Од стал­ног до­пи­сни­ка БРИ­СЕЛ
Нео­п­ход­на ве­ћи­на за успе­шан ис­ход ре­фе­рен­ду­ма о не­за­ви­сно­сти Цр­не Го­ре би­ће из­ме­ђу 41 и 50 од­сто упи­са­них би­ра­ча - по­ру­чио је ам­ба­са­дор Ми­ро­слав Лај­чак, спе­ци­јал­ни иза­сла­ник ви­со­ког пред­став­ни­ка ЕУ Ха­ви­је­ра Со­ла­не, то­ком су­сре­та са но­ви­на­ри­ма у Бри­се­лу.
- Фор­му­ла за од­ре­ђи­ва­ње ре­фе­рен­дум­ске ве­ћи­не упи­са­них би­ра­ча, из­ме­ђу 25 и 40 од­сто, ко­ји пред­ла­же вла­да­ју­ћа ко­а­ли­ци­ја, мак­си­мал­но фа­во­ри­зу­је иди­пен­ден­ти­стич­ку стру­ју и она би обес­хра­бри­ла уче­шће опо­зи­ци­је. Са дру­ге стра­не, по­зи­ва­ње опо­зи­ци­је на со­лу­ци­ју 50 од­сто плус јед­на од упи­са­них би­ра­ча, ни­је по­ште­но - ре­као је Лај­чак.
Он је об­ја­снио:
- Зна­мо да је ви­ше од 40 по­сто гра­ђа­на Цр­не Го­ре за не­за­ви­сност и не­што ви­ше од 30 про­тив, што зна­чи да не би има­ло сми­сла ор­га­ни­зо­ва­ти ре­фе­рен­дум јер би ре­зул­тат био по­знат у оба слу­ча­ја ако би при­хва­ти­ли пред­лог по­зи­ци­је, или опо­зи­ци­је.
Ко­мен­та­ри­шу­ћи пред­лог пред­сед­ни­ка Цр­не Го­ре да по­треб­на ве­ћи­на из­но­си 41 од­сто плус је­дан би­рач од упи­са­них, Лај­чак је ис­та­као да тај пред­лог ни­је лош, јер би мо­гао да укљу­чи по­јам ква­ли­фи­ко­ва­не ве­ћи­не на ко­јем ЕУ ин­си­сти­ра.
- За нас је то ре­ше­ње при­хва­тљи­во, ако се са њим сло­же и по­зи­ци­ја и опо­зи­ци­ја. Ка­ко је нај­ве­ћа ре­ги­стро­ва­на из­ла­зност на из­бо­ри­ма у Цр­ној Го­ри би­ла 82 од­сто, про­це­нат 41 од­сто плус јед­на је за нас при­хва­тљи­ва, ако је при­хва­тљи­ва за оба бло­ка - ре­као је Лај­чак.
Бив­ши сло­вач­ки ам­ба­са­дор у Бе­о­гра­ду је на­по­ме­нуо да је у игри и да­ље и оп­ци­ја од 55 од­сто иза­шлих би­ра­ча.
Лај­чак је још јед­ном под­ву­као да ЕУ не же­ли да на­ме­ће ре­ше­ње, иако то од ње у Под­го­ри­ци оче­ку­ју обе стра­не.
- Нај­го­ре би би­ло за ЕУ да се на­ђе из­ме­ђу две ва­тре и да бу­де на­пад­ну­та од обе стра­не за об­ја­вљи­ва­ње свог ви­ђе­ња шта мо­ра да бу­де ура­ђе­но. То не­ће­мо ура­ди­ти. Оно што ми мо­же­мо да ура­ди­мо је­сте да ка­же­мо шта би за нас би­ло ле­ги­тим­но. Од­лу­ка мо­ра да бу­де цр­но­гор­ска.
Го­во­ре­ћи о пре­о­ста­ле две тач­ке по­ли­тич­ког сег­мен­та пре­го­во­ра о ре­фе­рен­ду­му: од­ре­ђи­ва­њу да­ту­ма и ре­фе­рен­дум­ског пи­та­ња, Лај­чак је ре­као:
- Ре­фе­рен­дум­ско пи­та­ње тре­ба­ло би да бу­де ја­сно и не­дво­сми­сле­но. би­ло је при­ча да се по­ста­ве два пи­та­ња, али ми сма­тра­мо да тре­ба да бу­де са­мо јед­но. Ре­ше­ње за пи­та­ње ко­је се већ на­ла­зи­ло на прет­ход­ном ре­фе­рен­ду­му: "Да ли сте за то да Цр­на Го­ра бу­де не­за­ви­сна др­жа­ва са пу­ним ме­ђу­на­род­но-прав­ним су­бјек­ти­ви­те­том?", је за­до­во­ља­ва­ју­ће.
Про­блем од­ре­ђи­ва­ња да­ту­ма ре­фе­рен­ду­ма је знат­но озбиљ­ни­ји. Власт хо­ће да ре­фе­рен­дум бу­де ор­га­ни­зо­ван у апри­лу, а опо­зи­ци­ја би да га од­ло­жи. Ства­ри до­дат­но ком­пли­ку­ју ло­кал­ни из­бо­ри у Цр­ној Го­ри за­ка­за­ни за крај апри­ла. То ће би­ти пи­та­ње ко­је ће­мо рас­пра­вља­ти и у Бри­се­лу и у Под­го­ри­ци, по­сле че­га ће­мо ре­ћи шта би за нас би­ло нај­бо­ље ре­ше­ње.

