Си­ва зо­на раз­два­ја­ња

Екипа Новости

21. 02. 2006. у 18:47

ДПС при­пре­ма пред­лог да Цр­на Го­ра по­ста­не са­мо­стал­на и ако не до­би­је ве­ћи­ну ка­кву пред­ла­же ЕУ. Опо­зи­ци­ја: "Ђу­ка­но­вић све­стан да гу­би ре­фе­рен­дум". Ђу­ка­но­вић по­ру­чио ЕУ: На­ђи­те бо­љу фор­му­лу. Бо­шња­ци на се­ве­ру Цр­не

ПОД­ГО­РИ­ЦА - О пред­ло­гу Европ­ске уни­је, да ве­ћи­на на ре­фе­рен­ду­му о са­мо­стал­ној Цр­ној Го­ри тре­ба да бу­де 55 од­сто од бро­ја иза­шлих гла­са­ча, још се ни­су из­ја­сни­ле ни вла­да­ју­ће ни опо­зи­ци­о­не пар­ти­је.
Уме­сто при­хва­та­ња или од­би­ја­ња, цр­но­гор­ски пре­ми­јер Ми­ло Ђу­ка­но­вић иза­шао је у јав­ност са но­вом ва­ри­јан­том.
- Ни­је ре­ал­но оче­ки­ва­ти да ће су­ве­ре­ни­стич­ки блок при­ста­ти да Цр­на Го­ра оста­не без др­жа­ве ако од­лу­ку о не­за­ви­сно­сти на ре­фе­рен­ду­му по­др­жи 54,9 од­сто иза­шлих би­ра­ча - ка­зао је Ђу­ка­но­вић. - Ве­ро­ва­ти да ве­ћи­на од 54,9 од­сто мо­же при­ста­ти на по­зи­ци­ју ма­њи­не ко­ја ће ди­сци­пли­но­ва­но уче­ство­ва­ти у обез­др­жа­вљи­ва­њу сво­је др­жа­ве је илу­зи­ја.
На ова­кав став на­до­ве­за­ла се и за са­да не­зва­нич­на стра­те­ги­је ДПС, у ме­ди­ји­ма на­зва­на "си­ва зо­на", по ко­јој ће од ме­ђу­на­род­не за­јед­ни­це би­ти за­тра­же­но да по­др­жи са­мо­стал­ност Цр­не Го­ре и ако по­др­шка на ре­фе­рен­ду­му бу­де про­це­нат или два ис­под 55 од­сто. У прак­си, то зна­чи, да ће сва­ка ве­ћи­на у ко­рист су­ве­ре­ни­стич­ког бло­ка би­ти про­гла­ше­на од­лу­чу­ју­ћом, па пре­по­ру­ке ЕУ не­ће би­ти бит­не! По том сце­на­ри­ју, зе­мље при­ја­те­љи Цр­не Го­ре мо­гле би при­зна­ти ње­ну не­за­ви­сност и ако је за са­мо­стал­ност био са­мо је­дан глас ви­ше.
Ди­пло­ма­та Ми­ро­слав Лај­чак ре­као је ју­че у раз­го­во­ру за "Но­во­сти" да оче­ку­је по­зи­ти­ван од­го­вор по­ли­тич­ких ли­де­ра у Цр­ној Го­ри.
- Не бих се ба­вио спе­ку­ла­ци­ја­ма шта ће би­ти ако бу­де про­це­нат ма­ње или ви­ше - из­ја­вио је Лај­чак. - Имам стал­ну ко­му­ни­ка­ци­ју са по­ли­тич­ким ли­де­ри­ма у Цр­ној Го­ри, и не же­лим да ко­мен­та­ри­шем на­пи­се у ме­ди­ји­ма ни­ти њи­хо­ве по­је­ди­нач­не из­ја­ве. ЕУ је га­рант за ле­ги­тим­ност и же­ли по­ве­ћа­ње, а не сма­ње­ње ста­бил­но­сти у ре­ги­о­ну. На сто­лу је пред­лог ко­ји сма­тра­мо нај­бо­љим ре­ше­њем и њи­ме се ба­ви­мо.
У опо­зи­ци­ји још ни­су од­лу­чи­ли хо­ће ли при­хва­ти­ти пред­лог од 55 од­сто. "Гим­на­сти­ка" вла­да­ју­ћих пар­ти­ја и ли­ци­ти­ра­ње про­цен­ти­ма за Пре­дра­га По­по­ви­ћа, пред­сед­ни­ка На­род­не стран­ке, је но­ви до­каз да је Ми­ло Ђу­ка­но­вић "спре­ман за још јед­ну по­ли­тич­ку пре­ва­ру".
- На­си­ље, на ко­је је Ђу­ка­но­вић очи­глед­но спре­ман, Евро­па не­ће до­зво­ли­ти - уве­рен је По­по­вић.
Ран­ко Ка­дић, пред­сед­ник ДСС, ми­сли да су но­ве по­ли­тич­ке кал­ку­ла­ци­је до­каз да власт у Цр­ној Го­ри не­ма по­треб­ну ве­ћи­ну за из­гла­са­ва­ње са­мо­стал­но­сти.
- Сла­њем пре­те­ћих по­ру­ка власт по­ку­ша­ва да по­диг­не мо­рал свом би­рач­ком те­лу - ка­же Ка­дић. - Пред­ло­гом ЕУ ни опо­зи­ци­ја ни­је за­до­вољ­на, и да­ље је наш став да би за одва­ја­ње тре­ба­ло да гла­са 50 од­сто плус је­дан укуп­но упи­са­них би­ра­ча. Евро­па је, ме­ђу­тим, ре­кла сво­је, и мо­же­мо да при­хва­ти­мо или не. Онај ко не при­хва­ти сно­си­ће послди­це.
В. РА­ДО­ЈЕ­ВИЋ
Ч. ПРЕ­ЛЕ­ВИЋ

ОПЕТ ОД­ЛА­ГА­НјЕ
СЕД­НИ­ЦА Скуп­шти­не Цр­не Го­ре за­ка­за­на за 25. фе­бру­ар би­ће ве­ро­ват­но од­ло­же­на, јер се пар­ла­мен­тар­не стран­ке ни­су из­ја­сни­ле о пред­ло­гу Ми­ро­сла­ва Лај­ча­ка.
На­род­на стран­ка се већ из­ја­сни­ла да при­хва­ти европ­ски пред­лог, ДСС ће пред­лог при­хва­ти­ти у пе­так, а СНП тек у су­бо­ту. Вла­да­ју­ћа ко­а­ли­ци­ја ће од­лу­ку са­оп­шти­ти ве­ро­ват­но у пе­так.

МИ­ЛО ЂУ­КА­НО­ВИЋ:
НА­ЂИ­ТЕ БО­ЛјУ ФОР­МУ­ЛУ
ОСТА­НЕ ли ЕУ до­след­на да ве­ћи­на за не­за­ви­сност бу­де 55 од­сто иза­шлих, су­ве­ре­ни­стич­ки блок у Цр­ној Го­ри не­ће при­ста­ти да усво­ји по­ли­тич­ку де­кла­ра­ци­ју ко­јом се оба­ве­зу­је да ра­ди ан ја­ча­њу др­жав­не за­јед­ни­це, што је је­дан од до­ку­ме­на­та ко­ји је до­нео ам­ба­са­дор Ми­ро­слав Лај­чак.
Ис­ти­чу­ћи ово на Кран Мон­та­на фо­ру­му у Ми­ло­че­ру, где је глав­на те­ма бу­ду­ћи др­жав­но-прав­ни ста­тус Цр­не Го­ре, пре­ми­јер Ми­ло Ђу­ка­но­вић је ка­зао да је не­спор­но да у Цр­ној Го­ри по­сто­ји су­ве­ре­ни­стич­ка ве­ћи­на.
- Ве­ро­ва­ти да ве­ћи­на од 54,9 од­сто мо­же при­ста­ти на по­зи­ци­ју ма­њи­не, ко­ја ће на­кон то­га ди­сци­пли­но­ва­но уче­ство­ва­ти у обез­др­жа­вљи­ва­њу сво­је др­жа­ве, ми­слим да је - илу­зи­ја. то ни­ко ре­а­лан не мо­же оче­ки­ва­ти од ве­ћи­не - ре­као је Ђу­ка­но­вић.
Уз на­по­ме­ну да и у ДПС и у ко­а­ли­ци­ји и да­ље па­жљи­во ана­ли­зи­ра­ју пред­лог Бри­се­ла, Ђу­ка­но­вић је на­гла­сио да су при­го­во­ри ја­сни - он угро­жа­ва те­мељ­ни прин­цип да глас сва­ког гра­ђа­ни­на има исту вред­ност и да од­лу­ка при­па­да ве­ћи­ни, а не ма­њи­ни.
- Ве­ру­јем да ће ауто­ри пред­ло­га тим при­мед­ба­ма по­све­ти­ти по­треб­ну па­жњу. Нај­бо­ље ће би­ти ако схва­те да то ни­је до­бра фор­му­ла и ако се вра­те не­кој ко­ја не до­во­ди у пи­та­ње те­мељ­на де­мо­крат­ска на­че­ла - ре­као је Ђу­ка­но­вић.
С. Г.

