зи­ци­ју, ЕУ ко­ја је ћу­та­ла, а са­да не­ма ни­шта од то­га. Опо­зи­ци­ја је по­че­ла кам­па­њу и че­ка­мо знак за старт.
- Бес­крај­но смо за­хвал­ни Ми­лу Ђу­ка­но­ви­ћу, јер је ус­пео оно што ми ни­смо ус­пе­ли - да нас по­ми­ри и ује­ди­ни, ре­као је По­по­вић.

ТР­КА ЗА ЗА­ЈЕД­НИ­ЦУ
СВЕ опо­зи­ци­о­не пар­ти­је и не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је ко­је се за­ла­жу за за­јед­нич­ку др­жа­ву (СНП, НС, ДСС, НСС, ПСЈ, СРС, Ма­ти­ца Бо­ке, ви­је­ће на­род­них скуп­шти­на) из­да­ле су за­јед­нич­ко са­оп­ште­ње да је "је­дин­ство свих ре­ле­вант­них фак­то­ра га­рант очу­ва­ња за­јед­нич­ке др­жа­ве". И пар­ла­мен­тар­на Срп­ска на­род­на стран­ка ко­ја ни­је уче­ство­ва­ла у пре­го­во­ри­ма, при­хва­ти­ла је усло­ве ЕУ и ушла у тр­ку.

ОБ­РА­ЧУН СА СО­ЛА­НОМ?
БРИ­СЕЛ - На пи­смо вла­сти у Под­го­ри­ци да ЕУ про­ме­ни став о нео­п­ход­ној ве­ћи­ни за из­гла­са­ва­ње не­за­ви­сно­сти Цр­не Го­ре, за са­да су од­го­во­ри­ли са­мо по­је­ди­ни по­сла­ни­ци у Европ­ском пар­ла­мен­ту, пре свих пред­сед­ник де­ле­га­ци­је за ју­го­и­стич­ну Евро­пу До­рис Пак, из­ве­сти­лац за Ср­би­ју и Цр­ну Го­ру Јел­ко Ка­цин и члан спољ­но­по­ли­тич­ког од­бо­ра Бернд По­селт.
Они су се за­ло­жи­ли да се не при­хва­ти ве­ћи­на од 55 од­сто ко­ју је пред­ло­жио европ­ски иза­сла­ник Ми­ро­слав Лај­чак.
- ЕК да­је пу­ну по­др­шку Ха­ви­је­ру Со­ла­ни и ње­го­вом иза­сла­ни­ку Ми­ро­сла­ву Лај­ча­ку. Сма­тра­мо да ре­фе­рен­дум у Цр­ној Го­ри пре све­га мо­ра да до­не­се ле­ги­ти­ман ре­зул­тат ко­ји ће сви при­хва­ти­ти. Да би се до ње­га до­шло, мо­ра се по­што­ва­ти Устав­на по­ве­ља СЦГ, ме­ђу­на­род­ни стан­дар­ди и до­го­вор цр­но­гор­ских вла­сти и опо­зи­ци­је. Ако је­дан од ових еле­ме­на­та не­до­ста­је, ле­ги­тим­ност ре­зул­та­та ће би­ти угро­же­на - ре­као је европ­ски ко­ме­сар за про­ши­ре­ње Оли Рен.
Ме­ђу­тим, став Ре­на ни­је за­до­во­љио тро­је пар­ла­мен­та­ра­ца ко­ји су на­ја­ви­ли да ће ин­си­сти­ра­ти на при­ме­ни пра­ви­ла ве­ћи­не од 50 од­сто плус је­дан иза­шлих гла­са­ча на би­ра­ли­шта. Цр­но­гор­ски ре­фе­рен­дум мо­гао би да бу­де ис­ко­ри­шћен за пре­пу­ца­ва­ње из­ме­ђу ЕП са јед­не стра­не и Са­ве­та ЕУ, од­но­сно ви­со­ког пред­став­ни­ка ЕУ са дру­ге. Бри­се­лом цир­ку­ли­шу и ве­сти да би по­је­ди­не чла­ни­це ЕУ мо­гле да ис­ко­ри­сте, као из­го­вор, пред­лог Лај­ча­ка да на ми­ни­стар­ском Са­ве­ту ЕУ, у по­не­де­љак, кре­ну у об­ра­чун са Со­ла­ном.
- Та­кве при­че су то­тал­на глу­пост - енер­гич­но је за "Но­во­сти" све де­ман­то­ва­ла Кри­сти­на Га­љак, порт­па­рол Ха­ви­је­ра Со­ла­не. - Лај­чак је до­нео од­лу­ку о пред­ло­гу за ве­ћи­ну на цр­но­гор­ском ре­фе­рен­ду­му, по­сле озбиљ­них рас­пра­ва, не са­мо са Со­ла­ном већ и са ам­ба­са­до­ри­ма свих зе­ма­ља чла­ни­ца ЕУ. Уоста­лом, са­че­кај­мо по­не­де­љак.