ДА је за­пе­ло, за­пе­ло је. На­ци­о­нал­ни по­сао пр­вог ре­да, са­ста­вља­ње Срп­ске ен­ци­кло­пе­ди­је, са­да је те­ма у не­га­тив­ном кон­тек­сту. Су­де­ћи пре­ма ре­чи­ма пред­сед­ни­ка Уре­ђи­вач­ког од­бо­ра, ака­де­ми­ка Че­до­ми­ра По­по­ва, ко­је је упу­тио на Скуп­шти­ни СА­НУ и из­нео у ју­че­ра­шњем раз­го­во­ру за наш лист, рад на Ен­ци­кло­пе­ди­ји до­ве­ден је у пи­та­ње, а бре­ме кри­ви­це ста­вље­но је на ле­ђа Ра­до­ша Лју­ши­ћа, ди­рек­то­ра За­во­да за удж­бе­ни­ке и на­став­на сред­ства.
Про­зва­ни Лју­шић, пре­ко "Но­во­сти", са­да пр­ви пут у јав­ност из­но­си, ка­ко ка­же, пра­ву по­за­ди­ну кон­флик­та и са­свим отво­ре­но осве­тља­ва су­шти­ну про­бле­ма:
- Не­спо­ра­зу­ми по­сто­је, али они не­ма­ју не­по­сред­ну ве­зу са осни­ва­њем Лек­си­ко­граф­ског за­во­да, ка­ко то пред­ста­вља ака­де­мик По­пов. За­кон о Ен­ци­кло­пе­ди­ји је ја­сан, он и не по­ми­ње Лек­си­ко­граф­ски за­вод, што зна­чи да се од ње­го­вог осни­ва­ња, бар за са­да, од­у­ста­ло. На прет­ход­не две сед­ни­це уре­ђи­вач­ког од­бо­ра ни­сам по­кре­тао пи­та­ње осни­ва­ња Лек­си­ко­граф­ског за­во­да, али се о овој мо­гућ­но­сти раз­го­ва­ра­ло пре до­но­ше­ња За­ко­на о срп­ској ен­ци­кло­пе­ди­ји.
* Али ака­де­мик По­пов твр­ди дру­га­чи­је?
- Не­до­бро­на­ме­р­на је тврд­ња ака­де­ми­ка По­по­ва да је Лју­шић "за­тра­жио да се због из­ра­де Ен­ци­кло­пе­ди­је осну­је Лек­си­ко­граф­ски за­вод". Исто та­ко не­тач­на је ње­го­ва тврд­ња да је За­вод за удж­бе­ни­ке "по­же­лео ви­ше ком­пе­тен­ци­ја". За­што ака­де­мик По­пов ни­је на­вео где је то ди­рек­тор За­во­да тра­жио "ви­ше ком­пе­тен­ци­ја" и где и ка­да је за­тра­жио осни­ва­ње Лек­си­ко­граф­ског за­во­да по­сле до­но­ше­ња За­ко­на о Ен­ци­кло­пе­ди­ји? Без тих чи­ње­ни­ца ње­го­ва из­ја­ва не­ма ни­ка­кав сми­сао, осим да под­гре­ја­ва оп­струк­ци­ју у ра­ду на овом на­ци­о­нал­ном по­слу.
* Ре­ци­те он­да у че­му је про­блем?
- У нов­цу! За­ко­ном о Срп­ској ен­ци­кло­пе­ди­ји пред­ви­ђе­но је да др­жа­ва упла­ћу­је но­вац за рад на овом по­слу на по­се­бан ра­чун За­во­да за удж­бе­ни­ке, а то зна­чи да нов­цем рас­по­ла­же Уре­ђи­вач­ки од­бор, а не За­вод за удж­бе­ни­ке ни­ти ње­гов ди­рек­тор. За­вод има са­мо да пру­жа по­др­шку у ре­а­ли­за­ци­ји тог нов­ца и то бес­плат­но, као што ће бес­плат­но оба­вља­ти и све дру­ге ад­ми­ни­стра­тив­но-тех­нич­ке по­сло­ве.
* Па шта је спо­р­но у ве­зи са нов­цем и овим што сте ис­при­ча­ли?
- Пред­сед­ник и два чла­на Уре­ђи­вач­ког од­бо­ра из­не­ли су ми­шље­ње да би но­вац из др­жав­ног бу­дже­та тре­ба­ло по­де­ли­ти у два де­ла и та­кав упла­ти­ти на ра­чун СА­НУ и Ма­ти­це срп­ске. Тим пу­тем би се но­вац уто­пио у њи­хо­ве бу­дже­те и рад на Срп­ској ен­ци­кло­пе­ди­ји би био до­ве­ден у пи­та­ње. Нов­цем од­ре­ђе­ним за рад на Срп­ској ен­ци­кло­пе­ди­ји пла­ћа­ли би се оних "сед­мо­ро про­фе­си­о­на­ла­ца" ко­је ака­де­мик По­пов по­ми­ње у раз­го­во­ру за ваш лист. Чи­тав про­блем је у то­ме и ни­је по­те­као од Лју­ши­ћа већ од Поп­ва, и чи­тав сми­сао на­мет­ну­тог про­бле­ма је у то­ме да ли ће се но­вац тро­ши­ти на­мен­ски за Срп­ску ен­ци­кло­пе­ди­ју или ће се њи­ме кр­пи­ти не­до­ста­ци нов­ца у дру­гим про­јек­ти­ма. Схва­там те­жак ма­те­ри­јал­ни по­ло­жај Ма­ти­це срп­ске, али ње­га ака­де­мик По­пов и љу­ди ко­ји је во­де тре­ба да ре­ша­ва­ју на дру­ги на­чин.
* И ка­ко све то да се рас­пе­тља?
- За­вод не­ма на­ме­ру да тра­жи ни­чи­је по­сре­до­ва­ње, већ да се стрикт­но др­жи за­ко­на и да део сво­јих оба­ве­за из­вр­ши на вре­ме и ка­ко ва­ља. Уре­ђи­вач­ку по­ли­ти­ку на Ен­ци­кло­пе­ди­ји во­ди Уре­ђи­вач­ки од­бор, а не За­вод за удж­бе­ни­ке, оту­да про­ис­ти­че ње­го­ва од­го­вор­ност, а ја сам са­мо је­дан од 24 чла­на Од­бо­ра. За­вод оста­је при да­тим обе­ћа­њи­ма и спре­ман је за рад. Ако смо смет­ња успе­шној де­лат­но­сти на овом на­ци­о­нал­ном по­слу, пре­пу­сти­ће­мо пре­у­зе­те оба­ве­зе дру­гом из­да­ва­чу, јер ми има­мо шта да ра­ди­мо. Чак и ако до то­га до­ђе, ни­сам си­гу­ран да ће на­ше по­вла­че­ње за­до­во­љи­ти по­вре­ђе­не су­је­те.

ВО­ЗНИ ПАРК
ЗА­ВОД је ста­вио на рас­по­ла­га­ње Уре­ђи­вач­ком од­бо­ру и сво­ја два во­зи­ла и све што је нео­п­ход­но за успе­шан и бр­жи рад на Срп­ској ен­ци­кло­пе­ди­ји. О то­ме по­сто­ји и од­лу­ка Ко­ле­ги­ју­ма За­во­да за удж­бе­ни­ке и са њом су упо­зна­ти чла­но­ви Уре­ђи­вач­ког од­бо­ра. Реч­ју, За­вод за удж­бе­ни­ке је по­ну­дио и ви­ше од оба­ве­за ко­је му је про­пи­сао За­кон о Срп­ској ен­ци­кло­пе­ди­ји, али то, на­жа­лост, не за­до­во­ља­ва не­чи­је прох­те­ве.