ОДВО­ЈЕ­НИ ПО­ВЕ­ЗА­НИ
Цр­на Го­ра са­да има шан­су да об­но­ви сво­ју не­за­ви­сност да по­сле то­га са јед­на­ко та­ко не­за­ви­сном Ср­би­јом афир­ми­ше од­но­се трај­не ста­бил­но­сти, при­ја­тељ­ства и рав­но­прав­но­сти, из­ја­вио је ју­че пред­сед­ник Цр­не Го­ре Фи­лип Ву­ја­но­вић.
"Европ­ска уни­ја је ја­сно ис­ка­за­ла став да ће при­зна­ти не­за­ви­сну Цр­ну Го­ру ако то бу­де де­мо­крат­ско опре­де­ље­ње ње­них гра­ђа­на. У не­мо­гућ­но­сти до­го­во­ра вла­сти и опо­зи­ци­је о цен­зу­су ре­фе­рен­дум­ске од­лу­ке, ЕУ је пред­ло­жи­ла нов, нео­би­чан и ни­кад при­ме­њен мо­дел ко­ји гла­са­че чи­ни не­рав­но­прав­ним с ри­зи­ком не­у­ва­жа­ва­ња од­но­са ве­ћи­не и ма­њи­не", ис­та­као је Ву­ја­но­вић у за­вр­шном обра­ћа­њу на "Кран Мон­та­на фо­ру­му".


НИ СИ­ЛОМ СА МИ­ЛОМ
ВЛА­ДА­ЈУ­ЋА ДПС и њен ли­дер Ми­ло Ђу­ка­но­вић ус­пе­ли су да за­ва­де и Ср­бе и Цр­но­гор­це, да раз­је­ди­не цр­кву, да по­сва­ђа­ју нај­ро­ђе­ни­је. Да ли ће са­да, пи­та­ју се ша­па­том Бо­шња­ци на се­ве­ру Цр­не Го­ре, ус­пе­ти да раз­је­ди­не и му­ли­ман­ску на­ци­о­нал­ну за­јед­ни­цу.
Као цр­ни облак ово те­шко пи­та­ње над­ви­ло се над оп­шти­не у ко­ји­ма жи­ве Бо­шња­ци: Ро­жа­је, Бе­ра­не, Би­је­ло По­ље и Пље­вља.
По­ли­тич­ке во­ђе Бо­шња­ка у Но­вом Па­за­ру и вер­ске у Са­ра­је­ву, од­лу­чи­ле су да пре­по­ру­че сво­јим су­на­род­ни­ци­ма да на ре­фе­рен­ду­му не гла­са­ју за са­мо­стал­ност Цр­не Го­ре. У тој од­лу­ци ру­ко­во­ди­ли су се на­ци­о­нал­ним ин­те­ре­сом. Он је: Сан­джак у гра­ни­ца­ма ко­је је по­ста­вио Бер­лин­ски кон­грес. Сан­джак као те­ри­то­ри­јал­на це­ли­на, ко­ја та­ко по­ста­вље­на јед­ног да­на има до­бре осно­ве за мо­гу­ћу ауто­но­ми­ју.
По­ред овог стра­те­шког на­ци­о­нал­ног пи­та­ња, и не­ис­пу­ње­на обе­ћа­ња вла­сти на­ве­ла су Бо­шња­ке да окре­ну ле­ђа Ми­лу Ђу­ка­но­ви­ћу, за ко­га су до са­да гла­са­ли.
Бо­шња­ци, ка­ко об­ја­шња­ва Амер Ха­ли­ло­вић, пот­пред­сед­ник Бо­шњач­ког на­ци­о­нал­ног ве­ћа у СЦГ и је­дан од во­де­ћих љу­ди му­сли­ман­ске за­јед­ни­це, ви­ше не­ма­ју стр­пље­ња.
- Ми­ло Ђу­ка­но­вић нас је ви­ше­стру­ко из­и­грао. Обе­ћа­вао је да ће Бо­шња­ци до­би­ти сво­је ме­сто у Уста­ву и за­ко­ну, да ће има­ти сва пра­ва. До­го­ди­ло се да ми у Цр­ној Го­ри има­мо мно­го ма­ње пра­ва не­го Бо­шња­ци у Ср­би­ји. Да­ли смо им јед­ном сво­је гла­со­ве, са­да нас ни­шта ви­ше не ве­зу­је за њих. До­ста је.
- Власт је та­ко ус­пе­ла да раз­би­је бо­шњач­ко би­рач­ко те­ло - ка­же Ха­ли­ло­вић. - Због то­га смо све бо­шњач­ке стран­ке пре не­ки дан гру­пи­са­ли у јед­ну Бо­шњач­ку стран­ку, ко­ја тре­ба да за­ме­ни СДА. Же­ли­мо да за­о­кру­жи­мо на­ци­о­нал­ни иден­ти­тет. Да има­мо све еле­мен­те нео­п­ход­не за ауто­но­ми­ју: те­ри­то­ри­јал­ну це­ли­ну, је­зик, име, кул­ту­ру, тра­ди­ци­ју. Да Бо­шња­ци има­ју по­себ­ну из­бор­ну је­ди­ни­цу, на при­мер, од Би­је­лог По­ља до Ро­жа­ја, или Ро­жа­је и Плав. Исто као што има­ју Ал­бан­ци.
Не се­ди скр­ште­них ру­ку ни вла­да­ју­ћа ДПС. Пре­ко сво­јих по­сла­ни­ка Бо­шња­ка, ко­ји су ма­хом из ин­те­ре­сних по­бу­да ушли у ДПС, кре­ну­ли су у кам­па­њу раз­би­ја­ња бо­шњач­ког на­ци­о­нал­ног кор­пу­са. У ме­ди­ји­ма се про­ту­ра­ју "по­вер­љи­ви из­во­ри ко­ји са­зна­ју да ће му­сли­ма­ни гла­са­ти за са­мо­стал­ност". По Бе­ра­на­ма, Ро­жа­ја­ма, Би­је­лом По­љу, Пла­ву ис­пи­па­ва се пулс Бо­шња­ка, ор­га­ни­зу­ју се јав­ни и тај­ни са­стан­ци, Бо­шња­ци­ма се обе­ћа­ва­ју бр­да и до­ли­не, чак и за­кон о ма­њи­на­ма...
- Мо­же се до­го­ди­ти да гла­со­ви Бо­шња­ка бу­ду пре­суд­ни - ка­же Амер Ха­ли­ло­вић, - То ће­мо ви­де­ти, ка­ко ми ов­де ка­же­мо, кад иза­ђе­мо на ле­ди­ну.
М. СЕ­КУ­ЛО­ВИЋ
Д.ДИ­МИ­ТРОВ­СКА


