ПОД­ГО­РИ­ЦА - Ни је­дан по­ку­шај ује­ди­ње­ња цр­но­гор­ске опо­зи­ци­је до са­да ни­је ус­пео, иако СНП, СНС, НС и ДСС има­ју нај­ма­ње два за­јед­нич­ка ци­ља: ру­ше­ње вла­сти Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа и очу­ва­ње за­јед­нич­ке др­жа­ве.
У овом пр­вом, из­гле­да, фронт био тре­ба­ло да бу­де про­ши­рен за јед­ну зна­чај­ну НВО - Гру­пу за про­ме­не (ГЗП). Су­срет ли­де­ра СНП Пре­дра­га Бу­ла­то­ви­ћа и ди­рек­то­ра ГЗП Не­бој­ше Ме­до­је­ви­ћа мо­гао би да бу­де "ем­бри­он" бу­ду­ћег са­ве­за, што у пр­вим ре­а­го­ва­њи­ма по­др­жа­ва­ју и дру­ге опо­зи­ци­о­не стран­ке.
- Свр­га­ва­ње ак­ту­ел­ног ре­жи­ма је за­јед­нич­ки циљ - ка­же Иван­ка Ан­то­нић, порт­па­рол На­род­не стран­ке.
И у СНС по­др­жа­ва­ју са­рад­њу са ГЗП ко­ја се, сма­тра функ­ци­о­нер те стран­ке До­бри­ло Де­де­ић, бо­ри про­тив ко­руп­ци­је и кри­ми­на­ла, па са­мим тим и про­тив Ђу­ка­но­ви­ћа.
Шта, ме­ђу­тим, евен­ту­ал­ни но­ви са­ве­зи мо­гу до­не­ти у прак­си - по­што власт, без има­ло ре­зер­ви, на­ја­вљу­је нај­пре ре­фе­рен­дум па тек он­да из­бо­ре на ко­ји­ма би "цр­но­гор­ски ДОС" тре­ба­ло да опро­ба сна­ге са Ђу­ка­но­ви­ћем? Из овог пи­та­ња про­из­и­ла­зи дру­го: мо­гу ли се опо­зи­ци­о­не стран­ке, плус ГЗП и дру­ге "ан­ти­ре­жим­ске сна­ге", удру­жи­ти на те­ми ре­фе­рен­дум?
- Опо­зи­ци­ја је об­је­ди­ње­на у ста­ву за за­јед­нич­ку др­жа­ву, што смо ја­сно ре­кли у пи­сму ви­со­ком пред­став­ни­ку ЕУ Ха­ви­је­ру Со­ла­ни - ка­же за "Но­во­сти" Но­ви­ца Ста­нић, пот­пред­сед­ник Срп­ске на­род­не стран­ке. - Са­мо је по­треб­но да све стран­ке у то­ме оста­ну до­след­не. Ре­фе­рен­дум је не­по­тре­бан, тре­ба про­ме­ни­ти ре­жим у Цр­ној Го­ри. Ако део опо­зи­ци­је кре­не да раз­го­ва­ра са вла­сти­ма о усло­ви­ма за ре­фе­рен­дум, при­ста­ће и на оно што твр­ди Не­бој­ша Ме­до­је­вић - да је Ђу­ка­но­вић спре­ман да ку­пи 100 хи­ља­да гла­со­ва за не­за­ви­сност! У том слу­ча­ју, де­си­ће се да ће СНС би­ти је­ди­на опо­зи­ци­ја - у не­за­ви­сној Цр­ној Го­ри.
У СНС и да­ље тра­же да се сви опо­зи­ци­о­ни ли­де­ри и пи­сме­но оба­ве­жу да не­ће пре­го­ва­ра­ти са Ми­лом Ђу­ка­но­ви­ћем о ре­фе­рен­ду­му.
Нај­ва­жни­ји "играч" је, ипак, СНП. У шту­ром са­оп­ште­њу са прек­си­ноћ­не сед­ни­це Глав­ног од­бо­ра те пар­ти­је по­тен­ци­ра се, пре све­га, да се "ду­бо­ка др­жав­на и дру­штве­на кри­за" у Цр­ној Го­ри "не мо­же успе­шно и де­мо­крат­ски ре­ши­ти без пу­не са­рад­ње свих ре­ле­вант­них по­ли­тич­ких сна­га са ЕУ". Раз­ли­чи­то се, ме­ђу­тим, ту­ма­чи став да ће СНП кон­струк­тив­но са­ра­ђи­ва­ти са ЕУ "око свих пи­та­ња".
- Ни­ка­квих ди­рект­них раз­го­во­ра са Ђу­ка­но­ви­ћем не мо­же би­ти. До­след­ни смо том ста­ву, а зна­мо да је и СНП - ре­као нам је Пре­драг По­по­вић, пред­сед­ник На­род­не стран­ке.
Хо­ће ли се о ре­фе­рен­дум­ским усло­ви­ма, упр­кос све­му, раз­го­ва­ра­ти са цр­но­гор­ским вла­сти­ма, са­мо уз по­сред­ство ЕУ?
- По­сле из­ве­шта­ја Са­ве­та ми­ни­ста­ра ЕУ ће од­ре­ди­ти свог пред­став­ни­ка, ка­да ће­мо има­ти пре­ци­зан став. Раз­го­вор са ЕУ не до­во­ди­мо у пи­та­ње - ка­же По­по­вић. - На­дам се да ће у то­ме опо­зи­ци­ја би­ти је­дин­стве­на. Со­ли­ра­ње, као што то чи­ни СНС, ни­ко­ме не иде у при­лог.

ОДВО­ЈЕ­НО
ДВО­ЈИ­ЦА уче­сни­ка прек­су­тра­шње пле­нар­не сед­ни­це Ве­не­ци­јан­ске ко­ми­си­је из Цр­не Го­ре, Ран­ко Кри­во­ка­пић, пред­сед­ник цр­но­гор­ског пар­ла­мен­та и Ве­ли­зар Ка­лу­ђе­ро­вић ис­пред СНП, при­пре­ма­ју одво­је­не стра­те­ги­је за на­ступ пред европ­ским екс­пер­ти­ма. Кри­во­ка­пић и Ка­лу­ђе­ро­вић, са­зна­ју "Но­во­сти", као пред­став­ни­ци вла­сти и опо­зи­ци­је, спре­ма­ју аманд­ма­не на пр­ви текст из­ве­шта­ја ВК.
Опо­зи­ци­о­не пар­ти­је ју­че су уса­гла­си­ле став и из­ме­ђу оста­лог, по­но­ви­ће зах­тев да се др­жа­вља­ни­ма Цр­не Го­ре у Ср­би­ји омо­гу­ћи да гла­са­ју, као и да ве­ћи­на нео­п­ход­на за про­ме­ну др­жав­но прав­ног ста­ту­са бу­де 50 од­сто плус је­дан упи­сан би­рач.