Те­а­тар чу­де­са

З. АВРА­МО­ВИЋ

03. 05. 2006. у 18:57

Те­а­тар чу­де­са
Кру­ше­вач­ко по­зо­ри­ште жи­ви у зна­ку ве­ли­ког ју­би­ле­ја - шест де­це­ни­ја пло­до­но­сног ра­да и по­сто­ја­ња. Овог ме­се­ца го­сто­ва­ња у Бе­о­гра­ду, Зе­ни­ци, До­бо­ју, Кра­гу­јев­цу
Кру­ше­вач­ко по­зо­ри­ште жи­ви у зна­ку ве­ли­ког ју­би­ле­ја - шест де­це­ни­ја пло­до­но­сног ра­да и по­сто­ја­ња. Же­ља нам је да у ових не­ко­ли­ко да­на, што бо­ље мо­же­мо, при­бли­жи­мо гле­да­о­ци­ма исто­ри­ју игре "на да­ска­ма", ка­же управ­ник КП Бра­ни­слав Не­дић, и под­се­тио на да­ле­ки 1. мај 1946. го­ди­не, пр­во­о­ди­гра­ну пред­ста­ву "Ро­ди­тељ­ски дом" и пр­ву ро­лу са­да ве­те­ра­на Вла­сти­ми­ра Сто­иљ­ко­ви­ћа Ђу­зе...
У сед­му де­це­ни­ју је ов­да­шњи те­а­тар за­ко­ра­чио из­ло­жбом "По­зо­ри­шни пла­кат и гра­фич­ко об­ли­ко­ва­ње Кру­ше­вач­ког по­зо­ри­шта 1996-2006" (ли­ков­ним иден­ти­те­том у про­те­клих де­сет го­ди­на), и пред­ста­вом "Те­а­тар чу­де­са" под­се­тио по­зо­ри­шне сла­до­ку­сце на ве­чи­тог Ми­ге­ла Сер­ван­те­са и са­рад­ни­ка дав­но про­ве­ре­них ква­ли­те­та, ре­ди­те­ља Ми­ла­на Ка­ра­джи­ћа. Си­ноћ је отво­ре­на из­ло­жба фо­то­гра­фи­ја "60 го­ди­на по­зо­ри­шта" (са до­сад не­ви­ђе­ним сли­ка­ма из по­ро­дич­них ал­бу­ма и збир­ки Кру­ше­вља­на), а за­тим од­и­гра­на пред­ста­ва "Дер­виш и смрт" Ме­ше Се­ли­мо­ви­ћа, из по­зна­те три­ло­ги­је кла­си­ка ре­ди­те­ља Не­бој­ше Бра­ди­ћа, под чи­јом је управ­нич­ком па­ли­цом Та­ли­јин храм под Баг­да­лом де­ве­де­се­тих го­ди­на уз­ле­тео до пре­сто­нич­ких ви­си­на. Тре­ћег да­на ове ју­би­лар­не фе­ште ве­че­рас на кру­ше­вач­кој сце­ни се игра но­бе­лов­ка Ел­фри­да Је­ли­нек, и ње­на "Три­ло­ги­ја смр­ти", у ре­жи­ји Не­бој­ше Бра­ди­ћа. Ако се то­ме још до­да­ју и два зве­зда­на име­на срп­ског глу­ми­шта, Ђур­ђи­ја Цви­је­тић и Не­бој­ша Ду­га­лић - ве­ли­ко ин­те­ре­со­ва­ње Кру­ше­вља­на за ову по­зо­ри­шну по­сла­сти­цу не пред­ста­вља те­шку ениг­му.
Су­тра, по­сле про­јек­ци­је "Шу­ме" Остров­ског, у ре­жи­ји по­чив­шег Лју­бо­ми­ра Дра­шки­ћа (глав­не уло­ге Ђу­за Сто­јиљ­ко­вић и Ци­га Је­ри­нић), би­ће пред­ста­вље­на мо­но­гра­фи­ја КП (пе­ри­од 1996-2006), на­ста­вак већ по­сто­је­ће, ко­ја је осли­ка­ла по­ла ве­ка кру­ше­вач­ке по­зо­ри­шне ку­ће, а за­тим сле­ди Умет­нич­ко ве­че. По­ме­ну­те да­не ће улеп­ша­ва­ти кон­цер­ти­ма и уче­ни­ци Му­зич­ке шко­ле из Кру­шев­ца, а пу­бли­ка ће има­ти при­ли­ку да ви­ди и по­бед­нич­ку пред­ста­ву са Фе­сти­ва­ла школ­ског те­а­тра, "Цр­вен­ка­пу и збу­ње­ног ву­ка" у из­во­ђе­њу уче­ни­ка ОШ "До­си­теј Об­ра­до­вић".
Упо­ре­до са обе­ле­жа­ва­њем ју­би­ле­ја на сце­ни ма­тич­не ку­ће, ко­је ће по­тра­ја­ти до кра­ја овог ме­се­ца, ан­самбл Кру­ше­вач­ког по­зо­ри­шта ће и не­ко­ли­ко пу­та па­ко­ва­ти ко­сти­ме: "Зве­зда­на пра­ши­на" ће 12. ма­ја го­сто­ва­ти у Кра­гу­јев­цу, "Свињ­ски отац" на "Те­а­тар фе­сту" 20 ма­ја, у До­бо­ју, на Фе­сти­вал дра­ме у Зе­ни­цу 23. ма­ја пу­ту­је "Дер­виш и смрт" а 27. ће је ви­де­ти пу­бли­ка у Бе­о­град­ском драм­ском, док ће "Свињ­ски отац" у ис­тој ку­ћи би­ти на сце­ни 28. ма­ја.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације