Не­спо­ра­зу­ми око 41. Филм­ских су­сре­та у Ни­шу (из­бор фил­мо­ва, спор око на­гра­де "Па­вле Ву­ји­сић" по исту­па­њу јед­ног чла­на жи­ри­ја - Ми­ки­ја Ма­ној­ло­ви­ћа), на­ста­ви­ће се по свој при­ли­ци и то­ком фе­сти­ва­ла. По­је­ди­ни про­ду­цен­ти твр­де да су уце­ње­ни ли­ми­ти­ра­ном по­ну­дом од 50.000 ди­на­ра за про­јек­ци­ју фил­ма на фе­сти­ва­лу!
- Би­ло је чар­ки, усло­вља­ва­ња и про­ду­це­на­та ко­ји су од­би­ли на­ше усло­ве - ка­же Ве­сна Бра­тић, ди­рек­тор 41. Филм­ских су­сре­та, ко­је ће ина­че отво­ри­ти глу­ми­ца Ру­жи­ца Со­кић. - То је, ме­ђу­тим, прак­са сва­ке го­ди­не и ре­дов­но пра­ти ор­га­ни­за­ци­ју сва­ког фе­сти­ва­ла. Јед­ног про­ду­цен­та смо од­би­ли, али ње­го­во име не же­ли­мо да об­ја­ви­мо.
Из­ве­сно је да сви до­ма­ћи фе­сти­ва­ли има­ју исти про­блем, али је чи­ње­ни­ца да су по осни­ва­њу ове ма­ни­фе­ста­ци­је, ко­ја је не­по­сред­но по­све­ће­на глу­мач­ким оства­ре­њи­ма, про­ду­цен­ти пла­ћа­ли да се њи­хов филм уоп­ште по­ја­ви на ре­пер­то­а­ру, ка­же Во­ја Ми­рић пред­став­ник Удру­же­ња филм­ских глу­ма­ца. Мирћ ис­ти­че да ни је­дан про­ду­цент ни­је до­био ни 50 по­сто од про­да­тих ка­ра­та за филм­ски до­га­ђај, ко­ли­ко је до­био уче­шћем на овом је­дин­стве­ном ску­пу.
- Си­гур­но је да се ни­смо ру­ко­во­ди­ли ис­кљу­чи­во умет­нич­ким стан­дар­ди­ма при­ли­ком ода­би­ра­ња фил­мо­ва, али ми­слим да је овај пре­сек про­шло­го­ди­шње про­дук­ци­је, бо­љи у од­но­су на прет­ход­не го­ди­не - оце­њу­је Све­ти­слав Гон­цић, умет­нич­ки ди­рек­тор фе­сти­ва­ла.
Пу­бли­ка у Ни­шу, ко­ја је по­зна­та као строг су­ди­ја, про­це­ни­ће и са­ма већ на­ред­не не­де­ље на ко­ји је на­чин утро­ше­но 16 ми­ли­о­на и 100.000 ди­на­ра бу­дже­та фе­сти­ва­ла. А ко­ли­ко је ин­фор­ми­са­на о фе­сти­ва­лу, нај­бо­ље го­во­ри по­да­так да у гра­ду до ју­че (шест да­на пред фе­сти­вал) ни­је по­ста­вље­на ни­јед­на ре­кла­ма јер је по ми­шље­њу чла­но­ва Са­ве­та Фе­сти­ва­ла "за то ра­но"!?


ДО­БИТ­НИК - УЛ­МАН­СКИ?
НЕ­ЗВА­НИЧ­НА ин­фор­ма­ци­ја да је Ре­на­та Ул­ман­ски до­бит­ник на­гра­де "Па­вле Ву­ји­сић", ко­ју на Филм­ским су­сре­ти­ма тра­ди­ци­о­нал­но до­де­љу­је Удру­же­ње филм­ских глу­ма­ца, би­ла је ак­ту­ел­на и ју­че. Удру­же­ње ће зва­нич­но, тек уочи са­мог отва­ра­ња фе­сти­ва­ла об­ја­ви­ти од­лу­ку до­не­ту по из­бо­ру жи­ри­ја у са­ста­ву (Ни­ко­ла Си­мић, Ру­жи­ца Со­кић), окр­ње­ном по­сле исту­па­ња Ми­о­дра­га Ми­ки­ја Ма­ној­ло­ви­ћа, ко­ји је сма­трао да је ли­ста кан­ди­да­та на ко­ме су се по­ред Ул­ман­ски, на­шли Бог­дан Ди­клић, Мар­ко Ни­ко­лић, Пе­тар Краљ и Слав­ко Шти­мац - не­пот­пу­на. Сва је при­ли­ка да је кри­те­ри­јум го­ди­на био пре­су­дан за до­де­лу, као не­дво­сми­слен по­ка­за­тељ глу­мач­ког ис­ку­ства.
- На­гра­да ће се ре­гу­лар­но уру­чи­ти 24. ав­гу­ста, јер не­ма раз­ло­га да се про­це­ду­ра и по­ред свих по­те­шко­ћа не оба­ви до кра­ја - ка­же Во­ја Ми­рић.