Ни­су ми­сли­ли на Цр­ну Го­ру

В.Н.

26. 06. 2005. у 18:45

Цр­но­гор­ска опо­зи­ци­ја по­здра­вља ре­зо­лу­ци­ју Са­ве­та Евро­пе, власт се огра­ђу­је. По­крет за европ­ску државну за­јед­ни­цу СЦГ оце­нио је да нај­но­ви­је пре­по­ру­ке Пар­ла­мен­тар­не скуп­шти­не СЕ о уки­да­њу огра­ни­че­ња пра­ва гла­са, ом

ПОД­ГО­РИ­ЦА - Пар­ла­ме­нар­на скуп­шти­на СЕ усво­ји­ла је ре­зо­лу­ци­ју и пре­по­ру­ку Ко­ми­те­ту ми­ни­ста­ра о уки­да­њу огра­ни­че­ња пра­ва гла­са на те­ри­то­ри­ја­ма зе­ма­ља чла­ни­ца те ор­га­ни­за­ци­је, што је у Цр­ној Го­ри има­ло снажног од­је­ка.
Се­кре­тар Клу­ба по­сла­ни­ка СНП-а у цр­но­гор­ском пар­ла­мен­ту Са­ша Да­мја­но­вић ка­зао је да је ре­зо­лу­ци­ја са­мо раз­ра­да пре­по­ру­ка из 2001., као и Ве­не­ци­јан­ске ко­ми­си­је из де­цем­бра про­шле го­ди­не.
- За СНП по­себ­но су бит­не оне тач­ке Ре­зо­лу­ци­је, ко­је го­во­ре о пра­ву, свих др­жа­вља­на да гла­са­ју, без об­зи­ра где су на­ста­ње­ни, ка­зао је Да­мја­но­вић.
Ре­зо­лу­ци­ју СЕ по­здра­ви­ла је и Срп­ска на­род­на стран­ка, и њен пред­сед­ник Ан­дри­ја Ман­дић ре­као је да је "то до­бар ко­рак у од­но­су на пи­та­ње ре­фе­рен­ду­ма ко­ји се одржавају у зе­мља­ма чла­ни­ца­ма СЕ",.
- То је пре­по­ру­ка ко­ја је из­у­зет­но зна­чај­на за нас у Цр­ној Го­ри и државној за­јед­ни­ци, јер са њом от­кла­ња­ју не­ке не­до­у­ми­це ко­је су по­сто­ја­ле у прет­ход­ном пе­ри­о­ду. Те не­до­у­ми­це пр­вен­стве­но су ве­за­не за пра­во гла­са свих др­жа­вља­на на евен­ту­ал­ном ре­фе­рен­ду­му, об­ја­снио је Ман­дић.
Ви­со­ки функ­ци­о­нер ДПС Ми­о­драг Ву­ко­вић на­гла­сио је да Ре­зо­лу­ци­ја Са­ве­та Евро­па не­ма ни­ка­кве ве­зе са Ср­би­јом и Цр­ном Го­ром.
- Из тог до­ку­мен­та не мо­гу се из­вла­чи­ти ни­ка­кве кон­се­квен­це ка­да су у пи­та­њу чла­ни­це државне за­јед­ни­це, оце­нио Ву­ко­вић и до­дао да је СЕ по­ме­ну­том ре­зо­лу­ци­јом предложио ре­ше­ње про­бле­ма по­ли­тич­ког ста­ту­са гра­ђа­на ко­ји до­ла­зе из по­је­ди­них зе­ма­ља Евро­пе.
- У тек­сту де­фи­ни­тив­но ни­је по­ме­ну­та ни Цр­на Го­ра, ни Ср­би­ја, ни цр­но­гор­ски ре­фе­рен­дум, каже Ву­ко­вић, а сли­чан је став Со­ци­јал­де­мо­крат­ске пар­ти­је, ко­а­ли­ци­о­ног парт­не­ра ДПС.
- Ре­зо­лу­ци­ја има циљ да ло­кал­ном ста­нов­ни­штву омо­гу­ћи да у пот­пу­но­сти пар­ти­ци­пи­ра у из­бор­ним про­це­си­ма и пот­пу­но бу­де из­јед­на­че­но са до­ми­цил­ним, ка­зао је Бра­ни­слав Ра­ду­ло­вић, порт­па­рол СДП.
В. Р.

