МЕЂУ свим корисницима јавних средстава, највеће грешке и неправилности праве општине, градови, јавна предузећа, комунална предузећа, али и здравствене установе. Тако су лањске ревизије показале да је током 2017. неправилно потрошено 217 милијарди динара буџетског новца.

Овако у разговору за "Новости" председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор Душко Пејовић, разјашњава ко не поштује правила у располагању државним парама.

* О којим конкретно грешкама и неправилностима је реч?

- Грешке утврђене у финансијској ревизији односе се на погрешна евидентирања пословних промена и извршених трансакција, погрешном утврђивању пословног резултата, проблеме код коришћења различитих апликација у књиговодству, грешке код састављања и обелодањивања финансијских извештаја. Неправилности у пословању се највише односе на јавне набавке, преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, обрачун и исплату плата и зарада, исплату без правног основа и без валидне документације, код припреме и доношења финансијских планова и буџета, пописа имовине и обавеза и друго. Ипак, код неких јавних средстава уочили смо напредак у поправљању откривених неправилности.

Прочитајте још: ДРИ: Неке локалне самоуправе ненаменски трошиле субвенције

* Да ли је неодговорност или незнање главни узрок трошења јавних средстава мимо прописа?

- Јавним средствима се може још боље располагати јер за то има потребе, могућности и простора. Главни узрок настанка откривених неправилности и несврсисходности код корисника јавних средстава је у томе што систем интерних контрола не функционише у довољној мери ефикасно и функционално. Такође, треба повећати интегритет и компетентност код руководства и код запослених. То значи да постоје проблеми и у недовољној одговорности и недовољном знању. Одговорна лица корисника јавних средстава треба да повећају управљачку одговорност и да јасније и снажније искажу одговарајући "тон са врха".

КО ЈЕ РЕВИЗОР РЕВИЗОРУ КО контролише рад Државне ревизорске институције? - За контролу рада Институције надлежна је Народна скупштина, којој сваке године подносимо извештај. Постоји и колегијални преглед, који обавља друга врховна ревизорска институција или специјализована институција, као што је СИГМА. Ниједан колегијални преглед није урађен 12 година, али сада као што сам обећао у свом програму, СИГМА је већ почела да обавља овај поступак.

* Колико сте до сада поднели пријава против корисника јавних средстава и какав је резултат?

- ДРИ је до сада, од почетка свог рада 2007. године, поднео више од 2.100 захтева за покретање прекршајног поступка. У више од 1.000 ових поступака одговорна лица су платила новчане казне и процеси су завршени. Поднето је и 260 кривичних пријава, од чега је 60 поступака завршено на начин да су се одговорна лица споразумела са тужилаштвом и платила одређени новчани износ. Поднето је и 180 пријава за привредни преступ, и око 200 информација надлежним тужилаштвима у вези са одређеним чињеницама које су уочене у току ревизије, а могу да буду индикатор за постојање неког кривичног дела.

* Повећали сте број такозваних ревизија сврсисходности?

- То су ревизије будућности. Њима проверавамо да ли су јавна средства уложена за праве ствари, да ли се праве ствари раде на прави начин и да ли се ради јефтино, односно да ли се јавна средства троше економично, ефикасно и ефективно и да ли су остварени планирани циљеви. На пример, да ли је услуга плаћена онолико колико вреди? Већ смо ове године почели са ревизијама сврсисходности из различитих области: од заштите животне средине и социјалне заштите, преко ИТ система, до доступности и исправности воде за пиће. Радићемо и ревизије у области комуналних делатности и пружања јавних услуга, како из угла утврђивања њихових цена, тако и из угла њиховог квалитета, што је за грађане веома важно.


ИСПРАВЉАЊЕ ГРЕШАКА

НАЈАВИЛИ сте и већу отвореност података о ревизији?

- Сви ревизорски извештаји се објављују на нашој интернет страници. Планирамо да ту отвореност у наредном периоду повећамо. То се посебно односи на податке и информације које настају у постревизионом периоду, када је веома важно да се јавно види како је субјект ревизије поступио у поступку отклањања откривених неправилности и несврсисходности.


Прочитајте још: Ревизори: Изван књига дугови, опрема, телефони...


МОДЕРНЕ ПРОМЕНЕ

КАКО оцењујете своју прву годину на месту генералног државног ревизора?

Доста смо урадили у модернизацији ДРИ, како би ишао у корак са врховним ревизорским институцијама на европском и на глобалном нивоу. Ту пре свега мислим на промене у начину руковођења, на стратешком плану, у организационој структури и организационој култури, начину планирања ревизије, извештавању, презентовању ревизорских извештаја, повећању обука, повећању квалитета и уверавања у квалитет ревизије.