СНА­ГА 15 ОД­СТО
На по­след­њим пар­ла­мен­тар­ним из­бо­ри­ма 20. ок­то­бра 2002. го­ди­не, ДПС је осво­ји­ла 167.166 гла­со­ва, СНП, СНС и НС - 133.900. Бо­шњач­ка де­мо­крат­ска стран­ка до­би­ла је по­др­шку 2.446, а Бо­шњач­ка ко­а­ли­ци­ја - 2.173. По­што су Бо­шња­ци гла­са­ли за ДПС, про­це­њу­је се да од гла­со­ва Ђу­ка­но­ви­ће­ве пар­ти­је тре­ба од­у­зе­ти 15 од­сто.
ЗО­РАН ЖИ­ЖИЋ:
СР­БИ­ЈА ДА СЕ УМЕ­ША
МИ­СЛИМ да Ђу­ка­но­вић твр­ди па­зар при­чом да је не­за­до­во­љан ква­ли­фи­ко­ва­ном ве­ћи­ном ко­ју је од­ре­ди­ла ЕУ. Ве­ру­јем да је ње­гов став о "кон­струк­тив­ној гре­шци" за јед­но­крат­ну упо­тре­бу и да ће он при­хва­ти­ти усло­ве за ре­фе­рен­дум - ка­же за "Но­во­сти" Зо­ран Жи­жић, пред­сед­ник По­кре­та за очу­ва­ње др­жав­не за­јед­ни­це.
Опо­зи­ци­о­ни блок де­лу­је за­до­вољ­ни­је, иако ни­је си­гур­но да ће ова­кви усло­ви њи­ма ићи на­ру­ку?
- Опо­зи­ци­ја је већ из­гу­би­ла две ва­жне рун­де - да пра­во гла­са има­ју сви цр­но­гор­ски др­жа­вља­ни и да ви­ше од 50 од­сто од упи­са­них би­ра­ча мо­ра да гла­са за не­за­ви­сност, да би она про­шла. Пра­во пи­та­ње за њих је - за­што ни­су из­вр­ши­ли јед­ну оп­шту кон­сул­та­ци­ју пре не­го што су ушли у пре­го­во­ре о усло­ви­ма. А По­крет је ин­си­сти­рао да се иде са јед­но­гла­сним зах­те­ви­ма.
Има­те ли ути­сак да је ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца ова­квим усло­ви­ма да­ла "зе­ле­но све­тло" за цр­но­гор­ско оса­мо­ста­ље­ње?
- Не ми­слим та­ко. Чак, не ми­слим ни да Лај­ча­ков пред­лог о 55 од­сто не тре­ба узи­ма­ти као ко­на­чан све док не про­ђе од­лу­ку Са­ве­та ми­ни­ста­ра ЕУ 27. фе­бру­а­ра.
Мо­же ли се, у ме­ђу­вре­ме­ну, ура­ди­ти не­што на про­ме­ни усло­ва?
- Би­ће ва­жна са­гла­сност Ср­би­је. При­че да Ср­би­ја не тре­ба да се ме­ша у уну­тра­шње ства­ри Цр­не Го­ре не сто­је, јер се од­лу­чу­је и о ње­ној суд­би­ни. На­про­тив, ми­слим да Ср­би­ја тре­ба да бу­де ан­га­жо­ва­ни­ја не­го до са­да.
Хо­ће ли се По­крет ан­га­жо­ва­ти, бар у кам­па­њи пред ре­фе­рен­дум?
- На­ста­ви­ће­мо на ин­си­сти­ра­њу да дво­тре­ћин­ска ве­ћи­на ове­ри ре­зул­та­те ре­фе­рен­ду­ма. Па, да ви­ди­мо ка­ко ће не­ки гла­са­ти.
Ми­сли­те да опо­зи­ци­ја игра на две кар­те, да је и при­ча о бој­ко­ту трик?
- То је пи­та­ње за њих. Али, По­крет ће се ан­га­жо­ва­ти на­ред­них да­на, има вре­ме­на до 15. ма­ја. Ни­шта још ни­је го­то­во.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (1)

Srki

22.02.2006. 17:19

Srbija moze da se mesa u pitanje osamostaljenja Crne Gore samo tako sto ce i sama raspisati referendum sa istim pitanjem. Dodatno, Srbija treba PRVA da prizna nezavisnost Crne Gore.