Сад је све ја­сно
ПОД­ГО­РИ­ЦА - По­крет за европ­ску државну за­јед­ни­цу СЦГ оце­нио је да нај­но­ви­је пре­по­ру­ке Пар­ла­мен­тар­не скуп­шти­не СЕ о уки­да­њу огра­ни­че­ња пра­ва гла­са, омо­гу­ћа­ва­ју др­жа­вља­ни­ма Цр­не Го­ре ко­ји живе у Ср­би­ји да гла­са­ју на ре­фе­рен­ду­му о не­за­ви­сно­сти.
По­крет је у са­оп­ште­њу на­вео да ре­зо­лу­ци­ја Пар­ла­мен­тар­не скуп­шти­не СЕ омо­гу­ћа­ва др­жа­вља­ни­ма "ста­рог кон­ти­нен­та да гла­са­ју у сво­јим ма­тич­ним државама".
"Са­вет Евро­пе је до­нео пре­по­ру­ке и упут­ства ко­ји се не ти­чу са­мо Цр­не Го­ре већ и це­ле Евро­пе, чи­ме је је­дан од глав­них режимских аду­та пао у во­ду", оце­нио је По­крет за за­јед­нич­ку државу.
И По­крет за за­јед­нич­ку европ­ску државу Ср­би­је и Цр­не Го­ре, по­здра­вио је ре­зо­лу­ци­ју Пар­ла­мен­та Са­ве­та Евро­пе ко­јом се пре­по­ру­чу­је пра­во гла­са свим, др­жа­вља­ни­ма, без об­зи­ра на њи­хо­во ме­сто ста­но­ва­ња.
Оче­ку­је­мо од надлежних ор­га­на Ср­би­је и Цр­не Го­ре да по­сту­пе по овим пре­по­ру­ка­ма. На­да­мо се да не­ће­мо ду­го че­ка­ти да вла­сти Цр­не Го­ре омо­гу­ће сво­јим др­жа­вља­ни­ма да ко­ри­сте би­рач­ко пра­во без на­ме­та­ња по­себ­них усло­ва и да не­ће ин­си­сти­ра­ти да бу­ду из­у­зе­так у Евро­пи.
Са­да је, ваљ­да, кри­стал­но ја­сно да су за це­лу Евро­пу ово ису­ви­ше озбиљ­на пи­та­ња да би мо­гла би­ти пред­мет днев­но­по­ли­тич­ке про­па­ган­де, ка­ко се то про­те­клих ме­се­ци ра­ди­ло у Цр­ној Го­ри од стра­не вла­сти у Под­го­ри­ци, каже се у са­оп­ште­њу По­кре­та за за­јед­нич­ку државу Ср­би­је и Цр­не Го­ре.

БРАН­КО ЛУ­КО­ВАЦ НА­ЈА­ВИО
ДА­ТУМ РЕ­ФЕ­РЕН­ДУ­МА
ПОД­ГО­РИ­ЦА - Ко­ор­ди­на­тро По­кре­та за не­за­ви­сну Цр­ну Го­ру Бран­ко Лу­ко­вац на­ја­вио је мо­гућ­ност да По­крет убр­зо предложи пред­сед­ни­ку Ре­пу­бли­ке и Скуп­шти­ни да­тум за­ка­зи­ва­ња ре­фе­рен­ду­ма о државноправном ста­ту­су Цр­не Го­ре.
Лу­ко­вац је ре­као да се на су­тра­шњој до­на­тор­ској сед­ни­ци По­кре­та у Под­го­ри­ци оче­ку­је од­зив сто­ти­нак пред­у­зет­ни­ка - до­на­то­ра из цен­трал­ног де­ла Ре­пу­бли­ке, ко­ји ће сво­јим нов­ча­ним и дру­гим при­ло­зи­ма по­мо­ћи оства­ри­ва­ње тог про­јек­та.
"На је­сен ће­мо упу­ти­ти апел и гра­ђа­ни­ма да, ако желе, ма­кар сим­бо­лич­но, јед­ним евром, ма­те­ри­јал­но подрже про­је­кат не­за­ви­сне Цр­не Го­ре", ка­зао је Лу­ко­вац.
Он је од­ба­цио оптужбе из опо­зи­ци­о­них пар­ти­ја да се ра­ди о обич­ном "ре­ке­ту" цр­но­гор­ског режима пре­ма по­слов­ним љу­ди­ма и гра­ђа­ни­ма, ис­ти­чу­ћи да ин­ди­ви­ду­ал­ни по­зи­ви на са­ста­на­ке ни­су ни­ка­ква тај­на и да су упу­ће­ни на ве­ли­ки број адре­са, без об­зи­ра на пар­тиј­ску при­пад­ност.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације