БЕ­О­ГРАД - Оф-шор фир­ма са Ислан­да "Атлас вен­ту­ра хол­динг" је по­ста­ла но­ви ве­ћин­ски вла­сник хо­те­ла "Ма­же­стик". Па­кет од 51,46 од­сто ак­ци­ја у "Ма­же­сти­ку" пре­у­зе­ли су од фир­ме "Атлас си­стем" Бе­о­град. Це­на за па­кет од 51,46 од­сто ак­ци­ја "Ма­же­сти­ка" је око 2,23 ми­ли­о­на евра и го­то­во је у цент иста оној по ко­јој их је "Атлас си­стем" ку­пио од ма­лих ак­ци­о­на­ра пре не­ко­ли­ко ме­се­ци.
Оно што у овој пре­про­да­ји па­да уочи су ису­ви­ше слич­ни на­зи­ви про­дав­ца и куп­ца. "Атлас ..." је у оба на­зи­ва фир­ме. А, да ли це­ла ова тран­сак­ци­ја пред­ста­вља са­мо дис­ло­ци­ра­ње адре­се јед­ног те истог ка­пи­та­ла, мо­же са­мо да се на­га­ђа.
Зва­нич­ни по­да­ци ка­жу да је 100-про­цент­ни вла­сник "Атлас си­сте­ма" Бе­о­град при­вред­ник Ду­шко Кне­же­вић. У тек­сту по­ну­де за пре­у­зи­ма­ње "Атлас вен­ту­ре хол­динг" пи­ше да је то пред­у­зе­ће ре­ги­стро­ва­но у ок­то­бру 2005. на Ислан­ду, да је ди­рек­тор те фир­ме из Лих­тен­штај­на То­мас Ниг, а вла­сник оф-шор фир­ма "Ер­нест Ниг труст ме­надж­мент ест". Ко је вла­сник фир­ме "Ер­нест Ниг труст ме­надж­мент ест", од­но­сно чи­ји је ту ка­пи­тал не­ма по­да­та­ка.
Це­на, ина­че, од 2,23 ми­ли­о­на евра за па­кет од 51,46 од­сто ак­ци­ја "Ма­же­сти­ка" пред­ста­вља су­му јед­на­ку књи­го­вод­стве­ној вред­но­сти овог пре­сти­жног бе­о­град­ског хо­те­ла. Оно што је, ме­ђу­тим, чи­ње­ни­ца је да је и "Атлас" Бе­о­град, као и са­да "Атлас" Исланд, ту ку­по­ви­ну оба­вио кроз про­цес по­ну­да за пре­у­зи­ма­ње, на ко­ји су јед­на­ко мо­гли да се при­ја­ве сви дру­ги по­тен­ци­јал­ни куп­ци. Али, ни у јед­ном од та три кру­га ни јед­ног кон­ку­рен­та ни­је би­ло.
Оно што је у све­му овом нај­те­же за раз­у­ме­ти је од­су­ство Ак­циј­ског фон­да у про­да­ји свог па­ке­та од 41,41 од­сто ак­ци­ја у "Ма­же­сти­ку".