Век од го­ди­на и пе­ра

Д. Бт.

петак, 08. 09. 2006. у 18:14

Век од го­ди­на и пе­ра
Под ин­вен­тив­ним на­сло­вом "Злат­ни век Ми­ро­сла­ва Јо­си­ћа Ви­шњи­ћа" - 60 го­ди­на жи­во­та плус 40 го­ди­на пи­са­ња - у Сом­бо­ру се одр­жа­ва скуп по­све­ћен де­лу овог са­мо­свој­ног, на­гра­ђи­ва­ног и ви­со­ко це­ње­ног срп­ског пи­сца.
О Јо­си­ће­вим књи­га­ма као што су "Ле­па Је­ле­на", "При­ступ у кап и се­ме" и "Од­бра­на и про­паст Бо­дро­га у се­дам бур­них го­ди­шњих до­ба", "ТВЦ", бе­се­ди­ће: Сне­жа­на Бра­јо­вић, Сла­ђа­на Илић, Со­ња Ка­пе­та­нов, Мир­ја­на Д. Сте­фа­но­вић, Лји­ља­на Шоп, Ду­шан Бо­шко­вић, Ђор­ђи­је Ву­ко­вић, До­бри­ца Га­јић, Јо­ван Де­лић, Сто­јан Ђор­ђић, Алек­сан­дар Илић, Лју­би­ша Је­ре­мић, Ми­ро Лом­пар, Но­ви­ца Ми­лић, Мар­ко Не­дић, Ми­ли­вој Не­нин, Деј­вид Но­рис, Јо­ван Пеј­чић, Ва­си­ли­је Ра­ди­кић, До­бри­во­је Ста­но­је­вић, Ра­ди­вој Сто­ка­нов, Гој­ко Те­шић.
Овим по­во­дом пи­сац, ко­ји је ина­че по­знат по то­ме што не да­је ин­тер­вјуе, за "Но­во­сти" је ре­као:
- У Сом­бо­ру, ко­ји је мој род­ни крај, имао сам пре че­ти­ри де­це­ни­је пр­во књи­жев­но ве­че и об­ја­вио пр­ву књи­гу, Из­у­зет­но је ле­по кад вам ваш град ука­зу­је ова­кву част. Ка­ко је ре­као Гој­ко Те­шић, при­ре­ђи­вач збор­ни­ка тек­сто­ва о мо­јим књи­га­ма "Ве­нац кри­тич­ких ра­до­ва", овај ве­ли­ки окру­гли сто је ве­ли­ки скуп при­ја­те­ља и истин­ских љу­би­те­ља мог књи­жев­ног де­ла. И за­и­ста имао сам сре­ће са кри­ти­ком и кри­ти­ча­ри­ма ко­ји су уме­ли да про­чи­та­ју мо­је књи­ге и да их ту­ма­че на за­ни­мљив и нео­би­чан на­чин.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (1)