У петак 31. јануара истиче рок за евидентирање података о стварном власнику правних лица у Централној евиденцији, објавила је Агенција за привредне регистре (АПР).

Обавеза евидентирања настала је изменама и допуна Закона о централној евиденцији, а против оних који не доставе у датом року податке о стварних власницима АПР ће подносити захтеве за покретање прекршајног поступка.

Већ од фебруара АПР, ће прекршајне пријаве подносити и против новооснованих правних лица и њихових заступника ако у року од 15 дана од оснивања не евидентирају стварне власнике.

Распон новчане казне за ову врсту прекршаја је од 500.000 динара до 2.000.000 динара за правна лица, док је за одговорно лице предвиђена казна од 50.000 динара до 150.000 динара, упозорило је Министарство привреде.

Подаци о стварним власницима подносе се електронски, а обавезни да пријаве податке су заступници привредних друстава и друштава у ликвидацији, задруга, огранака страних привредних друштава, удружења и пословних удружења, фондација, задужбина, установа и страних представништава привредних друштава.