БЕЗ НЕР­ВО­ЗЕ
РЕ­ФЕ­РЕН­ДУМ­СКИ про­цес је уну­тра­шња ствар Цр­не Го­ре, али ре­зул­тат ре­фе­рен­ду­ма ни­је, јер он ди­рект­но ути­че на од­нос Ср­би­је и Цр­не Го­ре. Не раз­у­мем за­што Бе­о­град ре­а­гу­је нер­во­зно на пред­лог да за­поч­не раз­го­во­ре са Под­го­ри­цом пре одр­жа­ва­ња ре­фе­рен­ду­ма.
Од­го­вор­ни по­ли­ти­ча­ри мо­ра­ли би да раз­ми­шља­ју о да­ну по­сле ре­фе­рен­ду­ма, без об­зи­ра на ње­гов ре­зул­тат и да има­ју план шта да ра­де у оба слу­ча­ја. Тре­ба­ло би, већ са­да, раз­ми­шља­ти о ква­ли­те­ту од­но­са из­ме­ђу две ре­пу­бли­ке - ре­као је Лај­чак

СР­ЂАН ЂУ­РИЋ, ШЕФ ВЛА­ДИ­НЕ КАН­ЦЕ­ЛА­РИ­ЈЕ ЗА МЕ­ДИ­ЈЕ

ДА СЛУ­ША ВЕ­НЕ­ЦИ­ЈАН­ЦЕ

БЕ­О­ГРАД - С об­зи­ром на ва­жност ре­фе­рен­ду­ма у Цр­ној Го­ри и по­сле­ди­це ко­је из ње­га про­ис­ти­чу, Вла­да Ср­би­је ве­ру­је да ће се иза­сла­ник ЕУ Ми­ро­слав Лај­чак др­жа­ти пре­по­ру­ка Ве­не­ци­јан­ске ко­ми­си­је, ко­је ка­жу да је нео­п­ход­на ве­ћи­на од 50 од­сто упи­са­них би­ра­ча за успех ре­фе­рен­ду­ма - из­ја­вио је у уторак за "Но­во­сти" Ср­ђан Ђу­рић, шеф кан­це­ла­ри­је за ме­ди­је Вла­де Ср­би­је.
- Ман­дат го­спо­ди­на Лај­ча­ка де­фи­ни­сан је ста­во­ви­ма Ве­не­ци­јан­ске ко­ми­си­је и сма­тра­мо да се мо­ра до­след­но спро­ве­сти њи­хо­во ми­шље­ње - ре­као нам је Ђу­рић.
П. В.

РЕ­ФЕ­РЕН­ДУМ­СКА ВЕ­ЋИ­НА У - БИ­РАЧ­КИМ КУ­ТИ­ЈА­МА
ДВО­СТРУ­КА ШАН­СА
ПОД­ГО­РИ­ЦА - Би­ло да Евро­па пре­по­ру­чи ре­фе­рен­дум­ску ве­ћи­ну од упи­са­них или од иза­шлих би­ра­ча - циљ иза­сла­ни­ка Ми­ро­сла­ва Лај­ча­ка је по­стиг­нут. И власт и опо­зи­ци­ја мо­ра­ће да из­ве­ду на би­ра­ли­шта што ви­ше сво­јих при­ста­ли­ца и та­ко по­ве­ћа­ју сво­ју шан­су за по­бе­ду!
Ова је су­шти­на ли­ци­ти­ра­ња по­след­њих да­на у Цр­ној Го­ри - хо­ће ли ве­ћи­на ко­ју ће, као пред­лог ЕУ, у среду у Под­го­ри­цу до­не­ти Лај­чак, би­ти 55 од­сто од иза­шлих би­ра­ча, или (око) 45 од­сто упи­са­них. Оба та­бо­ра, ме­ђу­тим, не­за­до­вољ­на су ова­квим ре­ше­њем.
Вла­да­ју­ћа ко­а­ли­ци­о­на Со­ци­јал­де­мо­крат­ска пар­ти­ја по­но­ви­ла је у уторак да не­ће при­хва­ти­ти евен­ту­ал­ну по­ну­ду ЕУ од 55 од­сто иза­шлих би­ра­ча, а ко­ор­ди­на­тор По­кре­та за не­за­ви­сност Ра­де Бо­јо­вић ре­као је да "та­ква по­ну­да за­слу­жу­је да бу­де гла­сно од­би­је­на".
Пре­ма ми­шље­њу пот­пред­сед­ни­ка цр­но­гор­ске Скуп­шти­не Дра­га­на Ку­јо­ви­ћа "цр­но­гор­ска власт би на­пра­ви­ла исто­риј­ску гре­шку уко­ли­ко би то при­хва­ти­ла".
Из На­род­не стран­ке са­оп­ште­но је да је за ову пар­ти­ју не­при­хва­тљи­во би­ло ко­је ре­ше­ње осим по­ло­ви­не плус је­дан од упи­са­них би­ра­ча. Пред­сед­ник Управ­ног од­бо­ра По­кре­та за др­жав­ну за­јед­ни­цу СЦГ Зо­ран Жи­жић, ре­као је да се од­лу­ка о др­жав­но­прав­ном ста­ту­су Цр­не Го­ре мо­же до­не­ти је­ди­но ве­ћи­ном од 50 од­сто плус је­дан упи­сан би­рач и по­твр­дом дво­тре­ћин­ском ве­ћи­ном у цр­но­гор­ском пар­ла­мен­ту.
В. Р.