На отва­ра­њу не­кад углед­не по­зо­ри­шне смо­тре у Ду­бр­ов­ни­ку тре­ба­ло је да при­су­ству­ју и ше­фо­ви др­жа­ва оку­пље­ни на "НА­ТО са­ми­ту" ко­ји се исто­вре­ме­но одр­жа­вао у овом гра­ду. Пред­сед­ник Стје­пан Ме­сић и пре­ми­јер Иво Са­на­дер по­ја­ви­ли су се, ме­ђу­тим, са­мо у дру­штву го­сти­ју из Гру­зи­је, а чи­ње­ни­ца да је пре­ми­јер Цр­не Го­ре Ми­ло Ђу­ка­но­вић не­по­же­љан, бри­жљи­во је за­та­шка­на. По за­вр­шет­ку "НА­ТО са­ми­та" Ђу­ка­но­вић се, уме­сто на трг пред ду­бро­вач­ком цр­квом Све­тог Вла­ха за­пу­тио на гра­нич­ни пре­лаз Де­бе­ли бри­јег. Ло­кал­на удру­же­ња рат­них ве­те­ра­на за­пре­ти­ла су да ће ор­га­ни­зо­ва­ти де­мон­стра­ци­је с тран­спа­рен­ти­ма "Ђу­ка­но­ви­ћу, го хо­ме!" ако се "пре­ми­јер агре­сор" по­ја­ви на отва­ра­њу "Ду­бро­вач­ких љет­њих ига­ра". Нје­гов до­ла­зак у Ду­бр­ов­ник би­ло ко­јим по­во­дом до­жи­вља­ва­ју као не­при­јат­но из­не­на­ђе­ње и отво­ре­ну про­во­ка­ци­ју. Ђу­ка­но­вић се за­то вра­тио у Цр­ну Го­ру, а пре­ми­је­ру Иви Са­на­де­ру оста­ло је да по­гле­да на­ступ сво­је кће­р­ке у пред­ста­ви у ко­јој је слав­ни Пе­ро Квр­гић све­ден на "уло­гу" ста­ти­сте, као и да по­на­вља по­ли­тич­ку па­ро­лу из Ду­бр­ов­ни­ка, Кни­на и Сми­ља­на, да на "ју­го­и­сто­ку Еуро­пе ви­ше ни­кад не­ће би­ти ра­та"...